แนวโน้มผลงานของสุชาติ

Journal

บทความของสุชาติ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Journal 12
2016 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exYuwadee Sangsil, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "Methane production from napier grass by two-stage anaerobic digestion", INTERNATIONAL JOURNAL OF GLOBAL WARMING, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2016, หน้า 423-436
2015 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exKanchanakhan, Budsakorn, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Biohydrogen production from normal starch wastewater with heat-treated mixed microorganisms from a starch factory", INTERNATIONAL JOURNAL OF GLOBAL WARMING, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2015, หน้า 293-306
2015 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exSomjit, Chamaiporn, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Feasibility study for biohydrogen production from raw brewery wastewater", INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, ปีที่ 39, ฉบับที่ 13, ตุลาคม 2015, หน้า 1769-1777
2013 inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "The contamination of heavy metals in riverbank sediments from lower chao-phraya river, Thailand", Journal of Science and Technology, ปีที่ 51, ฉบับที่ 2B, ตุลาคม 2013, หน้า 75-83
2021 exPanitan Jutaporn, exWatjanee Laolertworakul, exKitiyot Tungsudjawong, exWatsa Khongnakorn, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Parallel factor analysis of fluorescence excitation emissions to identify seasonal and watershed differences in trihalomethane precursors", Chemosphere, ปีที่ 282, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2021, หน้า 131061-1-10
2021 exKitiyot Tungsudjawong, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exPanitan Jutaporn, "Tracking seasonal changes of natural organic matter in a water treatment plant in Bangkok using EEM-PARAFAC approach", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2021, หน้า 1244-1251
2019 exsaowalak Naowasarn, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Abundance and diversity of hydrocarbon utilizing bacteria in the oil-contaminated soils throughout a remedial scheme using compost amendment", Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 12-20
2019 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exWannapa Kratay, exNetchanok Sombat, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "Biogas production in semi-continuous-flow reactors using fresh water hyacinth from the Chao Phraya River", International Journal of Global Warming, ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2019, หน้า 252-265
2018 exKiitiyot Tungsudjawong, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exPattanasorn Peansawang, "Investigation on humic acid concentration in different seasons in a raw water canal, Bangkok, Thailand", Water Science and Technology, ปีที่ 18, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2018, หน้า 1727-1738
2018 exTungsudjawong, K, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exPeansawang, P, "Investigation of humic acids concentration in different seasons in a raw water canal, Bangkok, Thailand", WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY-WATER SUPPLY, ปีที่ 18, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2018, หน้า 1727-1738
2017 inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, exPiyanee Sangsri, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.นุษรา สินบัวทอง, "Methane Production from Napier Grass by Co-digestion with Cow Dung", Lecture Notes in Energy, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 33, กันยายน 2017, หน้า 169-180
2016 exNaowasarn, S., inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Bioremediation of Oil-contaminated Soil Using Chicken Manure", Soil and Sediment Contamination, ปีที่ 25, ฉบับที่ 7, ตุลาคม 2016, หน้า 739-756
Publish Year National Journal 4
2021 inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exPanot Kuakoolwong, "Application of Air Purifier Filter Unit to Remove Particulate Matter in Semi-Outdoor System", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 51-58
2020 exวัจนีย์ เหล่าเลิศวรกุล, exปณิธาน จูฑาพร, exกิตติยศ ตั้งสัจจวงศ์, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exWatsa Khongnakorn, "การประเมินศักยภาพในการเกิดไตรฮาโลมีเทนในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาโดยใช้เทคนิคฟลูออเรสเซนต์เอ็กซ์ไซเทชัน-อีมิสชัน เมทริกซ์", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 257-275
2019 exAthit Puthcharoen, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Determination of Microplastics in Soil and Leachate from the Landfills", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 39-46
2019 inดร.วิทรัช ยุทธวงศ์, อาจารย์, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Current state of onsite wastewater treatment systems of rafts and riverfront buildings in Kanchanaburi, Uthai Thani and Phetchaburi Province, Thailand", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 65-75

Conference

การนำเสนอบทความของสุชาติ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Conference 18
2021 inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTanabadee Boonmalert, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "Biodegradable behavior of polyethylene based plastics by soil burial", The 3rd International Conference on Civil, Materials, and Environmental Engineering (ICCME 2021), 4 - 5 เมษายน 2021, Kuala Lumpur มาเลเซีย
2017 exWannapa Kratay, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, inดร.นุษรา สินบัวทอง, "Biogas Production Using Water Hyacinth from the Chao Phraya River", The ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2017 “Sustainable management and partnership” , 9 มิถุนายน 2017, ฺBangkok อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exNetechanok Sombat, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, inดร.นุษรา สินบัวทอง, "Biogas Production from Water Lettuce in the Chao Phraya River", The 13th Asian Congress on Biotechnology 2017 (ACB 2017) “Bioinnovation and Bioeconomy”, 23 - 27 กรกฎาคม 2017, Khonkaen อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exนายณัฐพล ลี้อบาย, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Organic Pollutants and Heavy Metals Transport in the Lower Chaophraya Basin Using SWAT Model", Proceedings of the IIER International Conference, 12 ธันวาคม 2015 - 12 มกราคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exJittra Jinanan, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Feasibility Study of Low Cost Biofilter to Control Ammonia from Livestock farms", 2015 International Conference on Chemical Processes, Ecology & Environmental Engineering (ICCPEE'2015), 28 - 29 กรกฎาคม 2015, ภูเก็ต ภูเก็ต ประเทศไทย
2014 inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exRatchakorn Pitakkomtorn, exAjith U K Ethugala, exChikakoYamanaka, exManabu Fujii, exChihiroYoshimura, "Concentration and Speciation of Heavy Metals in Sediments from the Lower Chao Phraya River, Thailand", Proceedings of the 7th ASEAN Environmental Engineering Conference, 21 - 22 พฤศจิกายน 2014, Palawan สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2014 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exนางสาวยุวดี แสงศิลป์, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "METHANE PRODUCTION FROM NAPIER GRASS BY TWO-STAGE ANAEROBIC DIGESTION", Global Conference on Global Warming 2014 (GCGW-14), 25 - 29 พฤษภาคม 2014, Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2014 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exชไมพร สมจิตต์, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "FEASIBILITY STUDY FOR BIOHYDROGEN PRODUCTION FROM NORMAL BREWERY WASTEWATER", Global Conference on Global Warming 2014 (GCGW-14), 25 - 29 พฤษภาคม 2014, Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2014 inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, exพิญาณี แสงศรี, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.นุษรา สินบัวทอง, "Methane production from napier grass by co-digestion with cow dung", The 5th Global Conference on Global Warming 2014 (GCGW-14), 25 - 29 พฤษภาคม 2014, Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2014 inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exM Suknij, "BIOREMEDIATION OF SOIL CONTAMINATED WITH RESIDUAL FUEL OIL BY NITRATEADDITION", The 9th International Symposium on Lowland Technology (ISLT 2014), 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2014, Saga ญี่ปุ่น
2013 exAjith U K Ethugala, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Seasonal Variations of Heavy Metals Speciation in Riverbank Sediment from the Lower Chao Phraya River, Thailand", The 2nd International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 28 มีนาคม 2013, อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2012 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exChamaiporn Somjit , inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exDaniel Watts, "Biohydrogen production from normal brewery wastewater", 11th International conference on Sustainable Energy Technologies (SET-2012), 3 - 5 กันยายน 2012, แคนาดา
2012 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exBudsakorn Kanchanakhan, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exDaniel Watts, "Effects of bacterial activity at the start up period on optimum initial pH of starch wastewater for biohydrogen production", 11th International conference on Sustainable Energy Technologies (SET-2012), 2 - 5 กันยายน 2012, แคนาดา
2011 exKanchanakhan B., inดร.นุษรา สินบัวทอง, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exWatts D, "Bio-Hydrogen Production from Starch Wastewater by Dark Fermentation:Effects of the Cell to Substrate Concentration Ratio and Initial pH", The 2011 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2011 AEDCEE), 25 - 28 พฤษภาคม 2011, สงขลา สงขลา ประเทศไทย
2010 inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "THE DEGRADATION OF ORGANIC COMPOUNDS FROM HAZARDOUS WASTE STABILIZATION", 7 th International Symposium on Lowland Technology , 16 - 18 กันยายน 2010, อื่นๆ ญี่ปุ่น
2010 exChanakul, P., inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Nitrogen removal from shrimp farm wastewater by aerobic and anoxic recirculation systems", ICEEA 2010 - 2010 International Conference on Environmental Engineering and Applications, Proceedings, 10 กันยายน 2010
2008 inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exนายอิชย์ ศิริประเสริฐ, inดร.นฤมล วงศ์ธนาสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Application of CALPUFF Modeling System and Emission Factors for Human Health Risk Assessment in Hingrude Coal-Fired Power Plant", The 2nd technology and Innovation for Sustaable Development Conference (TISD2008), 28 - 29 มกราคม 2008, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exนายคมศักดิ์ รัตนภิรมย์, "Application of ISC-AERMOD Program for Evaluation of Air Pollutants Dispersion in Siriraj Hospital", 12th International Conference on Integrated Diffuse Pollution Management (IWA DIPCON 2008), 25 - 29 สิงหาคม 2008, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 7
2018 exสมฤดี ศิลานอย, inดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์เสียงแจ้งเตือนระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในอาคารพักอาศัย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 20 มิถุนายน 2018, ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exรัตนาภรณ์ สร้อยผาบ, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การฟื้นฟูทางชีวภาพดินปนเปื้อนน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว โดยใช้จุลชีพเฉพาะ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exชิชณุพงศ์ อินต๊ะสาร, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความเข้มข้นสารปรอทและผลกระทบในขณะที่มีการระบายก๊าซบนปากระวางเรือของเรือกักเก็บน้ามันดิบ", ประเทศไทย 4.0 “วิจัยขับเคลื่อนสังคม” : Thailand 4.0 “Research to Mobilize Society”, 3 - 5 พฤษภาคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exพิญาณี แสงศรี, inดร.นุษรา สินบัวทอง, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "การผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์โดยการหมักร่วมกับมูลโค", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 26 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนายนันทศักดิ์ ตั้งอุดมวงศา, inดร.นุษรา สินบัวทอง, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาวิธีการตรวจวัดฟอสฟอรัสเพื่อประยุกต์ใช้ในเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติ", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556, 28 - 29 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exMr Ye Hlaing Win, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Ex-Situ Anaerobic Bioremediation for Soil Contaminated with Total Petroleum Hydrocarbon", Proceedings of the 1st International Conference on Environmental Science, Engineering and Management, 21 - 23 มีนาคม 2012, เมือง เชียงราย ประเทศไทย
2009 inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Volatile Organic Compounds Removal by Biofilter Produced from Wastewater Treatment Sludge", The Sixth Regional Symposium on Infrastructure Development, 12 - 13 มกราคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480043]