Person Image

  Education

  • Ph.D.(Agricultural Science), Kyushu University, ญี่ปุ่น, 2552
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539

  แนวโน้มผลงานของพนามาศ

  Journal

  บทความของพนามาศ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

  บทความแต่ละ Quartile ของพนามาศ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

  บทความแต่ละ TCI Group ของพนามาศ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

  Publish Year National Journal 11
  2019 exสุวพัชร์ วิเศษสันติกุล, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางนวช จังหวัดสุพรรณบุรี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 64-77
  2019 exคริษฐา สุนทรีรัตน์, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตัดสินใจใช้แตนเบียน Bracon hebetor ศัตรูธรรมชาติในการป้องกันและกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 51-63
  2019 ex วรรณพรรณ จันลาภา, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สภาพปัญหาการผลิตข้าว กข43 ของเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ อำเภอเมือง และอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 110-121
  2018 exนางสาวกุลณัฐ ศรีมูล, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 44-55
  2018 exนางสาวจิดรานุช พิมพ์สวัสดิ์, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภคในสามพรานโมเดล", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 113-124
  2018 exนางสาวชมพูรัตน์ ชมบุญ, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความรู้และการปฏิบัติด้านเคหกิจของแม่บ้านเกษตรกร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 135-146
  2018 exนางสาวธนิษฐา ปานนก, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในสามพรานโมเดล จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี", วิทนาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 179-192
  2018 exศิริรัตน์ ตันเจริญ, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "การยอมรับการปลูกพืชร่วมยางของเกษตรกรในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 241-250
  2018 ex ธัญชนก ช้องทอง, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ต้าบลน้้าพุ อ้าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี", วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา, ปีที่ 8, ฉบับที่ 16, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 1-8
  2016 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, exน.ส.สุนันทา สุขเจริญ, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตัดสินใจซึ้อข้าวไรซ์เบอร์รี่ของผู้บริโภคที่ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด", Agricultural Science Journal, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 7-18
  2016 exกิตติณัฎฐ์ จิตต์อาจหาญ, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าอินทรีย์ในตลาดสุขใจ อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 47-56

  Conference

  การนำเสนอบทความของพนามาศ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

  Publish Year National Conference 6
  2016 exนางสาวนฤมล รุ่งแผน, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของเกษตรกรในโครงการสุกรขุนจ้างเลี้ยงกับบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 exอัญชลีกรณ์ อุทกิจ, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สภาพปัญหาของเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผล อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธีรศักดิ์ แสงเพ็ง , "ผลของ GA3 ที่มีต่อน้ำหนักช่อผลและคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์ Marroo Seedless", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2008 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตองุ่น", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2007 inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, "เทคโนโลยีการผลิตองุ่นของเกษตรกร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2007 inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, "การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการผลิตองุ่น และการประกอบการเกษตรธุรกิจองุ่น", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=460063]