Person Image

  Education

  • Ph.D.(Agricultural Science), Kyushu University, ญี่ปุ่น, 2552
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539

  แนวโน้มผลงานของพนามาศ

  Journal

  บทความของพนามาศ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

  Publish Year National Journal 11
  2019 exสุวพัชร์ วิเศษสันติกุล, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางนวช จังหวัดสุพรรณบุรี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 64-77
  2019 exคริษฐา สุนทรีรัตน์, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตัดสินใจใช้แตนเบียน Bracon hebetor ศัตรูธรรมชาติในการป้องกันและกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 51-63
  2019 ex วรรณพรรณ จันลาภา, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สภาพปัญหาการผลิตข้าว กข43 ของเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ อำเภอเมือง และอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 110-121
  2018 exนางสาวกุลณัฐ ศรีมูล, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 44-55
  2018 exนางสาวจิดรานุช พิมพ์สวัสดิ์, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภคในสามพรานโมเดล", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 113-124
  2018 exนางสาวชมพูรัตน์ ชมบุญ, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความรู้และการปฏิบัติด้านเคหกิจของแม่บ้านเกษตรกร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 135-146
  2018 exนางสาวธนิษฐา ปานนก, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในสามพรานโมเดล จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี", วิทนาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 179-192
  2018 exศิริรัตน์ ตันเจริญ, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "การยอมรับการปลูกพืชร่วมยางของเกษตรกรในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 241-250
  2018 ex ธัญชนก ช้องทอง, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ต้าบลน้้าพุ อ้าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี", วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา, ปีที่ 8, ฉบับที่ 16, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 1-8
  2016 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, exน.ส.สุนันทา สุขเจริญ, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตัดสินใจซึ้อข้าวไรซ์เบอร์รี่ของผู้บริโภคที่ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด", Agricultural Science Journal, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 7-18
  2016 exกิตติณัฎฐ์ จิตต์อาจหาญ, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าอินทรีย์ในตลาดสุขใจ อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 47-56

  Conference

  การนำเสนอบทความของพนามาศ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

  Publish Year National Conference 6
  2016 exนางสาวนฤมล รุ่งแผน, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของเกษตรกรในโครงการสุกรขุนจ้างเลี้ยงกับบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 exอัญชลีกรณ์ อุทกิจ, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สภาพปัญหาของเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผล อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธีรศักดิ์ แสงเพ็ง , "ผลของ GA3 ที่มีต่อน้ำหนักช่อผลและคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์ Marroo Seedless", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2008 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตองุ่น", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2007 inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, "เทคโนโลยีการผลิตองุ่นของเกษตรกร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2007 inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, "การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการผลิตองุ่น และการประกอบการเกษตรธุรกิจองุ่น", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=460063]