แนวโน้มผลงานของวิชาติ

Journal

บทความของวิชาติ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะมนุษยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาภาษาไทย

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข, อาจารย์, "ระบบคำภาษาไทยในคลังคำในใจของผู้เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2 : ศึกษากรณีนักศึกษาลาวและนักศึกษาเกาหลี", วารสารอักษรศาสตร์ , ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 123-150

Conference

การนำเสนอบทความของวิชาติ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะมนุษยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาภาษาไทย

Publish Year International Conference 2
2011 inดร.วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข, อาจารย์, "ความแตกต่างในด้านปัญหาการเขียนระหว่างผู้เรียนภาษาที่ 1 กับ ผู้เรียนภาษาที่ 2: กรณีศึกษานักศึกษาชาวไทยกับนักศึกษาที่ศึกษาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ", The 2nd International Conference "Korean and Southeast Asian Studies", 10 มกราคม 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข, อาจารย์, "The Differences of Writing Problems between Science Students and HumanitiesStudents: A Case Study of Thai Students at Kasetsart University", Writing Research Across Borders II Conference, 19 กุมภาพันธ์ 2011, แฟร์แฟกซ์ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=460032]