Person Image

  Education

  • ศศ.ด.(อาชีวศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2530
  • ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์ - คหกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2523

  แนวโน้มผลงานของสุรชัย

  Journal

  บทความของสุรชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาอาชีวศึกษา

  Publish Year International Journal 3
  2016 inดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์, "วิทยาศาสตร์ที่อยู่เบี้องหลังอาหารไทย: การประยุกต์วิทยาศาสตร์กับการสอนการประกอบอาหารไทย", International Journal of Research in Engineering and Applied Sciences (IJREAS), ปีที่ 2016, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2016, หน้า 104-112
  2016 inดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์, "การส่งเสริมการท่องเที่ยว: การแนะนำอาหารท้องถิ่นภาคเหนือในโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน", Chinese Business Review, ปีที่ 1016, ฉบับที่ 15, ตุลาคม 2016, หน้า 485-493
  2014 inดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์, "การจัดการศึกษากับการพัฒนาอาชีพบุคคลที่ต้องการการดูแลพิเศษ: การยืนยันความสัมฤทธิ์ผลของความร่วมมือด้วยสหวิชาการของ ครู หมอ พ่อ-แม่", International Journal of the Computer, the Internet and Manaement, ปีที่ 22 Nov , ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 82-86
  Publish Year National Journal 3
  2015 inดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์, exกำจร จิตศิริ, inดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบจำลองการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 206-212
  2010 exอนุตตรา ตาทอง, inดร.มาริษา ภู่ภิญโญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผักของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน จังหวัดนครปฐม", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 53, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 18-23
  2008 exเสาวพร เมืองแก้ว, exฐิตาภา ศุนาลัย, inดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์, "การบริหารหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 1-8

  Conference

  การนำเสนอบทความของสุรชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาอาชีวศึกษา

  Publish Year International Conference 8
  2013 inดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์, "การส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเหนือโดยใช้ภาพลักษณ์ของอาหารท้องถิ่น", UNESCO Creative City Forum 2013 , 24 - 26 ตุลาคม 2013, Jeonju สาธารณรัฐเกาหลี
  2013 inดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์, "การส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว: เป้าหมายการแนะนำอาหารไทย กับโปรแกรมการท่องเที่ยวภาคเหนือให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน", The International Conference on Tourism, Transport and Logistics: Challenges and Opportunities of Increasing Global Connectivity , 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2013, Paris สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  2013 inดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการคิดและองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการของครูภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน", The 4th Education for Rural Transformations (ERT) International Symposium 2013 on “Research-Base Evidence of Good Practice” , 18 - 20 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2012 inดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของการทดสอบรูปแบบการฝึกอบรม 4TPE: รูปแบบการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร", 13th INTERNATIONAL FEDERATION FOR HOME ECONOMICS (IFHE) หัวข้อ "Global Well-being", 16 - 21 กรกฎาคม 2012, เมลเบิล เครือรัฐออสเตรเลีย
  2011 inดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์, "TRIPS TO LEARN ASIAN CULTURE: ADAPTATION TO IMPROVE ENGLISH SKILL PRACTICING OF KASETSART UNIVERSITY’S STUDENTS", 16th Asian Regional Association for Home Economics (ARAHE) Congress หัวข้อ "The Home Economics: Towards a more Sustainable Commitment-base, Family-focused Perspective in Addressing Global Issue", 25 - 29 กรกฎาคม 2011, มานิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
  2009 inดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานร้านอาหารในหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: การลดความเสี่ยงจากพิษภัยในอาหารต่อบุคลากรในสถาบัน", The Asian Regional Association for Home Economics (ARAHE) หัวข้อ “SOCIAL UPLIFTMENT THROUGH HUMAN EMPOWERMENT IN THE PERSPECTIVE OF HOME ECONOMICS” , 12 - 15 สิงหาคม 2009, ปูเน่ สาธารณรัฐอินเดีย
  2008 inดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์, exBangon Tammasiri , exAree Chaschawalwan , exSirima Pongyou , exSamarn Dokkularb , "วัฒนธรรมการกินของไทย: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต", 12TH INTERNATIONAL FEDERATION FOR HOME ECONOMICS CONGRESS (IFHE) หัวข้อ "REFLECTING THE PAST - CREATING THE FUTURE", 24 - 27 กรกฎาคม 2008, ลูเซิน สมาพันธรัฐสวิส
  2007 inดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์, "วัฒนธรรมการกินของไทยในอดีต", 14th Biennial ARAHE Congress Kuala Lumpur ณ ประเทศมาเลเซีย หัวข้อ “Reorienting Human Capital in Home Economics: Meeting Current and Future Challenges” , 6 - 10 สิงหาคม 2007, Petaling Jaya มาเลเซีย
  Publish Year National Conference 2
  2008 inดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, inนางอารยา เกษมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกฤษณา ไพศาล, อาจารย์, "ความคิดเห็นของนิสิตและบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อการพัฒนาสมรรถภาพ ศักยภาพและความพร้อมเพื่อก้าวสู่การประกอบอาชีพ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2006 inดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการและสมรรถภาพการคิดเชิงธุรกิจ สู่การคิดสร้างอาชีพอิสระในอนาคตของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

  Copyrights

  การจดลิขสิทธิ์ 1 ปีล่าสุด

  Publish Year International Copyrights 1
  2013 inดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์, "ศาสตร์และศิลปะการกินของไทย: มรดกวัฒนธรรมโลก", Kasetsart University, 2013
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=460010]