แนวโน้มผลงานของเปรมฤดี

Journal

บทความของเปรมฤดี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะมนุษยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

Publish Year National Journal 1
2006 inนางเปรมฤดี ชอบผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิตวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยการเรียนแบบใช้กระบงนทางการวิจัย", วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 189-198

Conference

การนำเสนอบทความของเปรมฤดี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะมนุษยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

Publish Year International Conference 1
2008 inนางเปรมฤดี ชอบผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf. John Dewar Wilson, "Learning ‘Positioning’ in Thai Tourism Workplaces: Two Graduate Case Studies", 7 International Conference of the Academy HRD (Asia Chapter), 6 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2016 exจิราภรณ์ พินิจวิชา, exสิริพล คิดสร้าง, inนายรภัส ศิลป์ศรีกุล, อาจารย์, inนางเปรมฤดี ชอบผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพความสัมพันธ์ที่มีต่อแบรนด์ ความพึงพอใจ และความภักดี: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผู้ใช้บริการสายการบินไทย บางกอกแอร์เวย์ส แอร์เอเชีย และนกแอร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 13 (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 8 - 9 ธันวาคม 2016, นครปฐม ประเทศไทย
2011 inนางเปรมฤดี ชอบผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ส่วนร่วมในกระบวนการทางสังคมองค์กร: โอกาสการเรียนรู้พฤติกรรมที่เหมาะสมกับบทบาทในงานของนิสิตสหกิจศึกษาสาขาการโรงแรม", งานสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 3 (The 1st ASEAN+C Symposium on Business Management Research) , 15 มิถุนายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนางเปรมฤดี ชอบผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของนิสิตฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสาขาการโรงแรม", งานสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ของงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชาครั้งที่ 2, 15 มิถุนายน 2010, ชลบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=450081]