Person Image

  Education

  • Ph.D. (Eastern Language-Sankrit), Banaras Hindu University, India

  แนวโน้มผลงานของประเทือง

  Journal

  บทความของประเทือง เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะมนุษยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาภาษาไทย

  Publish Year National Journal 9
  2020 exนายอรรถวิทย์ รอดเจริญ, inดร.ประเทือง ทินรัตน์, รองศาสตราจารย์, inนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์, "โลกทัศน์ไสยศาสตร์ในพระราชพงศาวดาร:ลักษณะและการเปลี่ยนแปลง", วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 297-323
  2017 exจอมขวัญ สุทธินนท์, inดร.ประเทือง ทินรัตน์, รองศาสตราจารย์, inนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์, "ประเภทของวัจนกรรมการประชดประชันในนวนิยายชายรักชาย", วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลารครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 21-39
  2017 exน.ส.ชลภัสสรณ์ บินอิบรอฮีม, inดร.ประเทือง ทินรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิภาวรรณ อยู่เย็น, รองศาสตราจารย์, "การใช้ภาพพจน์ในวรรณคดีที่เกี่ยวกับฤดูกาลของไทย", รมยสาร, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 135-144
  2017 exน.ส.สุวิมล คำนวน, inดร.วิภาวรรณ อยู่เย็น, รองศาสตราจารย์, inดร.ประเทือง ทินรัตน์, รองศาสตราจารย์, "กลวิธีสื่ออารมณ์ของตัวละครทศกัณฐ์ผ่านวิธีการ “ซ้ำคำ”", รมยสาร, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 127-133
  2016 exนายอรรถวิทย์ รอดเจริญ, exน.ส.อุบลวรรณ สวนมาลี, inดร.ประเทือง ทินรัตน์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเชิงสำรวจ: การสัมผัสภาษา ของผู้พูดภาษาไตหย่า อำเภอซินผิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน", วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปีที่ 24, ฉบับที่ 46, กันยายน - ธันวาคม 2016
  2016 exนางสาวรสริน ดิษฐบรรจง, inนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประเทือง ทินรัตน์, รองศาสตราจารย์, "ภาษากับภาพตัวแทนความรุนแรงต่อผู้หญิงในนวนิยายครอบครัวไทย : การศึกษากลวิธีทางอรรถศาสตร์", วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 137-158
  2015 exน.ส.พาทินธิลักษณ์ ศิริชัย, inดร.ประเทือง ทินรัตน์, รองศาสตราจารย์, inนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์, "กลวิธีการตั้งชื่อพระราชวังในประเทศไทย", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 11-18
  2015 exน.ส.จอมขวัญ สุทธินนท์, inดร.ประเทือง ทินรัตน์, รองศาสตราจารย์, inนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์, "หญิงรักหญิงกับการประชดประชัน", วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 7-16
  2014 inดร.ประเทือง ทินรัตน์, รองศาสตราจารย์, exอุดมลักษณ์ ระพีแสง, "ภาษาบรรยายการบรรลุธรรมของภิกษุณีจากวรรณคดีพระพุทธศาสนาอรรถกถาธรรมบท: กรณีศึกษานางปฏาจารา", วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 77-90
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=450073]