แนวโน้มผลงานของรัชด

Conference

การนำเสนอบทความของรัชด เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และในภาควิชานวัตกรรมอาคาร

Publish Year International Conference 3
2019 inนายรัชด ชมภูนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "Best Practice on Green Campus - Green building and facilities : KU Green", Asian Sustainable Campus Network (ASCN) Meetings 2019, 12 - 15 มิถุนายน 2019, Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 inนายรัชด ชมภูนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "Paving the Way to a Green Campus: Kasetsart University", International Workshop on UI Greenmetric 2016, 21 เมษายน 2016, Depok สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2005 inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, inนายรัชด ชมภูนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "The Application of Recycle Material and Climatic Concern for Low- income Housing Project, Thailand", World Sustainable Building Conference 2005, Tokyo, Japan., 27 กันยายน 2005 - 29 กันยายน 2006, Tokyo ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 2
2020 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, exวนารัตน์ กรอิสรานุกูล, exชติพัทธ์ ณะมณี, inนายรัชด ชมภูนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาพฤติกรรมการใช้อาคาร อุปสรรค และข้อจํากัดทางกายภาพของทีพักอาศัยของผู้สงอายุภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนายรัชด ชมภูนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความผาสุก", การประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561, 25 - 26 ตุลาคม 2018, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=450011]