แนวโน้มผลงานของธีร์

Journal

บทความของธีร์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาพืชสวน

Publish Year International Journal 6
2019 inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเกียรติสุดา เหลืองวิลัย, รองศาสตราจารย์, "Variation in floral antioxidant activities and phytochemical properties among butterfly pea (Clitoria ternatea L.) germplasm", GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION, ปีที่ 66, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2019, หน้า 645-658
2019 inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, inนางศศิยา ศิริพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ornamental plants for Thai gardening based on Thai beliefs", Acta Horticulturae, ปีที่ 1240, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2019, หน้า 33-38
2019 inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, ex Pattamawan Anusornpornpong, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเกียรติสุดา เหลืองวิลัย, รองศาสตราจารย์, "Inflorescence and flower development in Thai aromatic coconut", Journal of Applied Horticulture, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, กันยายน - ตุลาคม 2019, หน้า 3-12
2013 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Use of Soil Sediment from Water Treatment as Growing Media for Lettuce", The Journal of Interdisciplinary Networks, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 290-295
2013 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNattakarn Phaungsorn, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Preharvest peel degreening by ethephon in ‘Pattavia’ pineapple", The Journal of Interdisciplinary Networks, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2 Spc, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 114-118
2011 inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exE. Charles Brummer, exJeff J. Doyle, "COMPLEX PATTERNS OF AUTOPOLYPLOID EVOLUTION IN ALFALFA AND ALLIES (MEDICAGO SATIVA ; LEGUMINOSAE)", American Journal of Botany, ปีที่ 98, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2011, หน้า 1633-1646
Publish Year National Journal 13
2019 inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสินีนาท กายพันธ์, "ความหลากหลายทางพันธุกรรมและสัณฐานวิทยาของเชื้อพันธุกรรมมะเฟือง", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2019, หน้า 14-21
2019 inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเกียรติสุดา เหลืองวิลัย, รองศาสตราจารย์, "ผลของเวลาเก็บเกี่ยวและฤดูกาลต่อกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระปริมาณแอนโทไซยานินและสารฟีนอลิกทั้งหมดในดอกอัญชัน", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 37, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 655-661
2018 exธรธ อำพล, ex กฤติกา ปัญญชุณห์, inนายทัศนัย ชัยเพ็ชร, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศึกษาการสะสมธาตุไนโตรเจนและแอนโทไซยานินในอัญชัน 8 สายพันธุ์", แก่นเกษตร , ปีที่ 46, ฉบับที่ พิเศษ 1 , มกราคม 2018, หน้า 1263-1268
2016 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนากร บุญกล่ำ, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การชักนำดอกแก้วมังกรพันธุ์เนื้อขาวและแดงนอกฤดูด้วยสาร Forchlorfenuron", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ suppl, พฤศจิกายน 2016, หน้า 49-53
2016 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนัญญา หมาดหมัน, exศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ Forchlorfenuron และ Gibberellic Acid เพื่อเพิ่มขนาดผลกล้วยไข่", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2 supp, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 349-352
2016 exปทุมมาลย์ นาคสมพันธ์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตอบสนองของผลกล้วยพื้นเมืองไทยต่อ Gibberellic Acid ในการเพิ่มขนาดผล", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2 supp, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 661-664
2016 exธนากร บุญกล่ำ, exพฤหัส ศรีขวัญ, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของ GA3, NAA และ CPPU ต่อขนาดและคุณภาพผลแก้วมังกร ‘แดงสยาม’", แก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1 supp, มกราคม 2016, หน้า 887-891
2015 inดร.รวี เสรฐภักดี, รองศาสตราจารย์, exเพลินใจ ทองล้วน, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การชักนำดอกแก้วมังกรนอกฤดูด้วยสาร CPPU", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3 พิเศษ, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 849-852
2015 exณิชาดา ศรีจันทร์โฉม, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตรวจสอบการถดถอยทางพันธุกรรมในมะละกอ โดยการทดสอบความมีชีวิตและความงอกของละอองเกสร", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 113-116
2015 exศรันยา คุ้มปลี, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเพิ่มจำนวนหน่อพันธุ์สับปะรด 'MD2' โดยวิธีการผ่าจุก", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3 (suppl), กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 121-124
2013 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exญานี พานทอง, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การนำใยหินมาใช้ซ้ำในดินผสมสำหรับปลูกไม้กระถาง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2 Spc, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 28-32
2012 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเจริญเติบโตของทานตะวันกระถางที่ปลูกในวัสดุผสมตะกอนดินน้ำประปา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2 , พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 329-332
2012 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกาญจนา มาล้อม, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเจริญเติบโตของสร้อยไก่ 'Kimono Yellow' ที่ปลูกในวัสดุผสมใยหิน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 337-340

Conference

การนำเสนอบทความของธีร์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาพืชสวน

Publish Year International Conference 7
2016 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTanakorn Boonklam, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Dragon Fruit Size Increased by Forchlorfenuron Application", ISSAAS 2016 "National and Global Good Agricultural Practices in Southeast Asia", 5 - 7 พฤศจิกายน 2016, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2015 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Reuse of Bangkok water treatment sludge as suitable plant growing media", 3rd Water Research Conference, 12 - 14 มกราคม 2015, Shenzhen สาธารณรัฐประชาชนจีน
2015 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThananya Madhman, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fruit Size Increase in ‘Khai’ Banana (Musa AA) by CPPU and GA3", ISSAAS 2015 International Congress, 7 - 9 พฤศจิกายน 2015, Tokyo ญี่ปุ่น
2014 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exM. Charoenyot, exJ. Pontaweesap, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Orchid snail controls by pre-harvest caffeine and post-harvest carbon dioxide gas", The 2nd International Orchid Symposium, 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Use of soil sediment from water treatment as growing media for lettuce", International Conference on Interdisciplinary Research and Development in ASEAN Universities, 8 - 9 สิงหาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNattakarn Phaungsorn, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Preharvest peel degreening by ethephon in 'Pattavia' pineapple", International Conference on Interdisciplicanry Research and Development in ASEAN Universities, 8 - 9 สิงหาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exญาณี พานทอง, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Growth of periwinkle planted in rock wool-mixed growing media", ISSAAS International Symposium 2012, 13 - 16 พฤศจิกายน 2012, Legazpi สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Publish Year National Conference 10
2016 exธนากร บุญกล่ำ, exพฤหัส ศรีขวัญ, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของ GA3, NAA และ CPPU ต่อขนาดและคุณภาพผลแก้วมังกร ‘แดงสยาม’", การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 17, 25 - 26 มกราคม 2016, ม.ขอนแก่น นครราชสีมา ประเทศไทย
2016 exธนัญญา หมาดหมัน, exศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ Forchlorfenuron และ Gibberellic Acid เพื่อเพิ่มขนาดผลกล้วยไข่", พืชเขตร้อนและกึ่งร้อน, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exปทุมมาลย์ นาคสมพันธ์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตอบสนองของผลกล้วยพื้นเมืองของไทยต่อการใช้ Gibberellic Acid เพื่อเพิ่มขนาดผล", พืชเขตร้อนและกึ่งร้อน, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนัญญา หมาดหมัน, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, "การใช้ Forchlorfenuron ที่เหมาะสมต่อการเพิ่มขนาดผลกล้วยไข่", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่15, 9 - 12 พฤศจิกายน 2016, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2015 inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, exวรรณวิษา ผ่องน้อย, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, "อิทธิพลของออกซินต่อการเกิดรากของหน่อสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย", การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exศรันยา คุ้มปลี, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเพิ่มจำนวนหน่อพันธุ์สับปะรด 'MD2' โดยวิธีการผ่าจุก", การประชุมวิชการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุกัลยา ศิริฟองนุกูล, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สัดส่วนตะกอนจากการผลิตน้ำประปาในดินผสมต่อการเจริญเติบโตของบานชื่นกระถาง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 เล่ม 1, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exญานี พานทอง, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การนำใยหินมาใช้ซ้ำในดินผสมสำหรับปลูกไม้กระถาง", การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7, 1 - 2 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเจริญเติบโตของทานตะวันกระถางที่ปลูกในวัสดุผสมตะกอนดินน้ำประปา", การประชุมวิชาการฯ พืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6, 26 - 27 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกาญจนา มาล้อม, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเจริญเติบโตของสร้อยไก่ 'Kimono' ที่ปลูกในวัสดุผสมใยหิน", การประชุมวิชาการฯ พืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6, 26 - 27 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=440019]