แนวโน้มผลงานของวรรณา

Journal

บทความของวรรณา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาจุลชีววิทยา

Publish Year International Journal 3
2019 exFeixia Liu, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exFuguo Xing, exBo Yu, "Biodetoxification of fungal mycotoxins zearalenone by engineered probiotic bacterium Lactobacillus reuteri with surface-displayed lactonohydrolase.", Applied Microbiology and Biotechnology, ปีที่ 103, ฉบับที่ 21-22, ตุลาคม 2019, หน้า 8813-8824
2008 inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVaraporn Hirunvong, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWorrakarn Chitanont, exPakorn Talsook, "Effect of Feed Supplementation of Lactic Acid Bacteria on Microbial Changes in Broiler Intestine.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 269-276
2008 exRatchadaporn Thongheam, exAunchulee Thongjub, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Probiotic Production by Mixed Culture of Lactic Acid Bacteria and Yeast", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 277-284
Publish Year National Journal 1
2016 exแพรวไพลิน ฉายศิริกุล, exกุลนรี ปานทอง, exวิภากร คล้ายดอกจันทร์, exทิพนาถ น้อยแก้ว, inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลในมะม่วงมันเดือนเก้าตัดแต่งโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากแบคทีเรีย Pediococcus lolii", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 17-21

Conference

การนำเสนอบทความของวรรณา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาจุลชีววิทยา

Publish Year International Conference 10
2015 exKrikhachorn Phatthanaphichai, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antifungal properties of lactic acid bacteria isolated from foods.", The international Kasetsart University Science and technology Annual research Symposium, May, 28-29, 2015., 28 - 29 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exPhichayapha Kananurak, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Amylolytic and antagonistic properties of Lactic acid bacteria isolated from fermented rice noodle (Khanom-jeen).", The international Kasetsart University Science and technology Annual research Symposium, May, 28-29, 2015., 28 - 29 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนางสาว ปรียาภรณ์ คล้ายปัญโญ, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characterization of bacteriocin produced by Pediococcus lolii KU-E1.", The 27th Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology and International Conference. INNOVATIVE BIOTECHNOLOGY. November 17-20. P-FA06, p228., 17 - 20 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธัชพล แก้วเอียด, "ผลของอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงชนิดของจุลินทรีย์ในระหว่างการเก็บรักษาน้ำนมดิบและชนิดของจุลินทรีย์ที่ทำให้นมดิบเน่าเสีย", The international Kasetsart University Science and Technology annual research symposiumใ 27-28 march 2014, 27 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exแสงระวี ขันธ์พิจิตร, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Enzymatic and antagonistic properties of Lactic acid bacteria isolated from raw milk and cheeses", The international Kasetsart University Science and technology Annual Research Symposium. March 27-28, 2014., 27 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนางสาว สุพรรณิการ์ เนตรวีระ, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "น้ำมะพร้าว: อาหารเลี้ยงเชื้อราคาถูกสำหรับการผลิตสารแบคเทอริโอซินโดยแบคทีเรียกรดแลคติก", TSB International Forum 2013, Bitec Bang Na hall 101, Bangkok, August 28-30, 2013, 28 - 30 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนางสาวชุตินันท์ คงสาริน, exรศ พัชรี สุนทรนันท, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antimicrobial activity of Thai medicinal plant extracts against Pseudomonas aeruginosa isolated from drinking water.", TSB International Forum 2013, Bitec Bang na Hall, Bangkok, August 28-30, 2013, 28 - 30 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exNarumon Feungkhajorn, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study on probiotic properties of lactic acid bacteria isolated from Kimchi", The international Kasetsart University Science and technology Annual research Symposium: Science Frontier towards ASEAN.28-29 March, 2013., 28 - 29 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exVirattana Suodee, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characterization of thermotolerant lactic acid bacteria isolated from white Tofu", The International Kasetsart University Science and technology Annual research Symposium: Science Frontier towards ASEAN.,28-29 march, 2013, 28 - 29 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJiro Nakayama, exKenji Sonomoto, "Characteristics of Bacteriocin Produced by Pediococcus pentosaceus KU-F2 and its Application to Inhibit Growth of Listeria monocytogenes in Fresh Cucumber Slices.", The 9th Symposium on Lactic Acid Bacteria: Health, Evolution and Systems Biology, 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2008, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
Publish Year National Conference 10
2018 exนายณัฐชนน พลายสิน, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสุรางค์ สุธิราวุธ, "การศึกษาเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดแอมโมเนียในเทมเป้", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561, 6 - 7 ธันวาคม 2018, นครปฐม ประเทศไทย
2012 exนางสาว มัตติกา อภิสิงห์, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาว เจษฎาพร พิทักษ์สุธิพงศ์, "Distinct expression patterns of two uvrA genes of Pediococcus acidilactici BCC9545 under environmental stresses", The 23rd Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology " Systems Biotechnology: Quality & Success", 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exน.ส.น้ำทิพย์ วิชชุไตรภพ, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของน้ำผึ้งชันโรงในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4, 20 เมษายน 2555., 20 เมษายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนางสาวศิริลักษณ์ สิทธิช่วย, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพทางจุลินทรีย์ของผักสดและการยับยั้งเชื้อก่อโรคโดยสารถนอมอาหารชีวภาพ", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4, 20 เมษายน 2555., 20 เมษายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exNongpanga Sangcharoen, inดร.นงนุช รักสกุลไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจากพืชพื้นบ้านบางชนิดต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียที่สร้างฮีสทามีน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exShuthida Churpanich, inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกที่สามารถสร้างสารแบคเทอริโอซินและปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสารแบคเทอริโอซิน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 exรัชฎาภรณ์ ทองเหม, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอัญชุลี ทองจับ, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตโปรไบโอติกโดยใช้เชื้อผสมของแบคทีเรียกรดแลคติกและยีสต์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวราภรณ์ หิรัญวงษ์, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรการ ชิตานนท์, exปกรณ์ ตาลสุข, "คุณสมบัติที่เหมาะสมของแบคทีเรียกรดแลคติกต่อการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำไส้ไก่กระทง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exวรการ ชิตานนท์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวราภรณ์ หิรัญวงษ์, exปกรณ์ ตาลสุข, "ผลของการเสริมโปรไบโอติกส์ต่อจำนวนประชากรเชื้อ E.Coli ในลำไส้เล็กและการสร้างภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนโรคนิวคาสเซิลในไก่กระทง", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exวรการ ชิตานนท์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวราภรณ์ หิรัญวงษ์, "ผลของการเสริมโปรไบโอติกส์ต่อคุณลักษณะทางการเจริญเติบโต ส่วนประกอบของซาก ระดับโคเลสเทอรอล และไขมันรวมในไก่กระทง", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=430054]