แนวโน้มผลงานของสุรศักดิ์

Journal

บทความของสุรศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาฟิสิกส์

Publish Year International Journal 49
2021 exFrank, TD, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, "SEIR order parameters and eigenvectors of the three stages of completed COVID-19 epidemics: with an illustration for Thailand January to May 2020", PHYSICAL BIOLOGY, ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2021
2020 inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exT.Sunpatanon, exT.D. Frank, "Photon entanglement on a chip, optical instability, and Haken–Zwanzig model", Physica D: Nonlinear Phenomena, ปีที่ 415, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2020, หน้า 13276
2019 exPhotia, T, exTemnuch, W, exSrisuphaphon, S, exTanasanchai, N, exAnukool, W, exWongrach, K, exManit, P, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exDeachapunya, S, "High-precision grating period measurement", APPLIED OPTICS, ปีที่ 58, ฉบับที่ 2, มกราคม 2019, หน้า 270-273
2019 inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, inดร.สันทัด พิทักษ์วงศาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTill D. Frank, "Simplified P-representation operator correspondence applied to quantum systems with generalized Kerr nonlinearity", Modern Physics Letters B, ปีที่ 33, ฉบับที่ 28, ตุลาคม 2019, หน้า 1950340-1-1950340-22
2018 exAli, J., exPornsuwancharoen, N., exYouplao, P., exAziz, M.S., inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exJaglan, J., exAmiri, I.S., exYupapin, P., "A novel plasmonic interferometry and the potential applications", Results in Physics, ปีที่ 8, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 438-441
2018 exPanthong, P., exSrisuphaphon, S., inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exDeachapunya, S., "High-contrast optical vortex detection using the Talbot effect", Applied Optics, ปีที่ 57, ฉบับที่ 7, มีนาคม 2018, หน้า 1657-1661
2018 exTemnuch, W, exDeachapunya, S, exPanthong, P, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exSrisuphaphon, S, "A simple description of near-field and far-field diffraction", WAVE MOTION, ปีที่ 78, เมษายน 2018, หน้า 60-67
2018 exAli, J., exPornsuwancharoen, N., exYouplao, P., exAziz, M.S., exAmiri, I.S., exChaiwong, K., inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exSingh, G., exYupapin, P., "Coherent light squeezing states within a modified microring system", Results in Physics, ปีที่ 9, พฤษภาคม 2018, หน้า 211-214
2018 exPornsuwancharoen, N, exYouplao, P, exChaiwong, K, exPhatharacorn, P, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exKoledov, V, exAli, J, exAziz, MS, exSuwandee, S, exYupapin, P, "Manual control of optical tweezer switching for particle trapping and injection", MICRO & NANO LETTERS, ปีที่ 13, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2018, หน้า 911-914
2018 exAli, J, exYouplao, P, exPornsuwancharoen, N, exAziz, MS, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exAmiri, IS, exPunthawanunt, S, exSingh, G, exYupapin, P, "On-chip remote charger model using plasmonic island circuit", RESULTS IN PHYSICS, ปีที่ 9, มิถุนายน 2018, หน้า 815-818
2018 inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exTemnuch, W, exFrank, TD, "Entanglement near the optical instability point in damped four wave mixing systems", PHYSICA SCRIPTA, ปีที่ 93, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2018
2018 exChantakit, T., inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exAmiri, I.S., exYupapin, P., "All-optical wireless wavelength multiplexing and demultiplexing using resonant cavity", Applied Optics, ปีที่ 57, ฉบับที่ 27, ตุลาคม 2018, หน้า 7997-8004
2018 exAli, J, exYouplao, P, exPornsuwancharoen, N, exChaiwong, K, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exAmiri, IS, exPunthawanunt, S, exSingh, G, exYupapin, P, exGrattan, KTV, "An integrated microring circuit design for optoelectronic transformer applications", RESULTS IN PHYSICS, ปีที่ 11, ธันวาคม 2018, หน้า 706-708
2018 exSuwanarat, S., inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exAmiri, I.S., exHaider, S.Z., exAziz, M.S., exAli, J., exSingh, G., exPoznanski, R., exYupapin, P., exGrattan, K.T.V., "On-chip supercontinuum generation in nanostructured Ge11.5As24Se64.5 chalcogenide waveguides using Panda-ring resonator", Results in Physics, ปีที่ 10, สิงหาคม 2018, หน้า 138-144
2018 exAli, J., exYouplao, P., exPornsuwancharoen, N., exJalil, M.A., exAziz, M.S., inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exAmiri, I.S., exPunthawanunt, S., exSingh, G., exYupapin, P., exGrattan, K.T.V., "Novel Kerr-Vernier effects within the on-chip Si-ChG microring circuits", Results in Physics, ปีที่ 11, ตุลาคม 2018, หน้า 144-147
2018 exYouplao, P, exSarapat, N, exPorsuwancharoen, N, exChaiwong, K, exJalil, MA, exAmiri, IS, exAli, J, exAziz, MS, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exSingh, G, exYupapin, P, exGrattan, KTV, "Plasmonic op-amp circuit model using the inline successive microring pumping technique", MICROSYSTEM TECHNOLOGIES-MICRO-AND NANOSYSTEMS-INFORMATION STORAGE AND PROCESSING SYSTEMS, ปีที่ 24, ฉบับที่ 9, กันยายน 2018, หน้า 3689-3695
2018 exPunthawanunt, S., exAziz, M.S., exPhatharacorn, P., inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exAli, J., exYupapin, P., "LiFi cross-connection node model using whispering gallery mode of light in a microring resonator", Microsystem Technologies, ปีที่ 24, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2018, หน้า 4833-4838
2018 inนายภัทรพงศ์ รักน้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exAmiri, IS, exYupapin, P, "Array waveguide grating model for nanoparticle sensor applications", MICROSYSTEM TECHNOLOGIES-MICRO-AND NANOSYSTEMS-INFORMATION STORAGE AND PROCESSING SYSTEMS, ปีที่ 25, ฉบับที่ 6, สิงหาคม 2018, หน้า 2259-2265
2017 inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exRacknoi, P., exYupapin, P, "Computational surface plasmonic micro-device for sub-wavelength switching and sensing applications", Journal of Optics (India), ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2017, หน้า 375-381
2017 inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exSuwanarat, S., exAmiri, I.S., exYupapin, P., "Mid-infrared supercontinuum generation using a siliconracetrack resonator", Applied Physics B: Lasers and Optics, ปีที่ 123, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2017, หน้า 1-12
2017 exSiriroj, R., exTechidheera, W., exPhatharacom, P., inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exYupapin, P., "MICROPROPULSION GENERATION MODEL AND SIMULATION BY WGM ACCELERATION WITHIN A PANDA RING RESONATOR SYSTEM", MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS, ปีที่ 59, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 377-380
2017 exSiriroj, R, exTechidheera, W, exPhatharacom, P, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exYupapin, P, "Micropropulsion generation model and simulation by WGM acceleration within a panda ring resonator system (vol 59, pg 377, 2017)", MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS, ปีที่ 59, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2017, หน้า 2105-2105
2017 exPakdee, U., inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exSuwannatus, S., exLimsuwan, P., "Growth of MWCNTs on Flexible Stainless Steels without Additional Catalysts", Journal of Nanomaterials, ปีที่ 2017, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2017
2017 exTeanchai Chantakit, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, "Ultra-high green light transparency coating on 1D photonic crystal structure", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 901, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2017
2017 exManorth Kanjanapen, exCherdsak Kunsombat, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, "Higuchi's Method applied to detection of changes in timbre of digital sound synthesis of string instruments with the functional transformation method", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 901, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2017
2009 inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, "A pulsed source of polarization-entangled photon pairs ", Physics Procedia , สิงหาคม 2009
2017 exKesrisom, K., inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, "Effect of annealing conditions on polycrystalline silicon produced by the inverted aluminium-induced crystallization of amorphous silicon films on glass substrates", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 901, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2017
2016 inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exPornkaveerat, W., exTill D. Frank, "On a Fitzhugh-Nagumo type model for the pulse-like jasmonate defense response in plants", Mathematical Biosciences, ปีที่ 273, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2016
2016 exPanthong, P, exSrisuphaphon, S, inดร.อภิชาติ พัฒนโภครัตนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exDeachapunya, S, "A study of optical vortices with the Talbot effect", JOURNAL OF OPTICS, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2016
2016 inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exSuwanarat, S., exPhatharacorn, P., exYupapin, P., "Super-continuum generation of an optical pulse in a silicon micro-ring resonator", Optical and Quantum Electronics, ปีที่ 48, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2016
2016 inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exPornkaveerat, W., exFrank, T.D., "Reaction kinetics of the jasmonate-isoleucine complex formation during wound-induced plant defense responses: A model-based re-analysis of published data", Journal of Plant Physiology, ปีที่ 206, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2016, หน้า 103-113
2016 exDeachapunya, S, exSrisuphaphon, S, exPanthong, P, exPhotia, T, exBoonkham, K, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, "Realization of the single photon Talbot effect with a spatial light modulator", OPTICS EXPRESS, ปีที่ 24, ฉบับที่ 18, กันยายน 2016, หน้า 20029-20035
2016 exPhatharacorn, P, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exYupapin, P, "Analytical and simulation results of a triple micro whispering gallery mode probe system for a 3D blood flow rate sensor", APPLIED OPTICS, ปีที่ 55, ฉบับที่ 33, พฤศจิกายน 2016, หน้า 9504-9513
2015 exJakkrit Saengpeng, exU Pakdee, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Raman spectrometry of carbon nanotubes using an Al-catalyst supported layer on nickel film deposited on silicon substrate", Proc. of SPIE, ปีที่ 9659, ฉบับที่ 96591, กรกฎาคม 2015, หน้า 96591D-1-96591D-5
2014 exFrank, T.D., exGifford, T.D., inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, "Minimalistic model for navigation of mobile robots around obstacles based on complex-number calculus and inspired by human navigation behavior", Mathematics and Computers in Simulation, ปีที่ 97, ฉบับที่ -, มีนาคม 2014, หน้า 108-122
2014 exHaniam, P, inดร.เชิดศักดิ์ คุณสมบัติ, อาจารย์, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of Cobalt Oxides Thin Films Fractal Structures by Laser Chemical Vapor Deposition", SCIENTIFIC WORLD JOURNAL, ปีที่ 2014, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2014
2013 inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, "Optical Bistability Investigation in a Nonlinear Silicon Microring Circuit", JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY, ปีที่ 31, ฉบับที่ 7, เมษายน 2013, หน้า 1101-1105
2013 inดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exSatayu Suwannasopon, "Non-Isothermal Crystallization and Thermal Degradation Kinetics ofBiodegradable Poly(butylene adipate-co-terephthalate)/Starch Blends", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 47, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2013, หน้า 781-789
2012 inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exSatayu Suwannasopon, inดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์, "Thermal Degradation of Biodegradable Poly(butylene adipate-co-terephthalate)/Starch Blends", วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2012, หน้า 653-661
2012 inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exSuwannasopon, S., inดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์, "Thermal degradation of biodegradable poly(butylene adipate-co-terephthalate)/starch blends", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 653-661
2011 exEkkasit Sakatok, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, "Characterization of Entanglement Photons Generated by Spontaneous Parametric Down Conversion Pulse Source", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 172-176
2011 exVanishkorn B, exKusalajeerung C, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exPitukwongsaporn S, exJukgoljun, B, exYupapin PP , "Linear and Nonlinear Behaviors of Light in a Silicon Ring Resonator", Microwave and Optical Technology Letters, ปีที่ 53, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2011, หน้า 997-1000
2011 exKusalajeerung, C., inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exPitukwongsaporn, S., exYupapin, P.P., "Nonlinear switching in silicon-based ring resonators", Optical Engineering, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2011
2011 exPitakwongsaporn, Santhad, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, "Tunable Asymmetric Fano Lineshapes in Silicon-Based Microring Resonators with Feedback", Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials (JNOPM)., ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 357-366
2010 inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exT. D. Frank , "Stochastic Properties in Bistable Region of Single-Transverse-Mode Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers.", NONLINEAR PHENOMENA IN COMPLEX SYSTEMS, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2010, หน้า 32-37
2009 inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, inนายนพปฎล สุทธิศิริ, รองศาสตราจารย์, exPariya Nilsaengrat, "Effect of temperature on carbon nanotubes growth on thin iron films by thermal chemical vapor deposition method under the low pressure", physics procedia, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2009, หน้า 107-111
2009 inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, inนายนพปฎล สุทธิศิริ, รองศาสตราจารย์, exNilsaengrat, P., "Effect of temperature on carbon nanotubes growth on thin iron film by thermal chemical vapor deposition method under the low pressure", Physics Procedia, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, เมษายน 2009, หน้า 107-111
2008 inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, "Optimization of Chemical Vapor Deposition Synthesis Conditions for Multiwall Carbon Nanotube by Statistical of Experiment", Advanced Materials Research, ปีที่ 55-57, สิงหาคม 2008
2008 exU. Pakdee, inนายนพปฎล สุทธิศิริ, รองศาสตราจารย์, inนายเอกชัย หุ่นนิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of Coil-like Shape CNTs by Thermal CVD Method", Advanced Materials Research, ปีที่ 55-57, สิงหาคม 2008, หน้า 541-544
Publish Year National Journal 1
2007 exUdomdej Pakdee, inนายนพปฎล สุทธิศิริ, รองศาสตราจารย์, inนายเอกชัย หุ่นนิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of Carbon Nanotubes and Nanobelts on Thin Iron Film by Thermal Chemical Vapor Deposition Method", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 173-177
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=430032]