แนวโน้มผลงานของธนัตพร

Journal

บทความของธนัตพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชากายวิภาคศาสตร์

บทความแต่ละ Quartile ของธนัตพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชากายวิภาคศาสตร์

บทความแต่ละ TCI Group ของธนัตพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชากายวิภาคศาสตร์

Publish Year International Journal 3
2022 exนายธนพล ลิขิตยั่งยืน, exนายรุจิกร พิมพ์สอน, inนางธนัตพร พรหมพา, inดร.มงคล พงษ์สุชาติ, อาจารย์, inดร.พนัส ธรรมกีรติวงศ์, ศาสตราจารย์, "Reproductive Morphology of the Golden Tree Snake Chrysopelea ornata (Serpentes: Colubridae) from Ao Nang, Krabi Province, Thailand", Sains Malaysiana, ปีที่ 51, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2022, หน้า 1293-1303
2008 inดร.วรรณดา สุจริต, รองศาสตราจารย์, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inนางธนัตพร พรหมพา, inนายพิบูลย์ เรืองสุภาภิชาติ, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Prenatal Development of Gonads in Siamese Crocodile Embryos(Crocodylus siamensis)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 76-82
2007 inดร.อภินันท์ สุประเสริฐ, ศาสตราจารย์, inนางมาลีวรรณ เหลี่ยมศิริเจริญ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอภันตรี ด้วงเงิน, inนางธนัตพร พรหมพา, "Histology and Glycoconjugates Histochemistry in the Small and Large Intestinal Epithelium of the Malayan Pangolin, Manis javanica", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2007, หน้า 186-191
Publish Year National Journal 1
2018 inนางประภัสสร บุญสูงเนิน (จงมีพรศิริโสภา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางธนัตพร พรหมพา, "การเปรียบเทียบความเสียหายของวิลไลในลูกสุกรติดเชื้อโรคท้องร่วงติดต่อในสุกรที่อายุแตกต่างกัน", เชียงใหม่สัตวแพทยสาร , ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 37-46

Conference

การนำเสนอบทความของธนัตพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชากายวิภาคศาสตร์

Publish Year National Conference 6
2023 inดร.ชื่นสุมน ลิ้มมานนท์, อาจารย์, exรวินทร์ นราวงศานนท์, inนางธนัตพร พรหมพา, inนางกฤษณา แสงประไพทิพย์, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "EVALUATION OF COLLAGEN STRUCTURE IN CORTICAL STROMA OF CAT AND DOG OVARY UNDER LINEAR POLARIZED MICROSCOPY", Vet Research Day, 16 พฤศจิกายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนางประภัสสร บุญสูงเนิน (จงมีพรศิริโสภา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inนางธนัตพร พรหมพา, "ลักษณะโครงสร้างของลำไส้เล็กในลูกสุกรที่ติดเชื้อโรคท้องร่วงติดต่อ", การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38, 24 - 26 มิถุนายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2013 inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, exพิบูลย์ เรืองสุภาภิชาติ, inนางธนัตพร พรหมพา, inนางกฤษณา แสงประไพทิพย์, exวนิดา เลาหสุรโยธิน, inดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สไลด์เนื้อเยื่อถาวรของกระเพาะอาหารจากน้้ายาคงสภาพ 3 ชนิด ที่มีผลต่อความคงทนของการติดสี H& E", จามจุรีวิชาการ 100ปีวิศวฯจุฬาฯ 2556 การประชุมวิชาการวิจัยหน่วยงานสำหรับบุคลาการสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5, 2 - 4 เมษายน 2013, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางธนัตพร พรหมพา, "การใช้ภาพถ่ายในการสอบปฏิบัติการวิชาจุลกายวิภาคศาสตร์", การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 , 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2009, เมือง ระยอง ประเทศไทย
2008 inดร.วรรณดา สุจริต, รองศาสตราจารย์, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inนางธนัตพร พรหมพา, inนายพิบูลย์ เรืองสุภาภิชาติ, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการพัฒนาต่อมเพศในตัวอ่อนจระเข้ไทย (Crocodylus siamensis)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inนายสุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิบูลย์ เรืองสุภาภิชาติ, inนางธนัตพร พรหมพา, inนางกฤษณา แสงประไพทิพย์, inนางอภันตรี ด้วงเงิน, inดร.อภินันท์ สุประเสริฐ, ศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพการเรียนจุลกายวิภาคศาสตร์ของอวัยวะระบบรับความรู้สึกพิเศษโดยการใช้หุ่นจำลองยางพารา", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=430016]