แนวโน้มผลงานของณัฐวุฒิ

Journal

บทความของณัฐวุฒิ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

Publish Year International Journal 7
2021 exMs. Atchara Dawanpa, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAssociate Professor Dr. Pongrama Ramasootra, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Genotypic and phenotypic situation of antimicrobial drug resistance ofEscherichia coli in water and manure between biogas and non-biogas swinefarms in central Thailand", Journal of Environmental Management, ปีที่ 279, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 111659-1-12
2012 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาว รามนรีย์ เนตรวิเชียร, exรศ.ดร. สุธา ขาวเธียร, "Heavy Metals, Escherichia coli and Salmonella spp. in Feeds, Reused Water, Wastewater and Manure from Swine Farms: A Case Report", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2012, หน้า 882-893
2021 inนางประภัสสร บุญสูงเนิน (จงมีพรศิริโสภา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inดร.มานะกร สุขมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Correlation between antibody response against porcine epidemic diarrhea virus in sows and their offspring under field conditions", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2021, หน้า 1689-1694
2017 exSupatee Kitkha, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Effects of the higher parity and litter size on piglet birth weight and survival rate of later born piglets", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2017, หน้า 79-86
2017 exKitkha, S., inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Effects of altrenogest treatment in sows on the variation of piglet birth weight and pre-weaning piglet performance", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, มกราคม 2017, หน้า 303-309
2017 exKitkha, S., inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Effect of dosage and duration of altrenogest treatment on follicular development and ovulation in sows", Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, ปีที่ 41, ฉบับที่ 6, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 733-740
2013 exธีราภรณ์ เมฆอรุณ, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exหทัยรัชต์ หาญอนันตชัย, exรัชนีกร มิ่งขวัญ, exรศ. สุธา ขาวเธียร, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยวิกฤตที่ส่งผลต่อคุณภาพทางเคมีและโลหะหนักในน้ำที่ใช้ในฟาร์มปศุสัตว์ในประเทศไทย", The Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2013 - มีนาคม 2014, หน้า 581-588
Publish Year National Journal 2
2020 inดร.เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล พจนาประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงการผลิต มูลค่า และส่วนเหลื่อมทางการตลาดของอุตสาหกรรมสุกรไทย", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 5, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 1142-1161
2018 inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาชุดตรวจ Indirect ELISA เพื่อตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัส Porcine Epidemic Diarrhea ในตัวอย่างนมน้ำเหลืองสุกร", วารสารวิทยาศาสตร์ มข. (KKU Sci. J), ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 84-92

Conference

การนำเสนอบทความของณัฐวุฒิ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

Publish Year International Conference 5
2017 exNonzee Hanchanachai, inดร.นพรัตน์ สระแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, "Histopathological Investigation of Porcine Respiratory Diseases", Research 4.0 Innovation and Development SSRU’s 80th Anniversary, 16 มีนาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนายนรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางประภัสสร บุญสูงเนิน (จงมีพรศิริโสภา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exT. Kaminsonsakul, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of different levels of colostrum intake on the severity of Porcine epidemic diarhea in piglets", 24th International Pig Veterinary Society Congress/ 8th European Symposium of Porcine Health Management, 7 - 10 มิถุนายน 2016, Dublin ไอร์แลนด์
2016 inนายนรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางประภัสสร บุญสูงเนิน (จงมีพรศิริโสภา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธันยนันท์ ขมิ้นสนสกุล, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Different Levels of Colostrum Intake on the Severity of Porcine Epidemic Diarrhea in Piglets", 24th International Pig Veterinary Society Congress, 7 - 10 มิถุนายน 2016, Dublin ไอร์แลนด์
2014 inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A survey of quality of palm oil and soy bean oil used in feed in Thai pig farms", The 23rd International Pig Veterinary Society Congress, 8 - 11 มิถุนายน 2014, Cancun สหรัฐเม็กซิโก
2011 inนายณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSupatee Kitkha, inนายนรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "The preliminary study of correlation between farm size, stockperson numbers and production efficiency of swine farming in Thailand", Asian Pig Veterinary Society Conference 2011, 7 - 8 มีนาคม 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2019 inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางภัทรา มูลจิตร, inนางสิริลักษณ์ จาละ, inดร.มานะกร สุขมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบชุดตรวจ Indirect ELISA KU กับชุดตรวจเชิงการค้า(IDEXX PRRS X3) ในการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคพีอาร์อาร์เอสComparesion of the ELISA KU test kit with the commercial test kit(IDEXX PRRS X3) for the detection of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus", การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 11", 27 - 28 มีนาคม 2019, อ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2018 inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inนางภัทรา มูลจิตร, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Detection of Total Immunoglobulin G in swine serum by Direct Sandwich ELISA", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนายประกรณ์ จาละ, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inนายณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สถานการณ์สารพิษจากเชื้อราในวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศไทย รายงานผลห้องปฏิบัติการ ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557", 54th Kasetsart University Annual Conference, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inดร.มานะกร สุขมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมยศ ก้านขุนทด, inนางมนธิชา สุวรรณวงค์, inนางสาวน้องนิด เก้าลิ้ม, exสหชัช พุทธปฏิมกข์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "รายงานสัตว์ป่วย:การค้นพบยีนดื้อยาโคลิสติน MCR-1 บนพลาสมิด ในเชื้อ E.coli จากสุกรป่วยในประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=430014]