แนวโน้มผลงานของประไพพิศ

Journal

บทความของประไพพิศ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสิ่งแวดล้อม และในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Journal 13
2021 exDyah Asri Handayani Taroepratjeka , exProf.Dr.Tsuyoshi Imai, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAlissara Reungsang, "Extremely Halophilic Biohydrogen Producing Microbial Communities from High-Salinity Soil and Salt Evaporation Pond", Fuels, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, หน้า 241-252
2020 exTaroepratjeka, D.A.H., exImai, T., inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exReungsang, A., "Biohydrogen production by extremely halophilic bacteria from the salt pan of Samut Sakhon, Thailand", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2020, หน้า 378-390
2019 exDyah Asri HandayaniTaroepratjeka, exProf.Dr. Tsuyoshi Imai, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAlissara Reungsang, "Investigation of hydrogen-producing ability of extremely halotolerant bacteria from a salt pan and salt-damaged soil in Thailand", International Journal of Hydrogen Energy, ปีที่ 44, ฉบับที่ 6, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 3407-3413
2014 exPhummala, K., exImai, T., exReungsang, A., inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSekine, M., exHiguchi, T., exYamamoto, K., exKanno, A., "Delignification of disposable wooden chopsticks waste for fermentative hydrogen production by an enriched culture from a hot spring", Journal of Environmental Sciences (China), ปีที่ 26, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2014, หน้า 1361-1368
2012 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTapananont, S., exDetjaroen, S., exSangkhatim, J., inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, "Additional paper waste in pulping sludge for biohydrogen production by heat-shocked sludge", Applied Biochemistry and Biotechnology, ปีที่ 166, ฉบับที่ 2, มกราคม 2012, หน้า 389-401
2012 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exNumsomboon, S, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Production of alpha-amylase by Aspergillus oryzae from cassava bagasse and wastewater sludge under solid-state fermentation", ENVIRONMENTAL PROGRESS & SUSTAINABLE ENERGY, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, เมษายน 2012, หน้า 122-129
2010 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณิชาดา ฉัตรสถาปัตยกุล, exนิภาวรรณ สนั่นไหว, "Alkaline treatment of biomass fly ash for reactive dye removal from aqueous solution", Desalination, ปีที่ 261, ฉบับที่ 1-2, ตุลาคม 2010, หน้า 34-40
2009 exBoonyakamol, A, exImai, T, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHiguchi, T, exSekine, M, exUkita, M, "Reactive Blue 4 Decolorization under Mesophilic and Thermophilic Anaerobic Treatments", APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 152, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2009, หน้า 405-417
2009 exBoonyakamol, A, exImai, T, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHiguchi, T, exSekine, M, "Key Factors Regarding Decolorization of Synthetic Anthraquinone and Azo Dyes", APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 158, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2009, หน้า 180-191
2009 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exรศ.อลิศรา เรืองแสง, exLo, Yung-Chung, exLu, Wei-Bin, exChang, Jo-Shu, "Production of biohydrogen from hydrolyzed bagasse with thermally preheated sludge", International Journal of Hydrogen Energy, ปีที่ 34, ฉบับที่ 18, กันยายน 2009, หน้า 7612-7617
2006 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Screening thermotolerant white-rot fungi for decolorization of alcohol distillery wastewater", Applied Biochemistry and Biotechnology, ปีที่ 128, ฉบับที่ -, กันยายน 2006, หน้า 195-204
2005 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Decolorization of alcohol distillery wastewater by thermotolerant white rot fungi", Applied Biochemistry and Microbiology, ปีที่ 41, กันยายน 2005, หน้า 662-667
2005 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Study on Decolorization of Wastewater by White Rot Fungi", Journal of Japan Sewage Works Association, ปีที่ 42, ฉบับที่ 515, กันยายน 2005, หน้า 99-112
Publish Year National Journal 1
2007 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การย่อยสลายของพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพในปุ๋ยหมัก", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย , ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2007, หน้า 79-88

Conference

การนำเสนอบทความของประไพพิศ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสิ่งแวดล้อม และในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Conference 8
2012 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exJantima Teeka, exTsuyoshi Imai, "MOLECULAR MONITORING OF CLOSTRIDIUM THERMOPALMARIUM IN A CONTINUOUS HYDROGEN PRODUCTION FROM ALKALINE-PRETREATED BAGASSE UNDER THERMOPHILIC CONDITION USING REAL-TIME PCR", The 4th International Conference on Hydrogen Production (ICH2P-12), 24 - 27 มิถุนายน 2012, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
2009 inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเกศสุดา สุขกรม, "Impact assessment of product from using wastes as alternative fuels and raw materials in cement processing", World renewable energy congress 2009-Asia The 3rd International conference on sustainable energy and environment, 19 - 22 พฤษภาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of nitrogen concentration and initial pH on hydrogen production from alkaline pretreated bagasse", Asian Core Program on CAPACITY BUILDING AND DEVELOPMENT OF MICROBIAL POTENTIAL AND FERMENTATION TECHNOLOGY TOWARDS NEW ERA, 26 - 28 สิงหาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จอมขวัญ มีรักษ์, อาจารย์, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางดลฤดี ฉายศิริ, exอ. ดร.. อรอนงค์ พริ้งศุลกะ, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Tsuyoshi Imai, "Rapid isolation and screening of phototrophic bacteria for biohydrogen production", The 3rd International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, 26 - 28 สิงหาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, exMasao Ukita, exSunan Pultanakit, exTsuyoshi Imai, "Production of biohydrogen from distillery wastewater by mixed culture", VENICE 2008 Second International Symposium on Energy from Biomass and Waste, 17 - 21 พฤศจิกายน 2008, สาธารณรัฐอิตาลี
2008 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bio-hydrogen Production from Distillery Wastewater by Isolated Klebsilla sp.", Asian Core Program Joint Seminar on Capacity Building and Development of Microbial Potential and Fermentation Technology towards New Era , 1 - 3 ธันวาคม 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย
2006 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Stimulation of dye decolorization by immobilized laccase mediator system", IWA World Water Congress and Exhibition, 10 - 14 กันยายน 2006, Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2004 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Screening of thermotolerant white-rot fungi for decolorization of alcohol distillery wastewater", The 4th JSPS-NRCT Joint Seminar on Development of Thermotolerant Microbial Resources and Therir Applications, 7 - 10 พฤศจิกายน 2004, Fukuoka ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 14
2022 inดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์, exชาญวิช อมาตยกุล , exเกศรัตน์ คำเสนาะ , exกัณฑิกา นนทามิตร , exชนกนันท์ ก้องสมุทร , inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกำจัดสารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินโดยสารสกัดหยาบจากเชื้อ Xylaria sp. ที่ตรึงในแคลเซียมแอลจีเนต", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์, exปานยจิตต์ พลับใจบุญ, exธราธร คูหา, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบำบัดกรดอินทรีย์ระเหยง่ายจากสายธารอากาศโดยระบบถังกรองชีวภาพแบบตัวกลางแผ่นใยขัด", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exกมลชนก ตระกูลใจดี, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตรึงเซลลูเลสบนตัวกลางด้วยวิธีรวมเอนไซม์แบบเชื่อมขวางเพื่อผลิตน้ำตาลรีดิวซิ่ง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2559 , 26 สิงหาคม 2016, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exอดิพงษ์ เตือนขุนทด, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาการสร้างเม็ดแกรนูลของกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบยูเอเอสบีของน้ำกากส่า", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2015, นครปฐม ประเทศไทย
2013 exณัฐวุฒิ ทะแดง, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอัตราการไหลและชนิดของสารละลายต่อการบำบัดคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยวิธีกายภาพเคมีในแก๊สชีวภาพอย่างต่อเนื่อง", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 9, 31 สิงหาคม 2013, พิษณุโลก ประเทศไทย
2013 exเต็มดวง เพ็งพงษ์, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับสภาพฟางข้าวสำหรับการผลิตไฮโดรเจนโดยการหมักไม่ใช้อากาศ", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 9, 31 สิงหาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2011 exธาริณี เผ่าสีหา, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และการกักเก็บคาร์บอนในดินของนาข้าวที่ปลูกตามแนวทางเกษตรเคมีและอินทรีย์ร่วมกับการจัดการน้ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 2 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจสีเขียว, 18 - 19 สิงหาคม 2011, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exจีรศักดิ์ ปานเดช, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับสภาพขี้เลื่อยโดยใช้ด่างร่วมกับความร้อนสำหรับการผลิตไฮโดรเจน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การฟื้นฟูดินปนเปื้อนสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกโฮโดรคาร์บอนในดินโดยใช้ก้อนเชื้อเห็ดที่ใช้แล้ว", ประชุมวิชาการ สกว.III, 1 - 3 เมษายน 2009, ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Alkaline pretreatment of sawdust for effective hydrogen production", 7th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, 19 - 22 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตอะไมเลสจากกากตะกอนน้ำเสียและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 (วทท 33), 18 - 20 ตุลาคม 2007, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2007 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, "Decolorization of dye by ligninolytic enzymes extracted from mushroom culture waste", การประชุมวิชาการวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33, 18 - 20 ตุลาคม 2007, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2007 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, exศุภโชค ตาปนานนท์, "Production of bio-hydrogen from pulping sludge", The 2009 Asian Bio-Hydrogen symposium, 26 สิงหาคม 2007 - 28 สิงหาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
1998 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของฝนกรด และปุ๋ยที่มีต่อการดูดซับสารรังสี 134Cs and 60Co โดยหญ้าขน", การประชุมวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ครั้งที่ 7, หน้า 224-231, 4 พฤศจิกายน 1998, กรุงเทพ
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=430008]