Person Image

  Education

  • สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2541
  • Ph.D. (Architecture & Planning), The University of Melboume, ออสเตรเลีย, 2548

  แนวโน้มผลงานของคัทลียา

  Journal

  บทความของคัทลียา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และในภาควิชาสถาปัตยกรรม

  บทความแต่ละ Quartile ของคัทลียา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และในภาควิชาสถาปัตยกรรม

  บทความแต่ละ TCI Group ของคัทลียา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และในภาควิชาสถาปัตยกรรม

  Publish Year International Journal 4
  2020 exKongkoon Tochaiwat, inดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Narissa Wanichwatunyou, "CLASSIFICATION OF HOUSE LANDSCAPE ELEMENTS BY THE BUYERS’ NEEDS ACCORDING TO THE KANO MODEL", International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, ปีที่ 11, ฉบับที่ 8, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2020, หน้า 1-10
  2018 exKongkoon Tochaiwat, exWarin Kulintonprasert, inดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChoo Yit Yang, "Influence of Master Plan Designs on Housing Project Purchase Decisions in Bangkok Metropolitan Areas", BUILT (International Journal of Building, Urban, Interior, and Landscape Technology), ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018, หน้า 43-54
  2007 inดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf. Ross King, "Memory or Nostalgia: the Imagining of Everyday Bangkok", Sojourn (Journal of Social Issues in Southeast Asia), The Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Singapore., ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, เมษายน 2007, หน้า 57-82
  2006 inดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The regeneration of ban suan rim khlong: steps towards sustainability for Thai communities", Traditional Dwellings and Settlements, Working Paper Series, International Association for the Study of Traditional Environments (IASTE), ปีที่ 192, ธันวาคม 2006, หน้า 1177-1198
  Publish Year National Journal 6
  2019 exทำเนียบ อุฬารกุล, inดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "“อ่าน”ภูมิทัศน์สวนเกษตรดาดฟ้าในองค์กรภาครัฐ กรณีศึกษา: องค์กรราชการส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล", วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 155-172
  2019 inดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดลเทพ เจตีร์, "Symbiosis: ความสัมพันธ์เชิงเกื้อกูลระหว่างสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม", วารสารวิชาการทางสถาปัตยกรรม ASA Journal, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 62-83
  2017 exกิตติ เชาวนะั, inดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ข้อสังเกตจากการศึกษาเรื่องปรากฏการณ์ของพื้นที่สาธารณะในหมู่บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช", Veridian E-Journal, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 1701-1719
  2015 exฐิติวัฒน์ นงนุช, inดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ของการเมืองอาณาเขตครอบครองกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในภูมิทัศน์น้ำกร่อย กรณีศึกษา หมู่บ้านสาขลา ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ", ศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 26-34
  2011 exนางสาววณาลี ศักดิ์สุริยผดุง, inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์", หน้าจั่ว, ปีที่ 8, ฉบับที่ 8, กันยายน 2011 - สิงหาคม 2012, หน้า 147-160
  2005 inดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Transforming 'unbounded' nature: the evolution of a Thai cultural landscape", Raneang: journal of the Faculty of Architecture, ปีที่ 4, ฉบับที่ 10th anniv, มกราคม 2005, หน้า 204-215

  Conference

  การนำเสนอบทความของคัทลียา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และในภาควิชาสถาปัตยกรรม

  Publish Year International Conference 4
  2014 exศิริวิมล ศรีมีทรัพย์, inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวพื้นที่สองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี", การประชุมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 ม.ศิลปากร, 22 - 23 พฤษภาคม 2014, กทม. อื่นๆ ประเทศไทย
  2013 inดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thai conceptualizations of space, place, landscape and community", Multicultural Landscapes International Conference, 10 - 11 ตุลาคม 2013, Kassel สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
  2010 inดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Reading the (Un)sustainable Development of Bangkok: Lessons Learnt from the Construction of Nakhon Inn Road", mAAN*Y Singapore Conference 2010 "Empowering Modern Asain City Makers", 1 - 4 สิงหาคม 2010, สาธารณรัฐสิงคโปร์
  2003 inดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Living place and landscape in Bangkok: the merging character", Hawaii International Conference on Arts and Humanities, University of Hawaii - West Oahu, Honolulu, 3 - 6 มกราคม 2003, Honolulu ฮาวาย สหรัฐอเมริกา
  Publish Year National Conference 4
  2016 exจิรเวช สุขอร่าม, inดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การอ่านและแปลความหมายของถิ่นที่ผ่านกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดและชุมชน กรณีศึกษา วัดปรมัยยิกาวาส ตำบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี", งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 (BERAC 7) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 15 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 exทำเนียบ อุฬารกุล, inดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันดี พินิจวรสิน, รองศาสตราจารย์, "การริเริ่มสวนดาดฟ้าโดยบุคลากรระดับล่าง: กรณีศึกษาสำนักงานเขตหลักสี่", การประชุมวิชาการทางสถาปัตยกรรม “สรรค์สาระสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมประจำปี 2559” (VernAC-BEF 2016), 23 - 25 มิถุนายน 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
  2012 exนายพิเชษฐ์ พุกพุ่ม, inดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลและบทบาทของพื้นที่สวนสาธารณะต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัยในโครงการหมู่บ้านจัดสรรระดับราคาสูงในกรุงเทพฯและปริมณฑล", Built Environment Research Associates’ Conference 3 (BERAC 3), 25 พฤษภาคม 2012 - 17 พฤษภาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2006 inดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บิณฑบาตเรือ สถานการณ์ในภูมิทัศน์วัฒนธรรมไทย", การอนุรักษ์และพัฒนา มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน Sustainable Local Heritage Conservation :The Trandisciplinary Approch and ICOMOS Thailand Annual Meeting 2006, 17 - 18 พฤศจิกายน 2006, อุดรธานี ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=420189]