แนวโน้มผลงานของสมชัย

Journal

บทความของสมชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาชีวเคมี

บทความแต่ละ Quartile ของสมชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาชีวเคมี

บทความแต่ละ TCI Group ของสมชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาชีวเคมี

Publish Year International Journal 7
2013 exPoen, S., inดร.สมชัย พรบันลือลาภ, รองศาสตราจารย์, "Growth hormone from striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus): Genomic organization, recombinant expression and biological activity", Gene, ปีที่ 518, ฉบับที่ 2, เมษายน 2013, หน้า 316-324
2012 inดร.สมชัย พรบันลือลาภ, รองศาสตราจารย์, exPornchanok Chalopagorn, "Adenosine deaminase from Streptomyces coelicolor: Recombinant expression, puri?cation and characterization", Protein expression and purification, ปีที่ 78, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2012, หน้า 167-173
2012 exน.ส. กิตติยา เอกเชวง, inดร.สมชัย พรบันลือลาภ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปุณฑริกา หะริณสุต, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "Cloning and Expression of Pyrroline-5-carboxylate synthetase from Eucalyptus camaldulensis (Dehnh.) under Salt Stress", Kasetsart J. (Nat.Sci.), ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2012, หน้า 904-917
2011 inดร.สมชัย พรบันลือลาภ, รองศาสตราจารย์, exChalopagorn, P., "Adenosine deaminase from Streptomyces coelicolor: Recombinant expression, purification and characterization", Protein Expression and Purification, ปีที่ 78, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2011, หน้า 167-173
2009 exSayamol Sithtisarn, inดร.ปุณฑริกา หะริณสุต, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย พรบันลือลาภ, รองศาสตราจารย์, exSuriyan Cha-um, "Accumulation of Glycinebetaine and Betaine Aldehyde Dehydrogenase Activity in Eucalyptus camaldulensis Clone T5 Under in vitro Salt Stress", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2009, หน้า 141-145
2007 inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, inดร.สุรพล วิเศษสรรค์, รองศาสตราจารย์, exJohn milne, exมัณฑนา มิล์น, exชัยวุฒิ สุดทองคง, inดร.สมชัย พรบันลือลาภ, รองศาสตราจารย์, "Effects of Alpha-mangostin from mangosteen pericarp extract and imidacloprid on Nilaparvata lugens (stal.) and non-target organisms: toxicity and detoxification mechanism", Comm.Appl.Biol.Sci,Ghent University, ปีที่ 2007, ฉบับที่ 72/3, พฤษภาคม 2007, หน้า 431-441
2006 exBullangpoti V., exVisetson S., exMilne M., exMilne J., inดร.สมชัย พรบันลือลาภ, รองศาสตราจารย์, exSudthongkongs C., exTayapat S., "The novel botanical insecticide for the control brown planthopper (Nilaparvata lugens Stal.).", Communications in agricultural and applied biological sciences , ปีที่ 71, ฉบับที่ 2 Pt B, ตุลาคม 2006, หน้า 475-481

Conference

การนำเสนอบทความของสมชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาชีวเคมี

Publish Year International Conference 1
2013 exนายวัชรากร มงคล, inดร.วรรณรดา สุราช, รองศาสตราจารย์, inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, รองศาสตราจารย์, exดร.วรัญญู พูลเจริญ, inดร.สมชัย พรบันลือลาภ, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, "VIRTUAL SCREENING OF COMPOUNDS AGAINST ANOPHELES CARBOXYPEPTIDASE B USING FOR BLOCKING MALARIA TRANSMISSION", The 8th International Symposium of the Protein Society of Thailand, 5 - 7 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2009 exSinothai Poen, inดร.สมชัย พรบันลือลาภ, รองศาสตราจารย์, "การโคลน การแสดงออก และการศึกษาคุณสมบัติทางโครงสร้างของโกร์ทฮอร์โมนจากปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exSayamol Sithtisarn, inดร.ปุณฑริกา หะริณสุต, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย พรบันลือลาภ, รองศาสตราจารย์, exSuriyan Cha-um, "การสะสมของไกลซีนบีเทนและกิจกรรมของเอนไซม์บีเทนอัลดีไฮด์ดีไฮโดรจีเนสในยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีสสายพันธุ์ทีห้า ภายใต้สภาวะความเค็ม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 exอัษฏะวรรณ สุนันทการกิจ, inดร.สมชัย พรบันลือลาภ, รองศาสตราจารย์, "การโคลนยีน adenosine deaminase ชนิดใหม่ จาก Streptomyces antibioticus โดยวิธี inverse PCR และ single primer PCR", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=420147]