แนวโน้มผลงานของพัชรา

Journal

บทความของพัชรา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาโรคพืช

Publish Year International Journal 1
2014 exPetchaboon, K, exSrisawad, N, inนางสาวพัชรา โพธิ์งาม, อาจารย์, exChunwongse, C, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Phenotypic and genotypic structure of Phytophthora infestans populations on tomato and potato in the North of Thailand in 2000-2002", EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY, ปีที่ 140, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2014, หน้า 441-454
Publish Year National Journal 1
2006 exกมลสิริ เพชรบูรณ์, inนางสาวพัชรา โพธิ์งาม, อาจารย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การจำแนกลักษณะของเชื้อรา phytophthora infestants สาเหตุของโรคใบไม้จากมะเขือเทศและมันฝรั่งในจังหวัดตากและจังหวัดเชียงใหม่", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2006, หน้า 125-135
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=420146]