Person Image

  Education

  • วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2537
  • วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2527

  แนวโน้มผลงานของอภิญญา

  Journal

  บทความของอภิญญา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

  Publish Year International Journal 3
  2018 inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, "Effects of ultraviolet C, controlled atmosphere, and ultrasound pretreatment on free ferulic acid in canned sweet corn kernels", Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 55, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2018, หน้า 4167-4173
  2017 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, "Antimutagenic Activity of Turmeric Extract Beverages", Pakistan Journal of Nutrition, ปีที่ 16, ฉบับที่ 7, มิถุนายน 2017, หน้า 514-520
  2016 inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, "Qualities of fresh-cut Cucurbita maxima in retail package", Acta Horticulturae, ปีที่ 1123, ฉบับที่ 32, ตุลาคม 2016, หน้า 143-148
  Publish Year National Journal 5
  2020 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, exSarinya Sangkasanya, exPavinee Nuamvichit, ex Sudarat Paothai, ex Kanjanas Wannapak, "การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำส้มจี๊ดผสมสารสกัดจากเปลือกส้มจี๊ดพร้อมดื่ม", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 325-335
  2011 inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, "คุณภาพของฟักทองญี่ปุ่นพร้อมปรุงภายใต้การบรรจุแบบปรับบรรยากาศที่คัดเลือก", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1 (พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 639-642
  2011 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, "การตรวจสอบความเป็นพิษต่อยีนและฤทธิ์ยับยั้งการกลายพันธุ์ของสารสกัดจากลองกองโดยใช้แบคทีเรีย Salmonella", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 253-256
  2006 inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, exLimt G.N. Hewajulige, exHitami Umehara, exNobutaka Nakamura, exTakeo Shina, "ผลของอุณหภูมิและสภาวะออกซิเจนต่ำต่ออัตราการหายใจและคุณภาพของถั่วปากอ้า", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 37, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), มีนาคม - เมษายน 2006, หน้า 51-54
  2003 inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจารุวรรณ์ ศิริพรรณพร, inนางเพ็ญศิริ อนันต์รักสกุล, "การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและการเก็บถนอมเพื่อรักษาคุณภาพน้ำมะนาวสด", วารสารเกษตรนเรศวร, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2003 - กันยายน 2004, หน้า 31-49

  Conference

  การนำเสนอบทความของอภิญญา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

  Publish Year International Conference 5
  2009 inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางวรางคณา พันธุมโพธิ, inนางสาวลักขณา แสนมณี, "แนวโน้มความต้องการฝึกอบรมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", The Future of Higher Education , 12 - 16 ตุลาคม 2009, ปีนัง มาเลเซีย
  2008 inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "Quality and Shelf-Life of Wangnumkeaw Shiitake (Lentinula Edodes)", The 14th World Congress of Food Sceience and Technology, 18 - 24 ตุลาคม 2008, เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
  2008 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, exวิศัย พรหมเทพ, "Antimutagenicity of Edible Mushrooms in Northeastern Area of Thailand ", The 14th World Congress of Food Science and Technology , 19 - 23 ตุลาคม 2008, เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
  2008 inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, inนางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง, "Shelf-life of Sliced Yard Long Bean (Vigna sinensis var. sesquipedalis L.) Stored under Selected Modified Atmosphere Packaging", 14th World Congress of Food Science and Technology, 19 - 23 ตุลาคม 2008, เซี่ยงไฮ้ อื่นๆ สาธารณรัฐประชาชนจีน
  2002 inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, "Effect of Shelling, Temperature, and Low Oxygen on Respiration Rate and Quality of Broad Bean (Vicia faba L.)", The Annual Autumn Meeting of the Japanese Society for Horticultural Science, 13 - 15 ตุลาคม 2002, Kumamoto อื่นๆ ญี่ปุ่น
  Publish Year National Conference 14
  2019 inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "Nutritional compositions and antioxidant activity of torch ginger (Etlingera elatior) flower", The 45th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 45): "Seedling Innovation for Sustainable Development", 7 - 9 ตุลาคม 2019, เชียงราย ประเทศไทย
  2017 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "ผลของการใช้แป้งข้าวที่มีสารแอนโทไซยานินสูงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกะทิ", การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 9 "วิจัยแบบองค์รวมเพื่อมวลมนุษยชาติ, 25 - 26 พฤษภาคม 2017, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
  2017 exสุปัญญา ศรีชัยโย, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "ศึกษาปริมาณคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดและฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของในเห็ดหอมสด และอบแห้งแบบเยือกแข็ง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่14 ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแส จ.นครปฐม, 7 - 8 ธันวาคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย
  2014 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, "Effect of heat, sucrose and sodium metabisulfite on dried coconut strips", The 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference , 26 - 27 มิถุนายน 2014, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2012 inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "ปริมาณกรดอะมิโนอิสระที่มีผลต่อรสชาติในเห็ดหอมสดและเห็ดฟางสด", ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 6 The 6th Thailand Congress of Nutrition, 10 - 12 กันยายน 2012, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "การตรวจสอบความเป็นพิษต่อยีนและฤทธิ์ยับยั้งการกลายพันธุ์ของสารสกัดจากลองกองโดยใช้แบคทีเรีย Salmonella", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 5, 21 - 22 กรกฎาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 inดร.วิภาภรณ์ ณ ถลาง, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, "การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและสร้างกลไกทางการตลาดเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรบนพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาว", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๔(Thailand Research Expo 2011), 26 - 30 สิงหาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2010 inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, exIlmi Hewajulige, exTakeo Shiina, "คุณภาพของฟักทองญี่ปุ่นพร้อมปรุงภายใต้สภาวะปรับบรรยากาศที่คัดเลือก", สัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่ 8 (8th National Postharvest Technology Conference 2010) , 3 กันยายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2010 inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "ปริมาณกรดอะมิโนอิสระที่มีผลต่อรสชาติในเห็ดหอมสดที่ผลิตจากภาคเหนือของประเทศไทย", การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 1 - 3 กันยายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2007 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, "ฤทธิ์ต้านสารก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์กำจัดอนุมูลอิสระของอาหารไทยที่มีขมิ้นชันเป็นองค์ประกอบ", The 19th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology TSB 2007: Biotechnology for Gross National Happiness., 9 - 12 ตุลาคม 2007, ปทุมธานี ประเทศไทย
  2005 inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, exLimi G.N., exHitomi Umehara, exNobutaka Nakamura, exTakeo Shina, "ผลของอุณหภูมิและสภาวะออกซิเจนต่ำต่ออัตราการหายใจและคุณภาพของถั่วปากอ้า", สัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 10 - 11 ตุลาคม 2005, เพชรบุรี ประเทศไทย
  2003 inนางจารุวรรณ์ ศิริพรรณพร, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางเพ็ญศิริ อนันต์รักสกุล, "Lactic-fermented sweet corn beverage", 29th Congress on Science and Technology of Thailand, 20 - 22 ตุลาคม 2003, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
  2003 inนางจารุวรรณ์ ศิริพรรณพร, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางสุรณี ทองเหลือง, inนางเพ็ญศิริ อนันต์รักสกุล, "Production of Sweet Corn Yogurt", 29th Congress on Science and Technology of Thailand, 20 - 22 ตุลาคม 2003, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
  2001 inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, exนางสาวสายพิณ มณีพันธ์, exวารุณี วารัญญานนท์, inนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, inนางเพ็ญศิริ อนันต์รักสกุล, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inดร.สร้อยทอง สายหยุดทอง, inนางจันทิมา จาปะเกษตร์, "Quality of Minimally Processed Durian", 20th ASEAN / 2nd APEC Seminar on Postharvest Technology "Quality Management and Market Access", 11 - 14 กันยายน 2001, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=420094]