Person Image

  Education

  • Ph.D.(Environmental Sciences), Rutgers University , U.S.A.
  • M.S.( Environmental Engineering), Asian Institute of Technology, ไทย
  • วท.บ.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  แนวโน้มผลงานของปิยาภรณ์

  Journal

  บทความของปิยาภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสิ่งแวดล้อม และในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

  Publish Year International Journal 3
  2008 exYoungster, L.K.G., inดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์, exHaggblom, M.M., "Effects of co-substrates and inhibitors on the anaerobic O-demethylation of methyl tert-butyl ether (MTBE)", Applied Microbiology and Biotechnology , ปีที่ 80, ฉบับที่ 6, ตุลาคม 2008, หน้า 1113-1120
  2007 exHaggblom, MM, exYoungster, LKG, inดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์, exRichnow, HH, "Anaerobic biodegradation of methyl tert-butyl ether (MTBE) and related fuel oxygenates", ADVANCES IN APPLIED MICROBIOLOGY, ปีที่ 62, ธันวาคม 2007, หน้า 1-20
  2006 inดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์, exRichnow H.H., exHaggblom M.M., "Carbon isotope fractionation during anaerobic degradation of methyl tert-butyl ether under sulfate-reducing and methanogenic conditions", APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, ปีที่ 72, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2006, หน้า 1157-1163

  Conference

  การนำเสนอบทความของปิยาภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสิ่งแวดล้อม และในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

  Publish Year National Conference 11
  2022 inดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์, exชาญวิช อมาตยกุล , exเกศรัตน์ คำเสนาะ , exกัณฑิกา นนทามิตร , exชนกนันท์ ก้องสมุทร , inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกำจัดสารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินโดยสารสกัดหยาบจากเชื้อ Xylaria sp. ที่ตรึงในแคลเซียมแอลจีเนต", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2021 inดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์, exกิตติศักดิ์ จีนาคม , exชัยทัต เชื้อไพบูลย์, "การฟื้นฟูทางชีวภาพของดินปนเปื้อนน้ำมันผสมโดยสารลดแรงตึงผิวร่วมกับวิธีอื่น", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59 , 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2019 inดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์, exนัทริสา อยู่อ่อน, "การเริ่มต้นและดำเนินการระบบกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสียทางชีวภาพโดยกระบวนการแอมโมเนียมออกซิเดชั่นด้วยถังปฏิกรณ์แบบผสม", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 "นวัตกรรมการจัดการสังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน", 31 พฤษภาคม 2019, ปทุมธานี ประเทศไทย
  2018 inดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์, exปานยจิตต์ พลับใจบุญ, exธราธร คูหา, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบำบัดกรดอินทรีย์ระเหยง่ายจากสายธารอากาศโดยระบบถังกรองชีวภาพแบบตัวกลางแผ่นใยขัด", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 exน.ส. พรภัค ธนะเศวต, inดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์, "แบบแผนการตอบสนองด้านการสลายสารของดินเลนในบ่อเลี้ยงกุ้งที่บำบัดด้วยวิธีการต่างๆ", การปะชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2013 exนายกิตติศักดิ์ จีนาคม, inดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์, "การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟุดินที่ปนเปื้อนน้ำมันเครื่องโดยการเติมกากชีวภาพและน้ำยาซักผ้า", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครั้งที่ 2, 26 กรกฎาคม - 20 ธันวาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2012 exปานยจิตต์ พลับใจบุญ, inดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์, "การบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนแอมโมเนียไนโตรเจนโดยการตกตะกอนเป็นสตรูไวท์", การประชุมสัมมนาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5, 14 - 16 พฤษภาคม 2012, ชลบุรี ประเทศไทย
  2011 exปรารถนา วิชชุมณี, inดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์, "การใช้ประโยชน์น้ำเสียเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตมอโนเมอร์พลาสติกชีวภาพโดยกากตะกอนจุลินทรีย์", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3, 14 - 15 มีนาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2010 exพรภัค ธนะเศวต, inดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์, "การกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสียด้วยกระบวนการชีวภาพผ่านไนตริฟิเคชั่นบางส่วน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 4 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2009 exนางสาวปัญฑารีย์ ค้าทวี, inดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตปุ๋ยหมักจากของเสียโรงงานผลิตไวน์โดยการเติมจุลินทรีย์ทนความร้อนที่ผลิตเอนไซม์ย่อยสลาย", 12th National Research Conference, 12 กุมภาพันธ์ - 13 กันยายน 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
  2007 inดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์, "การสกัดวิตามินอีจากเมล็ดสบู่ดำ", โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การประชุมวิชาการสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่1 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพ 29-30 พฤษภาคม 2550, 29 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=420012]