แนวโน้มผลงานของประภาส

Journal

บทความของประภาส เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

บทความแต่ละ Quartile ของประภาส เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

บทความแต่ละ TCI Group ของประภาส เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

Publish Year International Journal 5
2018 exKotchakorn Prangviset, exMolnapat Songpim, exNatthawut Yodsuwan, exSiwaporn Wannawilai, exMonchai Dejsungkranont, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Fructose production from Jerusalem artichoke using mixed inulinases", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 2, เมษายน - พฤษภาคม 2018, หน้า 132-139
2013 inนายสกล ฉายศรี, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายณรงชัย บุญศรี, "Effects of Chicken Manure and Chemical Fertilizer Management on Yield of Cassava Grown on Map Bon, Coarse-Loamy Variant Soil", Communications in Soil Science and Plant Analysis, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1-4, มกราคม 2013, หน้า 347-355
2013 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inนายสกล ฉายศรี, exNgamprasitthi, S., inนายธำรงศิลป โพธิสูง, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, inนายณรงชัย บุญศรี, "Effects of Vetiver Grass and Green Manure Management on Properties of Map Bon, Coarse-Loamy Variant Soil", Communications in Soil Science and Plant Analysis, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1-4, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 158-165
2013 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, "The combination effects of Zinc, Magnesium, Sulphur foliar fertilizer management on cassava growth and yieldgrown on Map Bon, coarse-loamy variant Soil", Procedia - Social and Behavioral Sciences, ปีที่ 91, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2013, หน้า 288-293
2012 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inนายสกล ฉายศรี, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, inนายณรงชัย บุญศรี, "Study on the effects of vetiver grass and green manure management on properties of Map Bon, coarse-loamy variant soil.", Communications in Soil Science and Plant Analysis, ปีที่ 44, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2012, หน้า 1-8
Publish Year National Journal 8
2017 exธิดารัตน์ เมธาวรากุล, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, รองศาสตราจารย์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "อิทธิพลของการตัดแต่งกิ่งและการให้ปุ๋ยต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดกาแฟอาราบิก้าที่ปลูกในสถานีวิจัยเพชรบูรณ์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 284-296
2015 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "การเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของแก่นตะวัน", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 541-544
2015 inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, exดร.โอภาษ บุญเส็ง, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, "มันสำปะหลังพันธ์ุใหม่ “เกษตรศำสตร์ 75”", AGRICULTURAL SCIENCE JOURNAL, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน 2015, หน้า 817-820
2013 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, exนางสาวกฤษณา ทิวาตรี , inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายณรงชัย บุญศรี, inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, exดร.นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์, "การจัดการธาตุอาหารเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา", แก่นเกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, เมษายน 2013, หน้า 39-48
2013 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inนางสาริมา สุนทรารชุน, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "กระดาษแก่นตะวัน", เคหการเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2013, หน้า 199-208
2012 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "ผลของปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และการใช้ร่วมกันที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพผลของน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง ที่ปลูกบนดินคล้ายชุดดินมาบบอนที่มีเนื้อร่วนหยาบ", วารสารวิทยาศาสตร์การเกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 289-292
2012 inนายสกล ฉายศรี, exดร.โอภาษ บุญเส็ง, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, "มันสำปะหลังผลผลิตสูงพันธุ์ MKULB 08-2-45", วรสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 605-608
2011 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, "ผลของระยะปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของแก่นตะวันที่ปลูกบนชุดดินปากช่อง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3/1, สิงหาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 91-94

Conference

การนำเสนอบทความของประภาส เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

Publish Year International Conference 13
2015 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, exSukunya Yampracha, inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, "Site-specific of potassium requirements on cassava production in Thailand", 14th International Symposium on Soil and Plant Analysis "The Year of Soils: Stewardship through Analysis", 27 - 30 มกราคม 2015, Kailua Kona ฮาวาย สหรัฐอเมริกา
2013 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inนายสกล ฉายศรี, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, exA. Kullawon, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, inนายณรงชัย บุญศรี, "Adding Efficiency of Cassava (Manihot esculenta Crantz) Production by Zinc Application on clay loam Soil", The 13th International Symposium on Soil and Plant Analysis, 8 - 13 เมษายน 2013, ควีนส์ทาวน์ นิวซีแลนด์
2013 inนายสกล ฉายศรี, exดร.โอภาษ บุญเส็ง, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, exนางนิตยา ดนตรี , exนายนิกร ตูมสันเทียะ, "Kasetsart 72 – a cassava variety suited to theblack clay soils of Th ailand", The 13th International Symposium on Soil and Plant Analysis , 8 - 13 เมษายน 2013, Queenstown นิวซีแลนด์
2012 inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "Yield Potential of KU Cassava Varieties Grown in Upper Central Part of Thailand", The Global Cassava Partnership for the 21st Century (GCP21) , 18 - 22 มิถุนายน 2012, Kampala สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
2012 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.นวรัตน์ อุดมประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, "Adding Efficiency cassava production by irrigation in Coarse-loamy, mixed, Oxic Paleustults soil", Second Scientific Conference of the Global Cassava Partnership for the 21st Century (GCP 21), 18 - 22 มิถุนายน 2012, Kampala สาธารณรัฐยูกันดา
2012 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, "The Combination Effects of Zinc, Magnesium, Sulphur Foliar Fertilizer Management on Cassava Growth and Yield Grown on Map Bon, coarse-loamy variant Soil", 2nd USM-PSU International Conference On Arts And Sciences 2012 (ICAS 2012) , 2 - 4 ธันวาคม 2012, ปีนัง มาเลเซีย
2012 inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, exดร.โอภาษ บุญเส็ง, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, "New Cassava variety “Kasetsart 72”", 2nd USM- PSU International Conference On Arts And Sciences 2012, 2 - 4 ธันวาคม 2012, มาเลเซีย
2011 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายสกล ฉายศรี, "Effects of, Gypsum, Chicken Manure and Chemical Fertilizer on Root Yield of Cassava Planted 3 Variety Early Rainy Season in Mab Bon Soil Series", 9th Triennial Regional Cassava Workshop on “Sustainable Cassava production in Asia for Multiple Uses for Multiple Markets” in Nanning city, Guangxi province, China., 27 ตุลาคม 2011 - 2 พฤศจิกายน 2012, Guangxi สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "Yield Stability of Recommended KU Cassava Varieties Grown in Upper North Region of Thailand", 9th Triennial Regional Cassava Workshop on “Sustainable Cassava production in Asia for Multiple Uses for Multiple Markets”. in Nanning city, Guangxi province, China. , 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2011, หนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 inนายสกล ฉายศรี, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "Effects of Manure and Chemical Fertilizer Management on Yield of Cassava Grown on Map Bon, coarse-loamy variant", การประชุมวิชาการ 12th International Symposium on Soil and Plant Analysis ณ Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Chania,Greece , 6 - 10 มิถุนายน 2011, chania
2011 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "The Combinations of Zinc, Magnesium and Sulphur Foliar Fertilizer Affect on Growth and Yield Cassava (Manihot esculenta Crantz) Grown on Map Bon, coarse-loamy variant", 9th Triennial Regional Cassava Workshop on “Sustainable Cassava production in Asia for Multiple Uses for Multiple Markets” in Nanning city, Guangxi province, China. , 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2011, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inนายสกล ฉายศรี, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, exPhakpen Poomipan, "Study on the effects of vetiver grass and green manure management on properties of Map Bon, coarse-loamy variant soil.", 12th International Symposium on Soil and Plant Analysis ณ Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Chania, Crete, Greece , 6 - 10 มิถุนายน 2011, Chania สาธารณรัฐเฮลเลนิก
2010 inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายเวช เต๋จ๊ะ, "การใช้แนวทางเกษตรทางเลือกในการแก้ไขปัญหาเกษตรกรยากจนใน ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์", Agriculture for Better Living and Global Economy, 11 - 15 มกราคม 2010, ชลบุรี อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 39
2016 inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายประภาส ช่างเหล็ก, exสรกฤช เฟื่องศรี, exสาคร เพ่งเล็งดี, exดร.โอภาษ บุญเส็ง, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, "มันสำปะหลัง “พันธุ์เคยู – โคราช” แป้งสูง ผลผลิตดี ทนต่อสภาวะหัวเน่า", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนางสาวจันทร์แรม รูปขำ, exดร. น้ำผึ้ง อนุกูล, inนายธนภูมิ มณีบุญ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "การจำแนกแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.) โดยใช้ลำดับเบสของคลอโรพลาสต์ดีเอ็นเอและนิวเคลียร์ดีเอ็นเอด้วยเทคนิคพีซีอาร์-อาร์เอฟแอลพี", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "การเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของแก่นตะวัน", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, exดร.โอภาษ บุญเส็ง, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, "มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ “เกษตรศำสตร์ 75”", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพ ฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, "ผลของปุ๋ยอินทรีย์สูตร 3 ที่ได้จากวัสดุเหลือทิ้งของโรงงานผงชูรสที่มีต่อผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้งในมันสำปะหลัง 2 พันธุ์ (ปลายฤดูฝน)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2008, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, "ผลของปุ๋ยอินทรีย์สูตร 9 ที่ได้จากวัสดุเหลือทิ้งของโรงงานผงชูรสที่มีต่อผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้งในมันสำปะหลัง 2 พันธุ์ (ปลายฤดูฝน)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2008, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, exนางสาวกฤษณา ทิวาตรี , inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายณรงชัย บุญศรี, inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, exดร.นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์, "การจัดการธาตุอาหารเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลังในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา", การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 , 25 - 27 เมษายน 2013, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exดร.สุนีย์ โชตินีรนาท, exดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ , exดร.จักรพล สุนทรวราภาส , exนายนิติ เติมเวศชยานนท์, exนายชูเกียรติ กิจคุณาเสถียร , inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inนายประภาส ช่างเหล็ก, exน.ส.ศรัณยา ศรีรัตนะ , "การใช้ฟลาวมันสำปะหลังเพื่อผลิตฟิล์มย่อยสลายได้เพื่อการใช้งานทางการเกษตร", การประชุมวิชาการประจำปี 2556 สวทช. (NAC 2013) ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานวิจัยมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ 2555, 3 เมษายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนายสกล ฉายศรี, exโอภาษ บุญเส็ง, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, exนิตยา ดนตรี, exนิกร ตูมสันเทียะ, "การประเมินศักยภาพผลผลิตหัวมันสด และแป้งของมันสำปะหลังพันธุ์ เกษตรศาสตร์ 72", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, exโอภาษ บุญเส็ง, "การคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกโดยพิจารณาจากผลผลิต และปริมาณแป้งในหัวมันสด", การประชุมวิชาการประจำปี 2556 สวทช. , 2 เมษายน 2013, ปทุมธานี ประเทศไทย
2013 inนายสกล ฉายศรี, exโอภาษ บุญเส็ง, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, exนิตยา ดนตรี, exนิกร ตูมสันเทียะ, "มันสำปะหลังลูกผสมสายพันธุ์ดีเด่น MKULB 08-2-45", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "ผลของปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และการใช้ร่วมกันที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพผลของน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง ที่ปลูกบนดินคล้ายชุดดินมาบบอนที่มีเนื้อร่วนหยาบ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6, 26 - 27 กรกฎาคม 2012, บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inนางสาริมา สุนทรารชุน, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของกระดาษแก่นตะวันโดยการเคลือบด้วยไคโตซาน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, ไทย ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย
2012 inนายสกล ฉายศรี, exดร.โอภาษ บุญเส็ง, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, "มันสำปะหลังผลผลิตสูงพันธุ์ MKULB 08-2-45", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6, 26 - 27 กรกฎาคม 2012, อื่นๆ ประเทศไทย
2012 inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, exดร.โอภาษ บุญเส็ง, "มันสำปะหลังพันธุ์ MKULB 08-2-32", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 1 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนายสกล ฉายศรี, exดร.โอภาษ บุญเส็ง, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, exนิตยา ดนตรี, exนิกร ตูมสันเทียะ, "มันสำปะหลังลูกผสมสายพันธุ์ดีเด่น MKULB 08-1-49", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย
2012 inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "เสถียรภาพการให้ผลผลิตของมันสำปะหลังพันธุ์แนะนำของ มก.ที่ปลูกในพื้นที่ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายวีระยุทธ แสนยากุล, inนางวีระศรี เมฆตรง, "ช่วงเดือนเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อความสามารถในการแตกกิ่งใหม่และปริมาณผลผลิตของทีทรี (Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel) ที่ปลูกในประเทศไทย", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายวีระยุทธ แสนยากุล, exวิศัล เธียรเสถียรพงศ์, "การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของมะคาเดเมีย 4 สายพันธุ์อายุ 3 ปีที่ปลูกบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนายเวช เต๋จ๊ะ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, inนายวีระยุทธ แสนยากุล, exVisan Theansatheanphong, "การศึกษาวิธีการผลิตต้นไหลสตรอเบอรีบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2011 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายธีระ สมหวัง, inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, "อิทธิพลของความเข้มแสงและช่วงแสงที่มีต่อการออกดอกของแก้วมังกรสายพันธุ์เบอร์ 100 ในสภาพวันสั้น (ปีที่ 2)", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "อัตราของปุ๋ยมูลไก่ ปุ๋ยเคมี และการใช้ร่วมกันที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินคล้ายชุดดินมาบบอนที่มีเนื้อร่วนหยาบ", การประชุมดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 , 11 - 13 พฤษภาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสุเมศ ทับเงิน, inดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายธีระ สมหวัง, inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, "อิทธิพลของความเข้มแสงและช่วงแสงที่มีต่อการออกดอกของแก้วมังกรสายพันธุ์เบอร์ 100 ในสภาพวันสั้น", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2010 inนายสกล ฉายศรี, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายสุเมศ ทับเงิน, inนายสุทัศน์ แปลงกาย, "ศักยภาพการให้ผลผลิตของมันสำปะหลังพันธุ์ 4 พันธุ์", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 สาขาพืช , 3 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, exนายวิศัลย์ เธียรเสถียรพงศ์, exนายวีระยุทธ แสนยากุล, exนายเจระศักดิ์ แซ่ลี, inนายสกล ฉายศรี, inนางสาวจงกลลดา พลายดี, inนายสุทัศน์ แปลงกาย, "ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้มันเส้นสะอาดและอาหารหมักสำหรับโคและกระบือในเขตพื้นที่ตำบลเพนียด อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, 3 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนายประภาส ช่างเหล็ก, exรศ.ดร.สนั่น จอกลอย, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, exนายวีระยุทธ แสนยากุ, exนายวิศัล เธียรเสถียรพงศ์, exนายเจรศักดิ์ แซ่ลี, inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, "การเติบโตและผลผลิต Jerusalem Artichoke บนพื้นที่สูง ณ สถานีวิจัยเพชรบูรณ์", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 สาขาพืช , 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนายสกล ฉายศรี, inนายสุเมศ ทับเงิน, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "ศักยภาพการให้ผลผลิตของมันสำปะหลังพันธุ์แนะนำที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์, inนายสกล ฉายศรี, exสุรชัย เนื่องสิทธิ์, "ผลตกค้างของปุ๋ยมูลไก่ ยิบซั่มและปุ๋ยเคมี (ปีที่ 3) ที่มีต่อผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้งของมันสําปะหลังที่ปลูกในดินชุดวาริน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนางวีระศรี เมฆตรง, "วิธีการสกัดและองค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหยทีทรี (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2007 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนายสุเมศ ทับเงิน, inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, "การปลูกทดสอบสบู่ดำในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ และต้นทุนการผลิต", ประชุททางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inนายจำลอง เจียมจำนรรจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้ปุ๋ยมูลไก่ร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตราต่ำ ที่มีต่อผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้งของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60", ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, exปรีชา เพชรประไพ, inนายสุเมศ ทับเงิน, "ผลของ ยิปซั่ม ปุ๋ยมูลไก่ และปุ๋ยเคมี ที่มีต่อผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้งของมันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 และพันธุ์ห้วยบง 60 ที่ปลูกในช่วงปลายฤดูฝน ", ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, "ผลของปุ๋ยอินทรีย์ สูตร 9 ที่ได้จากวัสดุเหลือทิ้งของโรงงานผงชูรสที่มีต่อผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้งมันในมันสำปะหลัง 2 พันธุ์ (ต้นฤดูฝน)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, "ความคิดเห็นของเกษตรกรบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อการปลูกสตรอเบอรี่และพลับ ", ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายประภาส ช่างเหล็ก, "ผลของยิบซั่ม ปุ๋ยมูลไก่และปุ๋ยเคมีที่มีต่อผลผลิตของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60 และพันธุ์ระยอง 72 (ปลายฤดูฝน)", การประชุมวิชาการวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯครบรอบ 15 ปีและการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 3 วันที่ 8 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ตึกปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 8 สิงหาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์, inนายสุเมศ ทับเงิน, exสุรชัย เนื่องสิทธิ์, "ผลของปุ๋ยมูลไก่ ยิบซั่ม และปุ๋ยเคมี (ปีที่ 2) ที่มีต่อผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้งของมันสำปะหลังที่ปลูกในดินชุดวาริน และมาบบอน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, "ผลของปุ๋ยอินทรีย์สูตร 10 ที่ได้จากวัสดุเหลือทิ้งของโรงงานผงชูรสที่มีต่อผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้งในมันสำปะหลัง 2 พันธุ์ (ต้นฤดูฝน)", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์, inนายจำลอง เจียมจำนรรจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของเปลือกมันสำปะหลังและปุ๋ยเคมีที่มีต่อผลผลิตหัวสด ของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, "ผลของปุ๋ยอินทรีย์สูตร 3 ที่ได้จากวัสดุเหลือทิ้งของโรงงานผงชูรส มูลไก่และปุ๋ยเคมีที่มีต่อผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้งในมันสำปะหลัง 2 พันธุ์ (ต้นฤดูฝน)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

การจดลิขสิทธิ์ 0 ปีล่าสุด

Publish Year International Copyrights 7
2011 inดร.ประมวล ทรายทอง, "ยีสต์: ผลกระทบเชิงคุณภาพและความปลอดภัยต่อผลิตภัณฑ์อาหาร", Kasetsart University, 2011
2010 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, "ก้าวไกลไปกับงานวิจัยเอกซ์ทรูชัน", Kasetsart University, 2010
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "นำมะตูม ประเภทศิลปกรรม", สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 2010
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "นำมะพร้าว ประเภทศิลปกรรม", สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 2010
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "นำตะไคร้ใบเตย ประเภทงานศิลปกรรม", สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 2010
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "การพัฒนาขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีเชิงอุตสาหกรรม ประเภท วรรณกรรม", สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 2010
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "นำมะนาว ประเภทศิลปกรรม", สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 2010

Petty Patent

การจดอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 7
2022 inนางสาวศิริพร ตันจอ, inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว, inนางอุษาพร ภูคัสมาส, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางสาวชุษณา เมฆโหรา, inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "สูตรผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวสำหรับผู้สูงอายุ", สิทธิร่วม สวก. และ มก. , 2022
2020 inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายปรัชญา จันทร์ศักดิ์, exนางสาวณิชชา แก้วเสียง, "ระบบกลั่นน้ำทะเลผ่านเยื่อกรองด้วยแรงดันสุญญากาศแบบหมุนวนความชื้น", Kasetsart University, 2020
2020 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์, อาจารย์, inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, "เครื่องผสมปุ๋ยหมักแบบถังหมุน", Kasetsart University, 2020
2015 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exกชกร ปรางค์วิเศษ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "กรรมวิธีการผลิตฟรักโทสและอินูโลโอลิโกแซ็กคาไรด์จากแก่นตะวัน (เยรูซาเล็มอาร์ทิโช้ค)", Kasetsart University, 2015
2015 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exกชกร ปรางค์วิเศษ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "กรรมวิธีการผลิตฟรุกโทสและอินูโลโอลิโกแซ็กคาไรด์จากเยรูซาเล็มอาร์ทิโช้ค", Kasetsart University, 2015
2013 inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, exกชกร ปรางค์วิเศษ, exดารารัตน์ มงคลการ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "การผลิตแป้งเยรูซาเล็มอาร์ทิโช้ค", Kasetsart University, 2013
2010 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exนางสาวกชกร ปรางค์วิเศษ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "กรรมวิธีการผลิตฟรุกโทสและอินูโลโอลิโกแซ็กคาไรด์จากเยรูซาเล็มอาร์ทิโช้ค", Kasetsart University, 2010

Patent

การจดอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Publish Year International Patent 3
2024 inนายปัญญา เหล่าอนันต์ธนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายธนัตถ์ ศรีสุขสันต์, "ถาดเพาะปลูก", Kasetsart University, 2024
2023 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, "", Kasetsart University, 2023
2010 inดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายจำลอง เจียมจำนรรจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exเกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inนางวัชรี เลิศมงคล, รองศาสตราจารย์, exจำลักษณ์ ศรีปัญญา, exสุภาวดี บุญมา, "มันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80", มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย, 2010
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=410156]