แนวโน้มผลงานของประเทือง

Journal

บทความของประเทือง เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

Publish Year National Journal 1
2017 inดร.รงรอง หอมหวล, inนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์, inนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส, inนางสาวสมนึก พรมแดง, inนายวุฒิชัย ทองดอนแอ, inนายประเทือง ดอนสมไพร, exนางสาวรัตนา เอการัมย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, "การขยายพันธุ์มันพื้นบ้านสกุล Dioscorea เพื่อเป็นแหล่งอาหารทดแทน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, เมษายน 2017, หน้า 1-13
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=410029]