แนวโน้มผลงานของริเชษฐ์

Journal

บทความของริเชษฐ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล

Publish Year National Journal 1
2011 inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, inนายคงปฐม กาญจนเสริม, อาจารย์, inนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, exพีระพงษ์ เหมือนตา, exปัฐวนันท์ พันธุมาตร, "ผลของการเสริมกระถินหมักและระยะเวลาในการตอนต่อสมรรถภาพการผลิต คุณลักษณะซาก และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการขุนโคเนื้อลูกผสมเพศผู้", วิทยาสารกำแพงแสน, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 28-39

Conference

การนำเสนอบทความของริเชษฐ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล

Publish Year International Conference 2
2012 inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนายปรีชา อินนุรักษ์, inนางผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน), inนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, inนายเกรียงศักดิ์ แก้วสมประสงค์, exนางสาวสุธิษา มาเจริญ, exนายวิสูตร ไมตรีจิตต์ , "Performance Testing of Kamphaengsaen Synthetic Thai Beef Cattle Breed", The 15 AAAP Animal Science Congress (On Improving Smallholder and Industrial Livestock Production for Enhancing Food Security,Environment and Human Welfare), 26 - 30 พฤศจิกายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายปรีชา อินนุรักษ์, inนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, inนางผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน), "การเปรียบเทียบความกำหนัดและคุณภาพน้ำเชื้อของโคกำแพงแสนกับโคพื้นเมืองไทย", The 13th Animal Science Congress of the Asia-Autralasian Association of Animal Production Societies , 24 กันยายน 2008, ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Publish Year National Conference 8
2013 inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, inนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, exสมพร ปุ่นโก๋, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, exอัครเดช สีมาเจริญ, exยุวดี พิมพ์ศรี, "การศึกษาโปรแกรมเหนี่ยวนำการตกไข่ และผสมเทียมตามระยะเวลาที่กำหนดต่อสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ของแม่โคพันธุ์กำแพงแสน", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2013 inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, exสมพร ปุ่นโก๋, inนายวรเทพ ชมภูนิตย์, inนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, "การศึกษาสมรรถภาพและต้นทุนการผลิตของการขุนโคเนื้อลูกผสมกำแพงแสนพื้นเมือง", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2013 inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, inนายปรีชา อินนุรักษ์, exสมพร ปุ่นโก๋, "ผลการใช้เครื่อง OVATEC กำหนดเวลาผสมเทียมภายใต้การเหนี่ยวนำการเป็นสัดแบบกำหนดเวลาผสมเทียม (Cosynch+CIDR) ต่ออัตราการตั้งท้องในแม่กระบือปลัก", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2013 inนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, exสมพร ปุนโก๋, exศิริธร วันโณ, "การเปรียบเทียบสารละลายเจือจางนํ้าเชื้อสูตรไข่แดงทริสจากไข่แดงของไข่ไก่ และไข่ไก่พื้นเมืองในการเก็บรักษานํ้าเชื้อแช่แข็งของพ่อพันธุ์โคกำแพงแสน", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2013 inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, inนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, exสมพร ปุ่นโก๋, exดลหทัย สร้อยสูงเนิน, exวนิดา แซ่ตัน, exอัญชมาภรณ์ เกษมสวัสดิ์, "การเปรียบเทียบสารละลายเจือจางน้ำเชื้อสูตรไข่แดงทริสจากไข่แดงของไข่ไก่ ไข่เป็ด และนกกระทาในการเก็บรักษาน้ำเชื้อแช่แข็งของพ่อพันธุ์โคกำแพงแสน", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 10, 6 - 7 ธันวาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exสมพร ปุ่นโก๋, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, exอัครเดช สีมาเจริญศรี, exยุวดี พิมพ์ศรี, "ผลของการใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในการเหนี่ยวนำการเป็นสัดต่ออัตราการผสมติด และอัตราการตั้งท้องในแม่โคลูกผสมบราห์มัน?ไทยพื้นเมือง", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 10, 6 - 7 ธันวาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, exนายสมพร ปุ่นโก๋, inนายวรเทพ ชมภูนิตย์, inนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, "อิทธิพลของอายุต่อลักษณะซากและคุณภาพเนื้อของโคขุนกำแพงแสน", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 10, 6 - 7 ธันวาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inนายวรเทพ ชมภูนิตย์, exนายสมพร ปุ่นโก๋, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, "ผลของการเหนี่ยวนำการเป็นสัดด้วยฮอร์โมนพรอสต้าแกลนดินต่ออัตราผสมติด และอัตราการตั้งท้องในแม่โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 10, 6 - 7 ธันวาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย

Plant & Animal Regis./ KU Invention

การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Publish Year International Plant & Animal Regis. and Cert. / KU Invention 1
2008 inนายปรีชา อินนุรักษ์, inดร.สมชัย จันทร์สว่าง, รองศาสตราจารย์, inนายสุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชัยวัฒนสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์, รองศาสตราจารย์, inนายชาญวิทย์ วัชรพุกก์, ศาสตราจารย์, inดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์, inดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.ประวีร์ วิชชุลตา, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศรี ชัยรัตนายุทธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inนายวรเทพ ชมภูนิตย์, inนายปรารถนา พฤกษะศรี, ศาสตราจารย์, inดร.สมิต ยิ้มมงคล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, inนางผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน), inนายเกรียงศักดิ์ แก้วสมประสงค์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, inนายสมทบ ขันทอง, inดร.ชัยณรงค์ คันธพนิต, รองศาสตราจารย์, inนางเสาวลักษณ์ ผ่องลำเจียก, inนายคงปฐม กาญจนเสริม, อาจารย์, inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, exศักดิ์ชัย โตภานุรักษ์, exน.สพ.ภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง, exน.สพ.จีรุฒม์ รัตนเทพ, "โคเนื้อพันธ์กำแพงแสน", Kasetsart University, 2008
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400356]