แนวโน้มผลงานของพงศธร

Journal

บทความของพงศธร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

Publish Year National Journal 2
2019 exอมรเทพ เจริญสุข, inดร.พงศธร โสภาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำลำภาชี", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 29, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 552-564
2018 inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงศธร โสภาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์แนวโน้มปริมาณน้ำหลากสูงสุดของลุ่มน้ำหลักในประเทศไทย", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 123-131

Conference

การนำเสนอบทความของพงศธร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

Publish Year International Conference 1
2003 inดร.พงศธร โสภาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluation of Land Consolidation for Agriculture in Mae Klong Irrigation Project", Proceedings of 41st Kasetsart University Annual Conference, 1 มกราคม 2003
Publish Year National Conference 5
2018 exณัฐพล ประดิษฐพงษ์, exพงษ์ธร จวบแจ้ง, exอภิสิทธิ์ สุทธินนท์, inดร.พงศธร โสภาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินระบบผลิตน้ำประปาและความพึงพอใจของระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3, 18 - 20 กรกฎาคม 2018, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2018 exธเนศ สัมฤทธิ์นรพงศ, inดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์, อาจารย์, inนายระวี อยู่สำราญ, inดร.พงศธร โสภาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบจำลองกำหนดการให้น้ำอ้อย", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 19, 26 - 27 เมษายน 2018, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2017 exกนกวรรณ อัสสานนท์, exศุภณัฐ โพธิ์ทอง, exอนวรรษ ขัดวิลาศ, inดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงศธร โสภาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โมดูลัสการแตกร้าวของผ้าใบคอนกรีตในสภาวะแวดล้อมต่างๆ", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2, 21 มิถุนายน 2017, นครปฐม ประเทศไทย
2013 exพีระพงศ์ รัตนบุรี, inดร.พงศธร โสภาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประมาณค่าเชิงพื้นที่ของข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายวันโดยวิธี Kriging สำหรับลุ่มน้ำปิงตอนบน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ , 9 พฤษภาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์, inดร.พงศธร โสภาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ฟรีแวร์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์: กรณีศึกษา โครงการจัดรูปที่ดินนครปฐม", 7th THAICID National Symposium , 19 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400337]