Person Image

  Education

  • วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2552
  • Master of Enginnering, Asian institute of Technology, ไทย, 2541
  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, ไทย, 2533

  การจดลิขสิทธิ์ 0 ปีล่าสุด

  Conference

  การจดอนุสิทธิบัตร 0 ปีล่าสุด

  Publish Year National Conference 19
  2021 exวิลาวัลย์ ลีลาประทักษ์, inดร.กรรมมันต์ ชูประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิชัย ศิวะโกศิษฐ, "การพัฒนาเครื่องมือวัดความสึกหรอของหัวราง BS100A", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2019 exเวธกา กนกเวชยันต์, inดร.กรรมมันต์ ชูประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวัดความเสียหายของรางรถไฟโดยเครื่องวัดแขนกล 2 แขน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33, 2 - 5 กรกฎาคม 2019, อุดรธานี ประเทศไทย
  2019 exพรชนก พลศิริ, inดร.กรรมมันต์ ชูประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคำนวณปริมาณน้ำดับเพลิงและการไหลของน้ำโดยโปรแกรมไปป์เนต", การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 4 , 31 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2018 inดร.ทวี งามวิไลกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรมมันต์ ชูประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแขนกล 3 แกนสำหรับระบบควบคุมแรงแบบสะท้อนกลับ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32, 3 - 7 กรกฎาคม 2018, มุกดาหาร ประเทศไทย
  2017 exพัชนิดา พิมพ์ทอง, inดร.กรรมมันต์ ชูประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายอากาศของห้องพ่นสีในอุตสาหกรรมผลิตสีพ่นรถยนต์", The TNI Academic Conference 2017 ครัง้ ที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “การจัดการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”, 19 พฤษภาคม 2017, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 exรังสินี สิทธิธรรม, inดร.กรรมมันต์ ชูประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพลกฤต กฤชไมตรี, "การจำลองการไหลของระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ เพื่อรักษาสภาวะแวดล้อมทางความร้อนที่ยอมรับได้ภายในคลังเก็บวัตถุระเบิดชนิดใต้พื้นดิน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 15 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 exทศพล กลิ่นสุคนธ์, inดร.กรรมมันต์ ชูประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ออกแบบและสร้างแบบจำลองกลไกการทำงานของแขนกลต้นแบบโครงสร้างขนาน 3 ขา เคลื่อนที่สไลด์แบบทิศทางไขว้", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 4 - 7 กรกฎาคม 2017, นครนายก ประเทศไทย
  2016 inนายวัชระ เครือรัฐติกาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรมมันต์ ชูประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชาญเวช ศีลพิพัฒน์, อาจารย์, "การลดความเค้นหนาแน่นของแผ่นสี่เหลี่ยมมีรูตรงกลางภายใต้แรงดึงตามแนวแกนโดยใช้ระเบียบวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 3 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 exอลิษา สินสวัสดิ์, inดร.กรรมมันต์ ชูประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การควบคุมปริมาณไอของสารเมทิลีนคลอไรด์ในกระบวนการล้างหัวฉีดน้ำยาโฟมด้วยระบบระบายอากาศเฉพาะที่", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 23 กรกฎาคม 2016, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
  2016 exกิติพัฒน์ จักรสูง, inดร.กรรมมันต์ ชูประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ธนา ภู่เผือกรัตน์, inดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาค่าความเร็ววิกฤตของการเคลื่อนที่ของชุดเพลาล้อแบบวิฑูรย์คอนทัวร์กับรางชนิด BS100A ขนาดความกว้างราง 1.000 เมตร ของการรถไฟแห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 30, 5 - 8 กรกฎาคม 2016, สงขลา ประเทศไทย
  2016 exThana Phuphuakrat, exKitiphat Chaksoong, inดร.กรรมมันต์ ชูประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์, "Effects of Wheel-Rail Interactions of the Unworn and Worn SRT Vidura Wheel Profiles and a BS 100A Rail Profile to the Tangent Track Wheelset Lateral Dynamic and Wear Indexes", งานประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางแห่งประเทศไทยครัง้ ที่ 3 (TRAS2016) , 1 - 2 กันยายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 exดร. ธนา ภู่เผือกรัตน์, inดร.กรรมมันต์ ชูประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์, "Preliminary Consideration of a Wheel-Rail Interaction of the Vidura Wheel Profile and BS 100A Rail Profile to Lateral Dynamic of an SRT Wheelset on a Meter Gauge Straight Track", The 2nd Thailand Rail Academic Symposium (TRAS-2) , 26 - 28 สิงหาคม 2015, พิษณุโลก ประเทศไทย
  2015 inนายวัชระ เครือรัฐติกาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรมมันต์ ชูประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชาญเวช ศีลพิพัฒน์, อาจารย์, "การวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์สาหรับการลดความเค้นหนาแน่นของรูวงกลมเดี่ยวภายใต้ภาระดึงโดยรูช่วย", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจาปี 2558 เรื่อง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยื่น”, 22 ธันวาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2014 inดร.กรรมมันต์ ชูประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exตติยา ผินประดับ , "การออกแบบระบบระบายอากาศเพื่อลดสารพิษปนเปื้อนภายในห้องชาร์ตแบตเตอรี่", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 19 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
  2012 exศ.ดร. วิบูลย์ แสงวีระพันธ์ศิริ, inดร.กรรมมันต์ ชูประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การหาความถี่ธรรมชาติจากแบบจำลองทางพลศาสตร์ของแขนกลที่มีความหยุ่นตัวสำหรับการเอื้อมระยะไกล", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26, 24 - 27 ตุลาคม 2012, เชียงราย ประเทศไทย
  2011 exรศ. ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ, inดร.กรรมมันต์ ชูประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาแบบจำลองทางพลศาสตร์ของแขนกลที่มีความหยุ่นตัวสำหรับการเอื้อมระยะไกล", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 19 - 21 ตุลาคม 2011, กระบี่ ประเทศไทย
  2010 exรศ. ดร. วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ, inดร.กรรมมันต์ ชูประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลองแรงเสียดทานสำหรับใช้ร่วมกับแบบจำลองพลศาสตร์เพื่อการควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนกลแบบขนานตระกูลเอชสี่", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24, 20 - 22 ตุลาคม 2010, อ.เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
  2010 exรศ. ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ, inดร.กรรมมันต์ ชูประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลองทางพลศาสตร์ของแขนกลที่มีความหยุ่นตัวสำหรับการเอื้อมระยะไกล", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24, 20 - 22 ตุลาคม 2010, อ.เมือง อำนาจเจริญ ประเทศไทย
  2009 inดร.กรรมมันต์ ชูประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร. วิบูลย์ แสงงวีระพันธ์ศิริ, "ระบบติดตามอนุภาคใน3มิติโดยใช้ภาพสเตอริโอ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศซกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่23, 4 - 7 พฤศจิกายน 2009, เชียงใหม่ ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400268]