แนวโน้มผลงานของศิริลักษณ์

Journal

บทความของศิริลักษณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาศาสตร์

Publish Year International Journal 27
2021 exParichat Srisamai, exNiwat Kangwanrangsan, exPrakaipet Pankaew, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, exPoonnawis Sudtikoonaseth, exWannee Jiraungkoorskul, "Efficacy of Eosin Dye Removal by Peanut Shell Agrowaste Adsorbent", Brazilian Archives of Biology and Technology, ปีที่ 64, ฉบับที่ e21200741, กรกฎาคม 2021, หน้า 1-11
2021 exParichat Srisamai, exPrakaipet Pankaew, exPoonnawis Sudtikoonaseth, exNiwat Kangwanrangsan, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, exWannee Jiraungkoorskul, "Cytotoxicity Screening of Anionic Dye Removal by Bio-Natural Adsorbent: Egg Shell and Peanut Shell", Journal of Advanced Veterinary Research Volume 11, Issue 2 (2021) 82-87, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, เมษายน 2021, หน้า 82-87
2020 inดร.คฑาวุธ โสภาลุน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "Isolation and screening of extracellular enzymatic activity of endophytic fungi isolated from Thai orchids", South African Journal of Botany, ปีที่ 134, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2020, หน้า 273-279
2020 inดร.คฑาวุธ โสภาลุน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "Evaluation and optimization of pectinase production by endophytic fungi isolated from thai orchids using agrowaste medium", Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, หน้า 86-98
2020 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "Enhanced Microencapsulation of C-Phycocyanin from Arthrospira by Freeze-Drying with Different Wall Materials", Food Technology and Biotechnology, ปีที่ 58, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 423-432
2020 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, exกนกอร สุวรรณศิลป์, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "Ames test evaluation of mutagenicity of some Thai grilled pork andrepeatedly heated oil extracts", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 53, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 218-227
2019 exBungtongdee, N., inดร.คฑาวุธ โสภาลุน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์, อาจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "The chemical composition, antifungal, antioxidant and antimutagenicity properties of bioactive compounds from fungal endophytes associated with Thai orchids", Journal of Phytopathology, ปีที่ 167, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 56-64
2019 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "Extraction, purification and antioxidant activity of phycobiliprotein from Arthrospira platensis", Process Biochemistry, ปีที่ 82, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2019, หน้า 189-198
2019 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "Physical extraction and extrusion entrapment of C-phycocyanin from Arthrospira platensis", Journal of King Saud University – Science, ปีที่ 31, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2019
2018 exKoraphat Phengrit, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "Cultivation of arthrospira platensis using discharge water from thai shrimp farm for algal production and wastewater treatment", Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2018, หน้า 27-40
2018 inดร.วนิดา ปานอุทัย, exWareerat Kahapana, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "Extraction of C-phycocyanin from Arthrospira (Spirulina) and itsthermal stability with citric acid", Journal of Applied Phycology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 231-242
2018 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "Mutagenicity and Antimutagenicity of Polysaccharide and Phycocyanine Extracts of Arthrospira platensis (IFRPD 1182) anc Arthrospira maxima (IFRPD 1183)", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 208-221
2016 exศรุต ธรรมจำรัส, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์, ex de Jong, H, "Meiotic analysis and FISH with rDNA and rice BAC probes of the Thai KPS 01-01-25 sugarcane cultivar", PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION, ปีที่ 302, ฉบับที่ 3, มีนาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 1-15
2015 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, exนิรมล เรืองฤทธิ์, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "MUTAGENIC ACTIVITY OF NUA POWDER EXTRACTS BY AMES TEST", Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2015, หน้า 56-66
2014 exWattanakulpakin, T., inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, exGrubbs, Kunsiri Chaw, exHugo A. Volkaert, "Population genetic analysis of Xylia xylocarpa (Fabaceae-Mimosoideae) in Thailand", Tree Genetics and genome, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2014 - มกราคม 2015, หน้า 1-14
2013 inดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, exนายศรุต ธรรมจำรัส, exProf. Hans de Jong, "Sugar Cane Genome Numbers Assumption by Ribosomal DNA FISH Techniques", Journal of Medical and Bioengineering , ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2013, หน้า 248-251
2013 inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, exนางสาว ปิยนารถ ศรชัย, "ผลของอาหาร Zarrouk ที่ค่าpH ต่างกันในการเลี้ยงสาหร่าย Spirulina Maxima ในการเลี้ยงระดับใหญ่", Journal of Medical and bioengineering, ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2013, หน้า 266-269
2013 inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, exนางสาวปิยนารถ ศรชัย, "Effects of Different Initial pH of Modified Zarrouk Medium on Large-scale Spirulina maxima Culture", Journal of Medical and Bioengineering, ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2013, หน้า 266-269
2012 inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์, exนายศรุต ธรรมจำรัส, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การจำแนกโซมาโคลนของอ้อยที่พัฒนาจากการเพาะเลี้ยงแคลลัสโดยวิเคราะห์เครื่องหมาย SSR และ RAPD", Thai Journal of Agricultural Science 2011,44(5):71-76., ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2012, หน้า 71-76
2006 exKode, V., exMudd, E.A., inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, exDay, A., "Isolation of precise plastid deletion mutants by homology-based excision: A resource for site-directed mutagenesis, multi-gene changes and high-throughput plastid transformation", Plant Journal , ปีที่ 46, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2006, หน้า 901-909
2005 inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, exAnil Day, exVasumathi Kode, exElisabeth A. Mudd, "The Tobacco plastid accD gene is essential and is required for leaf development", The plant Journal, ปีที่ 44, กรกฎาคม - กันยายน 2005, หน้า 237-244
2022 inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, exอดิศักดิ์ แก้วคำ, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วนิดา ปานอุทัย, "Effect of Spirulina biomass residue on yield and cordycepin and adenosine production of Cordyceps militaris culture", Bioresource Technology Reports, ปีที่ 17, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 100893-1-9
2022 inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, exPiyanast Sornchai, "Biofixation of CO2 from a power plant through large-scale cultivation of Spirulina maxima", South African Journal of Botany, ปีที่ 147, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2022, หน้า 840-851
2022 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, exSittiruk Roytrakul, exSarn Settachaimongkon, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSayamon Sithtisarn , "Arthrospira platensis Mutagenesis for Protein and C-Phycocyanin Improvement and Proteomics Approaches", Life, ปีที่ 12, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2022, หน้า 911
2022 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Improvement in the Sequential Extraction of Phycobiliproteins from Arthrospira platensis Using Green Technologies", Life, ปีที่ 12, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2022, หน้า 1-19
2021 inดร.คฑาวุธ โสภาลุน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์, อาจารย์, inดร.อัญลักษณ์ วชิรไชยการ, อาจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "Biological potential and chemical composition of bioactive compounds from endophytic fungi associated with thai mangrove plants", South African Journal of Botany, ปีที่ 141, ฉบับที่ -, กันยายน 2021, หน้า 66-76
2021 exอดิศักดิ์ แก้วคำ, exปิยะนารถ ศรชัย, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "Utilization of Spirulina maxima to enhance yield and cordycepin content in Cordyceps militaris artificial cultivation.", Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, หน้า 1-14
Publish Year National Journal 11
2019 exวรีรัตน์ คะหะปะนะ, inดร.คฑาวุธ โสภาลุน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์, อาจารย์, inดร.อัญลักษณ์ วชิรไชยการ, อาจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "การแยกและการตรวจสอบกิจกรรมการทำงานของเอนไซม์จากเชื้อราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากกล้วยไม้ป่า 8 ชนิด", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2019, หน้า 41-54
2019 exS. Thumjamras, exH. de Jong, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "Assessment of some Physiological and Biochemical Parametersof Three Thai Sugarcane Cultivars under Salt- and Drought-stress", Thai journal of agricultural science, ปีที่ 52, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 220-231
2018 exณัฐวดี บุญทองดี, inดร.คฑาวุธ โสภาลุน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์, อาจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "การทดสอบชนิดของอาหารและสภาวะที่เหมาะสมของการเลี้ยงราเอนโดไฟท์ซึ่งแยกได้จากกล้วยไม้ต่อการเจริญเติบโตและสร้างสารออกฤทธิ์ต้านราก่อโรคพืช", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 31-40
2015 exนิภาพร คงเดช, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "ผลความเป็นพิษต่อเซลล์ และความเป็นพิษต่อยีนของครีมกาจัดขนต่อเซลล์เม็ดเลือดขาวของคนในอาหารเพาะเลี้ยง", Thai J. Genet, ปีที่ 2015, ฉบับที่ 8(S), ธันวาคม 2015, หน้า 10-22
2010 exปิยนารถ ศรชัย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การแยกเซลล์ไร้ผนังและการพัฒนาเป็นเซลล์ใหม่ของสาหร่ายเกลียวทอง", Agricultural science Journal , ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 415-422
2010 exศศิวิมล จันทร์สุเทพ, exพรศิริ หลีวานิช, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของความหนาแน่นและพื้นที่เนื้อเยื่อเริ่มต้นต่อการเจริญเติบโตและการผลิตวาร plumbagin จาก hairy root ของเจตมูลเพลิงแดง", Agricultural Science Journal , ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 423-435
2009 inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานและปริมาณสาร plumbagin ของต้นเจตมูลเพลิงแดงที่เกิดจาก hairy root", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 15-24
2009 exพิมพ?รัตน? ชาญปรีชญา, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนฤพร เพ็ชร์กลาง, อาจารย์, "ผลทางไซโตจินิติคของน้ำยาย้อมสีผมต่อเซลล์เม็ดเลือดขาวของมนุษย์ในอาหารเพาะเลี้ยง", Naresuan University Journal, ปีที่ 2009, ฉบับที่ 17(2), ธันวาคม 2009, หน้า 151-156
2008 inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวนฤพร เพ็ชร์กลาง, อาจารย์, exนางสาวสุพัตรา เจริญสุข, "ศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสมุนไพรบางชนิดหลังทำปฏิกิริยากับไนไตรท์โดยวิธีเอมส์", Thai Journal of Genetics, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 114-121
2006 inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสินีธร สมสืบ, "การแสดงออกของยีน uidA ในยาสูบแบบชั่วคราวจากคลอโรพลาสต์เวคเตอร์โดยเครื่องยิงอนุภาค", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2006, หน้า 223-229
2006 inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, exอัญลักษณ์ วชิรไชยการ, exนวลจันทร์ มัจฉริยกุล, "การศึกษาโครงสร้างทางเคมีและคุณภาพของสีย้อมโครโมโซมที่สกัดจากพืช", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2006, หน้า 37-44

Conference

การนำเสนอบทความของศิริลักษณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาศาสตร์

Publish Year International Conference 10
2021 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, exDr. Sittiruk Roytrakul, exDr. Sarn Settachaimongkon, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. Sayamon Sithitisan, "Peptidome comparison of Arthrospira platensis control and chemical mutagenesis using diethyl sulfate", International Conference on Algal Biomass, Biofuels and Bioproducts (AlgalBBB 2021), 14 - 16 มิถุนายน 2021, ฮาวาย สหรัฐอเมริกา
2018 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "Sonic-phycocyanin extraction from Spirulina platensis: biomass ratio and preparation", International Conference of Agricultural and Natural Resources 2018, 26 - 28 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exKana Matsunaga, exวรีรัตน์ คหปะนะ, exณัฐวดี บุญทองมี, exกรภัทร พึ่งฤทธิ์, inดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.คฑาวุธ โสภาลุน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effects of Bacterial EPS Produced by Rhizobium sp. On Rhynchostylis PLBs Micropropagation", The 13rd The Asian Congress on Biotechnology 2017 (ACB2017) “Bioinnovation and Bioeconomy" , 23 - 27 กรกฎาคม 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย
2017 exNattawadee Bungtongdee, inดร.คฑาวุธ โสภาลุน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์, อาจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "Optimization for antifungal production by endophytic fungi isolated from Thai orchid species", The 13th Asian Congress on Biotechnology 2017 (ACB 2017) “Bioinnovation and Bioeconomy” , 23 - 27 กรกฎาคม 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 inดร.วนิดา ปานอุทัย, exนางสาววรีรัตน์ คะหะปะนะ, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "Influence of citric acid as edible preservative on thermal stability of C-phycocyanin extracted from Spirulina sp.", The 4th Asia-Oceania Algae Innovation Summit (AOAIS 2016), 18 - 21 กันยายน 2016, Wuhan สาธารณรัฐประชาชนจีน
2014 inดร.วนิดา ปานอุทัย, exวรีรีตน์ คะหะปะนะ, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "C-phycocyanin extraction from Spirulina platensis oven-dried biomass", The 26th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand, 26 - 28 พฤศจิกายน 2014, เชียงราย ประเทศไทย
2014 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, exนิรมล เรืองฤทธิ์, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "Mutation Evaluation of the Extracts from Thai Savory Powder Favors (Nua Powder) and the Vegetables Composed in Nua Powder by Ames test", The 16th Food Innovation Asia Conference 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนางสาวปิยนารถ ศรชัย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "ผลของอาหาร Zarrouk สูตรดัดแปลงที่ระดับ pH เริ่มต้นต่างกันที่มีต่ออัตราการเจริญเติบโตช่วง lag phase รงควัตถุและรูปร่างของ Spirlina maxima ที่เลี้ยงในระดับอุตสาหกรรม", Algae and plankton from basic to sustainable applications. The 6th National Conference on Algae and Plankton(NCAP2013), 28 - 30 มีนาคม 2013, อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exนางสาวนรินทิพย์ สายทอง, exญาณีภรณ์ ศรีชมพู, inดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดสไปรูลินา ต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญของต้นกล้าของ Vigna radiata และ Oryza sativa สายพันธุ์จาปอนิก้า", Algae and Plankton from basics to Sustainable Applications. The 6th National Conference on Algae and Plankton(NCAP2013), 28 - 30 มีนาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์พันธุศาสตร์ประชากรไม้แดงในประเทศไทย", The 1st Environment Asia International Conference on “Environmental Supporting in Food and Energy Security: Crisis an Opportunity 22-25 March, 2011 Rama Garden Hotel, Bangkok, Thailand, 22 - 25 มีนาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 19
2019 inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์, อาจารย์, inดร.คฑาวุธ โสภาลุน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนครินทร มาตะโก, "สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของราเอนโดไฟท์จากพืชป่าชายเลนและศักยภาพในการต้านเชื้อราก่อโรคพืช", การประชุมวิชาการระดับชาติ ม เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 16 , 3 - 4 ธันวาคม 2019, นครปฐม ประเทศไทย
2017 exสุปัญญา ศรีชัยโย, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "ศึกษาปริมาณคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดและฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของในเห็ดหอมสด และอบแห้งแบบเยือกแข็ง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่14 ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแส จ.นครปฐม, 7 - 8 ธันวาคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย
2017 exสาริศา พงศ์สมภาร, inดร.คฑาวุธ โสภาลุน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเป็นพิษทางพันธุกรรมและศักยภาพการต้านการก่อกลายพันธ์ุของสารสกัดจากมะรุมในหอม (Allium cepa L.)", การประชุมวิชการระดับชาติครั้งที่14 มก. กำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย
2016 exชนัดดา แซ่จึง, exเขมพัษ อ้นท้วม, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "การสารวจการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในสลัดพร้อมบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิ ยาเขตกาแพงแสน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559, 8 - 9 ธันวาคม 2016, นครปฐม ประเทศไทย
2016 exอาลดา ชาวพรหม, inดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารเคลือบผิวต้านจุลินทรีย์จากสารสกัดสมุนไพรต่อคุณภาพและอายุการจา หน่ายของลูกชิน้ หมู", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิ ยาเขตกาแพงแสน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559, 8 - 9 ธันวาคม 2016, นครปฐม ประเทศไทย
2014 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, exกนกอร สุวรรณศิลป์, "การตรวจสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ในเนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการปรุงสุกโดยวิธีทดสอบการกลายพันธุ์แบบย้อนกลับในแบคทีเรีย", การประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เรื่อง "สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ รู้ทันเทคโนโลยี รู้ดีโฆษณาเกินจริง", 26 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนางสาวกรภัทร พึ่งฤทธิ์, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสาหร่าย Spirulina platensis ในอาหาร Zarrouk และในน้ำเสียจากบ่อเลี้ยงกุ้ง", Algae and Plankton from basics to Sustainable Applications. The 6th National Conference on Algae and Plankton(NCAP2013), 28 - 30 มีนาคม 2013, อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exปิยนารถ ศรชัย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "การใช้Spirulina maxima ในการจัดการสภาวะแวดล้อมของโรงงานวุ้นเส้นและการผลิตชีวผลิตภัณฑ์จากSpirulina maxima", Natural Resources Adaptation to the Global Climate Change, 16 กรกฎาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนายศรุต ธรรมจำรัส, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาจีโนมของอ้อยโดยใช้เทคนิดFISH", Natural Resources Adaptation to the Global Climate Change, 16 กรกฎาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนางสาวพรรณรดีภรณ์ เตมานิ, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "การใข้เทคนิคทางอณูชีววิทยาในการตรวจสอบลักษณะความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน MSP3 อัลฟา จากเชื้อ Plasmodium vivax โดยใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยา", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่10, 6 - 7 ธันวาคม 2013, ไทย นครปฐม ประเทศไทย
2013 exนางสาวอภิญญา เตชะบุญ, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "ศึกษาปริมาณกรด TBA ของอาหารทอดบางชนิดและฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์", การประชุมวิชาการเกษตรแห่งชาติครั้งที่10, 6 - 7 ธันวาคม 2013, นครปฐม ประเทศไทย
2013 inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, exนางสาวธัญลักษณ์ จงเกรียงไกร, "ผลทางไซโตจินิติกของน้ำยาต่อเล็บอะคริลิกที่มีต่อเซลล์เม็ดเลือดขาวของคนในอาหารเพาะเลี้ยง", การประชุมวิชาการดกษตรแห่งชาติครั้งที่10, 6 - 7 ธันวาคม 2013, นครปฐม ประเทศไทย
2012 exชญานิศ กลองรัง, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเป็นพิษที่มีผลต่ออัตราการแบ่งเซลล์และโครงสร้างโครโมโซม และศักยภาพการเป็นสารต้านการก่อกลายพันธุ์จากสารสกัดลูกใต้ใบโดยทดสอบกับหอมแขก( Allium cepa)", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย
2012 exNarinthip Saithong, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดจาก Spirulina maxima ต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดและต้นกล้าของพันธุ์ Oryza sativa var. Japonica", 2nd Asia-Oceania Algae Innovation Summit: Algae for sustainable Development, 3 - 5 กันยายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "สารสกัดแอนโทไซยานินจากพืชเพื่อใช้เป็นสีย้อมโครโมโซม: แหล่งที่มา ความเข้มข้น และโครงสร้างทางเคมี", The 7th KU-KPS conference 7-8 December 2010., 7 - 8 ธันวาคม 2010, นครปฐม ประเทศไทย
2010 inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้สาหร่าย Spirulina platensis เป็นส่วนประกอบในครีมบำรุงผิวหน้า", The 7th KU-KPS conference 7-8 December 2010., 7 - 8 ธันวาคม 2010, นครปฐม ประเทศไทย
2010 exS. Thumjamras, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, exR. Lersrutaiyotin, exS. Prammanee, "การตรวจสอบโซมาโคลนของอ้อยจากการเพาะเลี้ยงแคลลัสโดยใช้ SSR และ RAPD markerในการวิเคราะห์", International conference on Agriculture and Agro-Industry(ICAAI2010)Food, Health and Trade, 19 - 20 พฤศจิกายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, exนางสาวปฏิภาณ จันทร์หนองไทร, "การศึกษาผลของสารสกัดผลไม้ไทยบางชนิดในการยับยั้งสารก่อกลายพันธุ์โดยวิธี Ames test", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6 , 8 - 9 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, exนางสาวกรภัทร พึ่งฤทธิ์, "การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสาหร่าย Spirulina platensis ในอาหาร Zarrouk และในน้ำเสียจากบ่อกุ้งที่มีระดับความเข้มข้นของโซเดียมไบคาร์บอเนตต่างกัน", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6 และ การประชุมวิชาการ ศวท. ประจำปี 2551, 8 - 9 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

การจดอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 8
2022 inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วนิดา ปานอุทัย, exปิยนารถ ศรชัย, "กรรมวิธีการใช้แหล่งโปรตีนเสริมในอาหารเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง", Kasetsart University, 2022
2021 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการผลิตไฟโคไซยานินไมโครแคปซูลจากสาหร่ายสไปรูลิน่า", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "โยเกิร์ตผสมไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสไปรูลิน่าและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "ไอศครีมนมผสมไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสไปรูลิน่าและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการสกัดไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วยวิธีกล", Kasetsart University, 2021
2020 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการพัฒนาเสถียรภาพของไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสไปรูลิน่า", Kasetsart University, 2020
2020 inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, exดร.ปิยนารถ ศรชัย, "สุตรอาหารเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองระยะเปิดดอกที่ไม่มีหนอนหรือดักแด้เป็นส่วนประกอบ", Kasetsart University, 2020
2018 inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "เครื่องดื่มนมกล้วยหอมทองชนิดผงและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2018
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400190]