แนวโน้มผลงานของกิตติเดช

Journal

บทความของกิตติเดช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน และในกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ)

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนายกิตติเดช โพธิ์นิยม, exอมรรัตน์ เขียวขำ, exปณัฐพงศ์ ดีทอง, "การพัฒนาเครื่องปักต้นกล้ายาสูบขนาดหนึ่งที่นั่ง", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2012, หน้า 1-7

Conference

การนำเสนอบทความของกิตติเดช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน และในกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ)

Publish Year International Conference 3
2019 inดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, exKenta watanabe, inนายทิตินัย เทียนแย้ม, inนายเอนก สุขเจริญ, inนายกิตติเดช โพธิ์นิยม, exSamran Saensupo, "Effects of Irrigation and Fertilizer Application Depth on Root Distribution, Growth and Yield of Sugarcane", The International Sugar and Sugarcane Conference, 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2019, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2019 exKenta Vatanabe, inดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, inนายทิตินัย เทียนแย้ม, inนายเอนก สุขเจริญ, exSamran Saensupo, inนายกิตติเดช โพธิ์นิยม, "Effect of Fertilizer application depth on Sugarcane yield components and root distribution under normal and drought condition", International Conference Sugarcon-2019 , 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2019, สาธารณรัฐอินเดีย
2011 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, inนายกิตติเดช โพธิ์นิยม, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนายวุฒินันท์ คงทัด, "Multi-disciplinary research approaches on Jatropha curcas for biodiesel production", 16th Conference on biochemical engineering, 25 มิถุนายน 2011, Taipei ไต้หวัน
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, inนายเอนก สุขเจริญ, inนายกิตติเดช โพธิ์นิยม, "การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวเมื่อใช้น้ำมันสบู่ดำผสมน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง", การประชุมวิชาการครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2010, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400157]