Person Image

  Education

  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • Ph.D. ( Animal Science), Nagoya University, JAPAN
  • M.Sc. Animal Science, Nagoya University, JAPAN
  • Certificated , Yamasuchi University, JAPAN

  แนวโน้มผลงานของสมชัย

  Journal

  บทความของสมชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

  Publish Year International Journal 7
  2021 exนายพงศ์ภัค อินทรวิชัย, inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายสิทธิพจน์ กระแสร์ทรัพย์, exธัชพล มงคลวัฒนาพร, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Effects of senktide on kisspeptin/neurokinin B/dynorphin peptide mRNA expression and luteinizing hormone secretion in fasted female goats: a pilot study", The Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021, หน้า 759-766
  2016 inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), inนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, exSittidet Mahasawangkul, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Investigation of relationship between expression of the glucose transporter 3 (GLUT3) and sperm quality in Asian elephants (Elephas maximus)", Turkish journal of veterinary and animal sciences, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2016, หน้า 189-194
  2008 inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKinuyo Iwata, exMohammad Shahab, exYoshihisa Uenoyama, exShunji Yamada, exMika Kinoshita, exFarida Y Bari, exHelen I'anson, exHiroko Tsukamura, exKei-Ichiro Maeda, "Central lipoprivation-induced suppression of LH pulses is mediated by paraventricular catecholaminergic inputs in female rats ", Endocrinology, ปีที่ 149, ฉบับที่ 6, กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 3016-3024
  1998 inนายธีระศักดิ์ ตรัยมงคลกูล, อาจารย์, inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์, inนางสาวนิรชรา โรจนแพทย์, inนางสาวจุรีย์ ปานกำเหนิด, exธราธร แจ้งพลอย , "การประเมินสภาวะแพร่ระบาดของพยาธิในแปลงหญ้าในฟาร์มม้า", Kasetsart Journal (Natural Sciences), ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 1998, หน้า 299-308
  2008 inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYoshihisa Uenoyama, exShunji Yamada, exMika Kinoshita, exKinuyo Iwata, exFarida Bari, exHelen I'anson, exHiroko Tsukamura, exKei-Ichiro Maeda, "Paraventricular ?1- and ?2-Adrenergic Receptors Mediate Hindbrain Lipoprivation-induced Suppression of Luteinizing Hormone Pulses in Female Rats ", Journal of Reproduction and Development, ปีที่ 54, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2008, หน้า 198-202
  2008 exYoshihisa Uenoyama, exHiroko Tsukamura, exMika Kinoshita, exShunji Yamada, exKinuyo Iwata, exVutha Pheng, inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exM Sakakibara, exT. Ohtaki, exH. Matsumoto, exKei-Ichiro Maeda, "Oestrogen-Dependent Stimulation of Luteinising Hormone Release by Galanin-Like Peptide in Female Rats ", Journal of Neuroendocrinology , ปีที่ 20, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2008, หน้า 626-631
  2007 exShahab M, inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTsukamura H, exKinoshita M, exMatsuyama S, exOhkura S, exYamada S, exUenoyama Y, exI'Anson H, exMaeda K, "Acute Lipoprivation Suppresses Pulsatile Luteinizing Hormone Secretion without Affecting Food Intake in Female Rats", Journal of Reproduction and Development, ปีที่ 52, ฉบับที่ 6, มกราคม 2007, หน้า 763-772
  Publish Year National Journal 10
  2021 exเตชภณ ทรงผาสุข, exนภสภรณ์ วรรณพงษ์, inนายนรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์, inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาขั้นต้นเกี่ยวกับการแสดงออกของคิสเพปตินเอ็มอาร์เอ็นเอบริเวณพีโอเอและเออาร์ซีของสมองส่วนไฮโปทาลามัสในโคเนื้อ", สัตวแพทย์มหานครสาร, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 99-107
  2020 exกษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร, inดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "การเสริมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ต่อจุลชีพก่อประโยชน์ในลำไส้สัณฐานวิทยาของลำไล้เล็ก และประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในลำไล้เล็กส่วนปลายของไก่ไข่", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 23-34
  2018 inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนางสาวจุฑามาส รัตนคุณูประการ, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, exสิทธิเดช มหาสาวังกุล, inนายนรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "การแสดงออกของตัวขนส่งกลูโคสชนิดที่ 2 3 และ 5 บนผิวเยื่อหุ้มเซลล์อสุจิของน้ำเชื้อสดในช้างเอเชีย", Journal of Kasetsart Veterinarians, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 151-161
  2016 inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inนางภัทรา มูลจิตร, inนายนรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์, "การศึกษาขั้นต้นเกี่ยวกับเซลล์ประสาทคิสเพปตินในสมองส่วนเออาร์ซี ของไฮโปทาลามัสในโคเนื้อ", Journal of Kasetsart Veterinarians, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 25-33
  2015 inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "การเหนี่ยวนำการเป็นสัดและผสมเทียมแบบกำหนดเวลาโดยใช้ Progesterone และ Prostaglandin F2? ร่วมกับ hCG หรือ GnRH ในแม่โคเนื้อลูกผสมอินดูบราซิล", Journal of Kasetsart Veterinarians, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 115-122
  2014 inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอิศราพรรณ ไฝเครือ, exปราณีอร บุษบงค์, exขวัญกมล ปักการะโน, exเต็มสิริ ติวานนท์, exหฤทัย มากชม, exณัฏฐ์ ศรีเดช, inนายนรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์, "การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับเซลล์ประสาทคิสเพปทีนในสมองส่วนไฮโปทัลลามัสในกระบือปลัก", Journal of Kasetsart Veterinarians, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 117-126
  2013 inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การควบคุมหน้าที่ระบบสืบพันธุ์ด้วยสารพลังงานที่รับรู้ด้วยสมองในสัตว์", Journal of Kasetsart Veterinarians, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 59-64
  1996 inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exY. Taura, exS. Nakama, exS. Senge, exT. Hayashida, exT. Tsuka, exN. Matsumoto, exS. Tamura, "Imaging Diagnosis of Retrobulbar Lymphosarcoma in The Case of Bovine Lymphosarcoma", Kasetsart Animal Hospital Journal, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 1996, หน้า 39-45
  1996 inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exS. Nakama, exY. Taura, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, exP. Sudarminto, exT. Hayashi, exS. Sugiyama, "Horse Tail Fibroma", Kasetsart Animal Hospital Journal, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 1996, หน้า 31-37
  1996 inนายธีระศักดิ์ ตรัยมงคลกูล, อาจารย์, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชำนาญ ตรีณรงค์, inนางสาวนิรชรา โรจนแพทย์, "ประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิ Oxibendazole, mebendazole และ ivermectin ต่อพยาธิทางเดินอาหารของม้าในฟาร์ม", Kasetsart Animal Hospital Journal, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 1996, หน้า 21-30

  Conference

  การนำเสนอบทความของสมชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

  Publish Year International Conference 2
  2012 inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Update: Bovine Hormone", The 37th International Conference on Veterinary Science , 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2012, นนทบุรี Thailand นนทบุรี ประเทศไทย
  2007 inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHiroko Tsukamura, exMohammad Shahab, exYoshihisa Uenoyama, exShunji Yamada, exMika Kinoshita, exFarida Yeasmin BARI, exHelen I'anson, exKei-Ichiro Maeda, "Reguration of Reproductive function by metabolic cued association with energy availability in animal", Symposium on "Current Research on Feeds and Feeding of Ruminants in Tropical Countries", 15 - 16 ตุลาคม 2007
  Publish Year National Conference 11
  2021 exเตชภณ ทรงผาสุข, exปฏิญญา ปะทิเก, exนภาขวัญ อิ่มกลิ่น, exภัทราพร ศรีประสงค, exรุจิกาญจน์ นาสนิท, inดร.ยลยง วุ้นวงษ์, อาจารย์, inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเบื้องต้นของการใช้แบคเทอริโอเฟจเพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรียก่อโรคโคไลบาซิลโลซิสในทางเดินอาหารสุกร", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2020 exปฏิญญา ปะทิเก, exเตชภณ ทรงผาสุข, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, exนภาขวัญ อิ่มกลิ่น, exรุจิกาญจน์ นาสนิท, inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการใช้แบคเทอริโอเฟจเพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคเต้านมอักเสบในโค", The 17th National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference, 2 - 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม นครปฐม ประเทศไทย
  2019 exนภสภรณ์ วรรณพงษ์, inนายนรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์, inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของฮอร์ โมนคอร์ติซอลต่อการแสดงออกของยีน kiss1 ที่สมองส่วนไฮโปธาลามัส ในโคเพศผู้", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบะณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่20 (20th NGRC) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 15 มีนาคม 2019, ขอนแก่น ประเทศไทย
  2019 inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสิทธิพจน์ กระแสร์ทรัพย์, inดร.มานะกร สุขมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนายนรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์, "ผลของการเสริมโปรตีนจากมันฝรั่งหมักในสุกรอนุบาลทีสภาวะทางโภชนาการต่างกันต่อฮอร์โมน IGF-1 ในซีรั่ม และการแสดงออกของ IGF1 และ GHR mRNA ในตับและกล้ามเนื้อ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 , 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2019 exพงศ์ภัค อินทรวิชัย, inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาขั้นต้นเกี่ยวกับการแสดงออกเอ็มอาร์เอ็นเอของคิสเพปติน นิวโรไคนินบี และไดนอร์ฟิน (แคนดี) เพปไทด์ในแพะเพศเมียที่ เหนี่ยวนำให้เกิดภาวะเครียดเมตาโบลิกด้วยการอดอาหาร", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 , 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2013 inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), inนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, exSittidet Mahasawangkul, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Distribution of the glucose transporter-3 (GLUT3) for spermatozoa and the effect of different extenders of CTRG and CTR in cooled semen on the expression of GLUT3 in Asian elephant", การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 13, 16 - 18 ตุลาคม 2013, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
  2018 inนายสมพงษ์ บันลือพงศ์พันธุ์, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนายวิทย์ เลิศแสง, inนางสิริลักษณ์ จาละ, "การประเมินผลวิธี Agar Gel Immunodiffusion (AGID) สำหรับการชันสูตรโรคบรูเซลโลซิสในแพะ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018
  2009 inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการเหนี่ยวนำการตกไข่และผสมเทียมแบบกำหนดเวลาโดยการใช้ progesterone ร่วมกับ prostaglandin F sub(2) alpha และ hCG หรือ GnRH รูปแบบต่าง ๆ ในแม่โคเนื้อ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
  2009 inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHiroko Tsukamura, exMohammad Shahab, exYoshihisa Uenoyama, exShunji Yamada, exMika Kinoshita, exFarida Y. Bari, exHelen I’Anson, exKei-Ichiro Maeda, "Regulation of Reproductive function by central energy availability in animal.", The 1st Livestock and Wildlife Veterinary Conference, Mahidol University Thailand 27 August 2009, 27 สิงหาคม 2009, ไทรโยก กาญจนบุรี ประเทศไทย
  2008 inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกนกพร วาณิชานุรักษ์, exวรนิษฐา เก่งปฏิยุทธ์, exพงษ์สันต์ โรจนปัญญากุล, exพีรยุทธ เลาวเลิศ, exศิวา จิระสุขทวีกุล, inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์ของการตั้งท้องและการใช้ Progesterone ร่วมกับ PGF2? และ GnRH สังเคราะห์ GnRH ธรรมชาติ หรือ hCG ในโคเนื้อสาว", The 9th KKU veterinary Annual conference, 11 - 12 มิถุนายน 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย
  2008 inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธีระชาติ เสร็จกิจ, "สมรรถภาพการสืบพันธุ์โคสาวลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนระดับสายเลือดแตกต่างกันของสมาชิกสหกรณ์โคนมท่าม่วงจำกัด จ.กาณจนบุรี", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 5, 8 - 9 ธันวาคม 2008, นครปฐม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400103]