แนวโน้มผลงานของชูศักดิ์

Journal

บทความของชูศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาพืชไร่นา

บทความแต่ละ Quartile ของชูศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาพืชไร่นา

บทความแต่ละ TCI Group ของชูศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาพืชไร่นา

Publish Year International Journal 23
2024 exมยุรี ลิมติยะโยธิน, inนางสาวณัฐ์นิชภู สุกิน, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "Leaf-variegated mutations induced using gamma irradiation of Anubias minima", Journal of Applied Biology and Biotechnology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2024, หน้า 172-175
2023 exนายพงษ์พิทักษ์ ยวนจิต, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHernan Ceballos, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluation of Yield Potential and Combining Ability in Thai Elite Cassava Varieties for Breeding Selection", Agronomy, ปีที่ 13, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2023, หน้า 1-13
2022 inดร.ทรงยศ โชติชุติมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ เจนวีรวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุทัศน์ แปลงกาย, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, "Influence of Varieties and Spacings on Growth, Biomass Yield and Nutritional Value of Corn Silage in Paddy Field", Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022
2022 exNgennoy, S., inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, exChindaphan, K., inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, "Potassium Fulvate for Improving Nutrient Status, Photosynthesis, and Agronomic Traits of Maize", Communications in Soil Science and Plant Analysis, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2022
2022 exRatha Pha, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "Grain yield stability of maize genotypes grown in paddy fields", Journal of Current Science and Technology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 482-491
2022 inดร.กุหลาบ เหล่าสาธิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกิติยา อ่ำกุล, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอรอุมา ตนะดุลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exฉลอง เกิดศรี, exวรรษมน มงคล, inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, exคุณเดช สุริยหาร, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "Genetic diversity of sweet corn inbred lines of public sectors in Thailand revealed by SSR markers", Crop Breeding and Applied Biotechnology, ปีที่ 22, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2022, หน้า ---
2020 inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exPeter Stamp, "Combining three grain mutants for improved-quality sweet corn", Agricultural and Environmental Letters, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า e20010-1-5
2020 exTerdsak Suwanatape, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "Genetic Diversity of Commercial Field Corn Hybrids in Thailand as Verified by SSR Markers and Their Inbreeding Depression", Current Applied Science and Technology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 429-439
2020 exชฎาพร อินเปลี่ยน, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, exPeter Stamp, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "Improved sugar content in a sweet corn grain mutant with high quality protein and anthocyanin", AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES, ปีที่ 54, ฉบับที่ 5, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 553-558
2016 exPeter Stamp, exSimona Eicke, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, exHAM LE-HUY , inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exFelix Escher, exSEBASTIAN STREB , "Southeast Asian waxy maize (Zea mays L.),a resource for amylopectin starchquality types?", Plant Genetic Resources, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2016, หน้า 1-8
2016 exPeter Stamp, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, exHAM LE-HUY , exSEBASTIAN STREB , inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "Improving waxy maize, the heritage of south east asia", IJERD – International Journal of Environmental and Rural Development, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2016, หน้า 117-123
2016 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exอัญชุลี คชชา , inดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "DNA FINGERPRINTS OF SESAME VARIETIES DEVELOPED BY THE KASETSART UNIVERSITY SESAME BREEDING PROGRAM, THAILAND", Academy of Agriculture Journal , ปีที่ 1, ฉบับที่ 4, กันยายน 2016, หน้า 76-79
2013 inดร.ชบา จำปาทอง, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, exGrudloyma, P., inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, exProdmatee, N., "Mapping of QTL affecting resistance against sorghum downy mildew (Peronosclerospora sorghi) in maize (Zea mays L)", Maydica, ปีที่ 58, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2013, หน้า 119-126
2013 exนายอนุชา เมฆอรุณ, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, exนางบังอร ธรรมสามิสรณ์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "Development of A, B and R Lines by Gamma Irradiation forHybrid Rice", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 47, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2013, หน้า 675-683
2012 exBoonlertnirun, K., inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, exSarithniran, P., inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "Genetic distance and heterotic pattern among single cross hybrids within waxy maize (Zea mays L.)", Sabrao Journal of Breeding and Genetics, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2012, หน้า 382-397
2011 inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exPachara Cheuchart, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "Improved Tryptophan Content in Maize with Opaque-2 gene Using Marker Assisted Selection (MAS) in Backcross and Selfing Generations", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 666-674
2011 exSinkangam, B, exStamp, P, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exMongkol, W, exPorniyom, A, exDang, NC, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "Integration of Quality Protein in Waxy Maize by Means of Simple Sequence Repeat Markers", CROP SCIENCE, ปีที่ 51, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2011, หน้า 2499-2504
2010 inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, exManasanan Thung-Ngean, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, inดร.ประพนธ์ บุญรำพรรณ, exAnucha Mekarun, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of Improved Maize Populations and Their Diallel Crosses for Yield", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 523-528
2009 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exBunjongpetch, A., exTangpong, P., "Effects of acute and chronic gamma irradiation on tissue culture of cryptocoryne wendtii "brown"", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, เมษายน 2009, หน้า 254-260
2009 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exApira Bunjongpetch, exปกรณ์ ตั้งปอง, "Effects of Acute and Chronic Gamma Irradiation on Tissue Culture of Cryptocoryne wendtii “brown”", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2009, หน้า 254-260
2009 exPakorn tangpong, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "Effects of acute and chronic gamma irradiations on in vitro culture of Anubias congensis N.E. Brown", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 449-457
2008 inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exJ?rg Leipner, exKarl-Heinz Camp ?, exPeter Stamp, exYvan Fracheboud, "QTL studies reveal little relevance of chilling-related seedling traits for yield in maize", Theoretical and Applied Genetics, ปีที่ 116, มกราคม 2008
2005 inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "Cold tolerance of the photosynthetic apparatus: Pleiotropic relationship between photosynthetic performance and specific leaf area of maize seedlings", Molecular Breeding, ปีที่ 16, ฉบับที่ 4, กันยายน 2005, หน้า 321-331
Publish Year National Journal 6
2023 exวทัญญู ทวารไทสง, inนายประเสริฐ ถาหล้า, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของฤดูปลูก อัตราส่วนแถวแม่ต่อพ่อ และระยะปลูกที่มีต่อลักษณะทางการเกษตรและผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 140-141
2020 inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์, ศาสตราจารย์, "การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มสารแอนโทไซยานินในเมล็ดข้าวโพดหวานลูกผสม", Thai Journal of Science and Technology , ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2020, หน้า 265-275
2020 exสุธาสินี สิงห์อูป, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาประชากรชักนำการเกิดแฮพลอยด์ของข้าวโพดเขตร้อน", วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 176-186
2018 exนางสาวกรรณิกา ฝอยทอง, exนางสาวผกายวรรณ ซื่อสัตยวงศ์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "การประเมินน้าหนักเมล็ดสบู่ด้าที่น้อยที่สุดเพื่อหาปริมาณน้ามันและการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์น้ามันจากเมล็ดที่มีและไม่มีเปลือกหุ้มเมล็ดในสบู่ด้า 14 สายพันธุ์", Agricultural Sci. J., ปีที่ 49, ฉบับที่ 2 (Suppl.), เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 369-372
2017 exสุพัฒนา บรรจุ, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inนางสำราญ ศรีชมพร, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดคั่วโดยวิธีการคัดเลือกแบบวงจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวมตัวเฉพาะและการผสมกลับ", แก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ supp 1, มกราคม 2017, หน้า 1016-1023
2009 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, exปกรณ์ ตั้งปอง, "ผลของการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันและแบบโครนิกต่อต้นอ่อนที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อดาหลา", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 35-42

Conference

การนำเสนอบทความของชูศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาพืชไร่นา

Publish Year International Conference 3
2014 inดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, รองศาสตราจารย์, exดร.ณัฐพล พจนาประเสริฐ, inนางอัจฉรา ปทุมนากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "Return on Maize Research Investment and Policy Impact on Maize Production in Thailand", The 8th Thailand –Taiwan Bilateral Conference” on “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food”, 26 - 27 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์, "Dynamics of Thai Maize Production toward Feed Security", A Holistic Approach in Establishing Food Security: Securing Food Supplies to Meet The Future Food Demand of the Increasing Population, Bogor Agricultural University, Indonesia, 9 พฤศจิกายน 2011, Bogor สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2009 inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exพัชรา เชื้อชาติ, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inนายสุรพล เช้าฉ้อง, "Improved Tryptophan Content in Maize by Opaque-2 gene and Using Marker Assisted Selection (MAS) ", The 1st International Conference on Corn and Sorghum Research and the 34th National Corn and Sorghum Research Conference, 8 - 10 เมษายน 2009, ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 43
2024 exเจษฎา จันทร์ตระกูล, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การจัดกลุ่มเฮเทอโรซีสแก่สายพันธุ์ผสมตัวเองชั่วที่1 (S1 lines) ทีสกัดได้จากข้าวโพดลูกผสมพันธุ์การค้าด้วยตัวทดสอบ", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62, 5 - 7 มีนาคม 2024, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exธาดา แขดวง, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.กุหลาบ เหล่าสาธิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินเสถียรภาพของผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวที่ปลูกในดินนาฤดูแล้งเขตชลประทาน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2023, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2023 exสุขสาคร โกปาราเมศ, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม โดยใช้สายพันธุ์ดับเบิลแฮพลอยด์", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2023, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2022 inดร.กุหลาบ เหล่าสาธิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกิติยา อ่ำกุล, inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, exฉลอง เกิดศรี, exวรรษมน มงคล, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมสายพันธุ์อินเบรดข้าวโพดหวานโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอเอสเอสอาร์", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 3 - 5 สิงหาคม 2022, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2022 exนางสาว ศุภศรี คุ้มภัย, inดร.สุจินต์ เจนวีรวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exนาย ธวัชชัย ประศาสน์ศรีสุภาพ, "การจัดกลุ่มเฮตเทอโรซิสของสายพันธุ์ที่พัฒนาจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์การค้าโดยใช้ลักษณะผลผลิตเมล็ดร่วมกับลักษณะและชนิดของเมล็ด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exเกษทิพย์ ขันนาเลา, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของสายพันธ์ุและลูกผสมแฮพลอยด์อินดิวเซอร์เขตร้อนที่มีต่อการผลิตข้าวโพดแฮพลอยด์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครังที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exประเสริฐ ยอดลวด, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงผลผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวสีขาวด้วยการคัดเลือกแบบผังรวงผึ้ง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exก้องภพ ศรียี่ส่น, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาพันธ์ุข้าวโพดลูกผสมด้วยวิธีการผสมพันธ์ุระหว่างสายพันธุ์กับตัวทดสอบเพื่อปลูกในนาเขตชลประทานในฤดูแล้ง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exปรียา แข็งการเขตร์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การประเมินผลผลิตข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวในดินนาฤดูแล้งเขตชลประทาน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inดร.ประพนธ์ บุญรำพรรณ, inนายโรจนพงศ์ ไชยสิทธิ์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "สายพันธุ์แท้ข้าวโพดไร่ 'Ki61' และ 'ki 62' สำหรับการผลิตข้าวโพดไร่ลูกผสมเดี่ยว 'Suwan 5720'และ 'Suwan 5821'เพื่อปลูกในดินนาฤดูแล้งเขตชลประทาน", การประชุมวิชาการ ข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 39, 27 - 29 สิงหาคม 2019, อ.เมือง ลพบุรี ประเทศไทย
2018 exนางสาวกรรณิกา ฝอยทอง, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาความแปรปรวนทางฟีโนไทป์ของสบู่ดำ 14 สายพันธุ์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 ธันวาคม 2018 - 6 มกราคม 2019, เมือง นครปฐม ประเทศไทย
2018 inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, exภุมรินทร์ เฟื่องเพชร, "การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตโดยการเพิ่มจำนวนฝักต่อต้นในข้าวโพดไร่", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7, 2 - 3 สิงหาคม 2018, อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2018 inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์, inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การทดสอบสมรรถนะการผสมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวที่มีปริมาณสารเบต้าแคโรทีนในเมล็ด", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 7, 2 - 3 สิงหาคม 2018, พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2017 exนายภุมรินทร์ เฟื่องเพชร, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมสองฝักต่อต้นจากสายพันธุ์อินเบรดไปยังลูกผสมเดี่ยว", การประชุมวิชาการ ข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 38, 25 - 27 กรกฎาคม 2017, อ.เมือง นครสวรรค์ ประเทศไทย
2018 inนายโรจนพงศ์ ไชยสิทธิ์, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exปพิชญา ศิริกุลชยานนท์, inดร.ประพนธ์ บุญรำพรรณ, inนางยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), inนายสุทัศน์ แปลงกาย, "การประเมินการผสมผสานเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดจากเขตอบอุ่นและเขตร้อนสำหรับการปลูกข้าวโพดไดร่ลูกผสมในฤดูแล้ง", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 7, 2 - 3 สิงหาคม 2018, พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2016 exณัฐนี จุติโรจน์ปกรณ์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยว", การประชุมวิชำกำร ครั้งที่ 13 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน, 9 ธันวาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2015 exชวลิต จริงจิตร, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมโดยใช้ลักษณะสองฝักต่อต้น", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 37, 5 - 7 สิงหาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.ประพนธ์ บุญรำพรรณ, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inนางยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), exโรจนพงศ์ ไชยสิทธิ์, "28 ปี ของการทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน: แนวโน้มการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดของประเทศไทย", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 37, 5 - 7 สิงหาคม 2015, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 exปฐมา แทนนาค, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, ex*ชิตสุดา ชัยศักดานุกูล, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพ ความปลอดภัย และลักษณะทางประสาทสัมผัสของเนยนมแพะที่ผลิตจากน ้านมแพะดิบแช่แข็ง", การประชุมวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ 2558, 23 - 25 ตุลาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exสุนทรี ตั้งซุยยัง, inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรมของข้าวโพดหวานด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2015, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exศานนท์ สุขสถาน, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเทียนโอเปกทูสีม่วง", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6, 24 - 25 กรกฎาคม 2014, นครนายก ประเทศไทย
2014 exปวรวรรณ จีนรัตน์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มสารแอนโทไซยานินในข้าวโพดข้าวเหนียวโอเปกทู (opaque-2)โดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6, 24 - 25 กรกฎาคม 2014, นครนายก ประเทศไทย
2014 inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์, ศาสตราจารย์, "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานเพื่อเพิ่มปริมาณแอนโทไซยานินและทริปโตแฟนในเมล็ด", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่6, 24 - 25 กรกฎาคม 2014, นครนายก ประเทศไทย
2012 inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exคเนศ ตั้งสุริยานนท์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inนายสุรพล เช้าฉ้อง, inนายประชา ตรีอินทอง, "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมโดยใช้พันธุกรรมเพศผู้เป็นหมัน", การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวดพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5, 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, นครปฐม ประเทศไทย
2012 exนิศากร กาญจนเกษร, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของข้าวโพดข้าวเหนียวพันธ์ุการค้าด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยา", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5, 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2011 exอธิวัฒน์ ทรงพินิจ, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มคุณภาพโปรตีนโดยการผสมกลับ", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35, 25 พฤษภาคม 2011, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exคเนศ ตั้งสุริยานนท์, inนายสุรพล เช้าฉ้อง, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันด้วยไซโตพลาสมิกและจีนีติกซ์ในข้าวโพด", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35, 26 พฤษภาคม 2011, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนางสาวจินตนา จั่นเจิม, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความดีเด่นของลูกผสม เปอร์เซ็นต์น้ำมัน และปริมาณอัลฟาโทโคฟีรอลในทานตะวันลูกผสม", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2011, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2011 inนายประชา ตรีอินทอง, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมโดยใช้ลักษณะเพศผู้เป็นหมัน", การประชุมวิขาการครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน "ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน", 8 - 9 ธันวาคม 2011, นครปฐม ประเทศไทย
2010 exบุญฤทธิ์ สินค้างาม, exวรรษมน มงคล, exอังคณา เพราะนิยม, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มปริมาณทริปโตแฟนด้วยยีน opaque-2 ในข้าวโพดข้าวเหนียวร่วมกับการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก", การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการวิจัยอม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4, 17 - 19 มิถุนายน 2010, ลพบุรี ประเทศไทย
2010 exวรารัตน์ ณรงค์วงศ์วัฒนา, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inนายสุรพล เช้าฉ้อง, "การพัฒนาสายพันธุ์อินเบรดข้าวโพดที่มีทริปโตแฟนสูงเนื่องจากยีน opaque-2", การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4, 17 - 19 มิถุนายน 2010, ลพบุรี ประเทศไทย
2010 exอังคณา เพาะนิยม, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, exบุญฤทธิ์ สินค้างาม, exวรรษมน มงคล, "การใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือกยีน Waxy และ Opaque-2 ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 4 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exวรรษมน มงคล, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, exบุญฤทธิ์ สินค้างาม, exอังคณา เพาะนิยม, "การเพิ่มทริปโตเฟนในข้าวโพดข้าวเหนียวโดยใช้ยีน Opaque-2 และใช้เครื่องหมายโมเลกุลคัดเลือก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 กุมภาพันธ์ 2010, จตุจักำ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาสายพันธุ์อินเบรดข้าวโพดที่มีทริปโตเฟนสูงในเอนโดสเปอร์มเนื่องจากยีน opaque-2`", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6 , 8 - 9 ธันวาคม 2009, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2008 inดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิราพร เชื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การส่งเสริมพืชพันธุ์ดี พืชพันธุ์ใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสของชุมชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และจังหวัดชัยนาท", การนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากเครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2549, 8 - 9 กันยายน 2008
2008 inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exพัชรา เชื้อชาติ, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inนายสุรพล เช้าฉ้อง, "สมรรถนะการผสมของสายพันธุ์อินเบรดที่ได้จากลูกผสมกลับของข้าวโพด normal x opaque-2", การประชุมวิชาการโครงการวิจัยแบทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3, 14 - 16 พฤษภาคม 2008, เพชรบูรณ์ ประเทศไทย
2008 inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "ผลของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดหวาน", การประชุมวิชาการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 พฤษภาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exกาญจนา ตะถา, exพรพรรณ ศรีทอง, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "คุณภาพเมล็ดพันธุ์และผลผลิตของข้าวโพดหวานพิเศษที่ควบคุมด้วยยีนชรังเคน-2 (sh2) ที่มีผลมาจากอายุเก็บเกี่ยว", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 5, 9 ธันวาคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกสายพันธุ์ S2 ผสมกับตัวทดสอบที่เป็นสายพันธุ์แท้ในข้าวโพดหวานพันธุ์ไทยซูเปอร์สวีทคอมพอสิต 1 ดีเอ็มอาร์: 2. การปรับปรุงประชากร ", การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3 , 14 - 16 พฤษภาคม 2007, เมือง เพชรบูรณ์ ประเทศไทย
2007 exพัชรา เชื้อชาติ, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inนายสุรพล เช้าฉ้อง, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงคุณภาพโปรตีนในข้าวโพดด้วยวิธีการผสมกลับร่วมกับการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก", ประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่33, 22 - 24 สิงหาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดหวานในพันธุ์ไทยซูเปอร์สวีทคอมพอสิต 1 ดีเอ็มอาร์ โดยใช้วิธีการสายพันธุ์ผสมกับตัวทดสอบที่เป็นสายพันธุ์แท้ ", การประชุมทางวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33 , 22 - 24 สิงหาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกวิธีสายพันธุ์ S2 ผสมกับตัวทดสอบที่เป็นสายพันธุ์แท้ในข้าวโพดหวานพันธุ์ไทยซูเปอร์สวีทคอมพอสิต1 ดีเอ็มอาร์:1. การพัฒนาสายพันธุ์แท้ และลูกผสม", การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3, 14 พฤษภาคม 2007, เพชรบูรณ์ ประเทศไทย
2006 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inนางสิรนุช ลามศรีจันทร์, ศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมาในการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง", การประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 28 - 30 สิงหาคม 2006
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400057]