แนวโน้มผลงานของคณพล

Journal

บทความของคณพล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาพฤกษศาสตร์

Publish Year International Journal 28
2022 exNgennoy, S., inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, exChindaphan, K., inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, "Potassium Fulvate for Improving Nutrient Status, Photosynthesis, and Agronomic Traits of Maize", Communications in Soil Science and Plant Analysis, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2022
2019 exPromnikorn, K., inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "MaxEnt model for predicting potential distribution of Vitex glabrata R.Br. In Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 53, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 44-48
2018 inดร.อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, exApichart Suksamrarn, "Effects of 24-epibrassinolide and the synthetic brassinosteroid mimic on chili pepper under drought", ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM, ปีที่ 40, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2018
2018 inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช, อาจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, exSuksamrarn, A., "Impact of brassinosteroid mimic on photosynthesis, carbohydrate content and rice seed set at reproductive stage under heat stress", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2018, หน้า 234-240
2017 inดร.จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช, อาจารย์, inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, exHomvisasevongsa, S, exSuksamrarn, A, exYamagami, A, exNakano, T, exAsami, T, "Characterization of synthetic ecdysteroid analogues as functional mimics of brassinosteroids in plant growth", JOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY, ปีที่ 172, ฉบับที่ -, กันยายน 2017, หน้า 1-8
2017 inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, exNapus Sirisuntornlak, "Pollination and fruit set in durian 'Monthong' at various times and with various methods of pollination", Acta Horticulturae, ปีที่ 1189, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2017, หน้า 121-126
2017 inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, ex Rungwattana, K.b, "Photosynthesis and chlorophyll fluorescence of Calathea ‘Medallion’ exposed to different light intensity", Acta Horticulturae, ปีที่ 1167, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2017, หน้า 345-348
2016 exSonjaroon, W., inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, exKlinsakorn, S., exSuksamrarn, A., inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, "Exogenous 7,8-dihydro-8ฮฑ-20-hydroxyecdysone application improves antioxidative enzyme system, photosynthesis, and yield in rice under high-temperature condition", Acta Physiologiae Plantarum, ปีที่ 38, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2016
2016 inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, exOnnom, S., "Improving photosynthetic performance and some fruit quality traits in mango trees by shading", Photosynthetica, ปีที่ 54, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2016, หน้า 542-550
2016 exSonjaroon, W, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, exKlinsakorn, S, exSuksamrarn, A, inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, "Exogenous 7,8-dihydro-8 alpha-20-hydroxyecdysone application improves antioxidative enzyme system, photosynthesis, and yield in rice under high-temperature condition", ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM, ปีที่ 38, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2016
2016 inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, exSasithorn Klinsakorn, exApichart Suksamrarn, inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, "Exogenous 7,8-dihydro-8a-20-hydroxyecdysone applicationimproves antioxidative enzyme system, photosynthesis, and yieldin rice under high-temperature condition", Acta physiologiae plantarum, ปีที่ 38, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2016, หน้า 202-212
2015 exJ. THUSSAGUNPANIT, inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, exW. SONJAROON, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, exP. PANKEAN, exA. SUKSAMRARN, "Effects of brassinosteroid and brassinosteroid mimic on photosyntheticefficiency and rice yield under heat stress", PHOTOSYNTHETICA, ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2015, หน้า 312-320
2015 exKanto, Uthaiwan, inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, inนายยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, "Promotive Effect of Priming with 5-Aminolevulinic Acid on Seed Germination Capacity, Seedling Growth and Antioxidant Enzyme Activity in Rice Subjected to Accelerated Ageing Treatment", PLANT PRODUCTION SCIENCE, ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2015, หน้า 443-454
2015 inดร.จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช, อาจารย์, inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, exพร พันธ์แก่น, exศ.ดร. อภิชาต สุขสำราญ, "Effects of Brassinosteroid and Brassinosteroid Mimic on Photosynthetic Efficiency and Rice Yield under Heat Stress", Photosynthetica , ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2015, หน้า 312-320
2014 inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, exWalich Panichattra , exPakkathon Labboriboon, "Effect of Uniconazole on Flowering and fruit quality in Durian", Acta Horticulturae, ปีที่ 1024, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2014, หน้า 155-162
2014 exUthaiwan Kanto, inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, inนายยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, "Rice Seed Priming with Swine Manure Extract to Ameliorate Vigor and Nutrient Status of Seedlings", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2014, หน้า 333-374
2014 inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, exPorn Pankean, exSureeporn Homvisasevongsa, exApichart Suksamrarn, inดร.จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช, อาจารย์, "Comparative Effects of Brassinosteroid and Brassinosteroid Mimic on Improving Photosynthesis, Lipid Peroxidation, and Rice Seed Set under Heat Stress", Journal of Plant Growth Regulation, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2014
2013 inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, exNgennoy, S., "Effect of magnesium and manganese sprays on spad readings and chlorophyll content of chlorotic leaves of jackfruit", Acta Horticulturae, ปีที่ 984, ฉบับที่ -, เมษายน 2013, หน้า 163-170
2013 inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, exศิริลักษณ์ อ่อนน้อม, inดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, "Leaf Photosynthesis and Fruit Quality of Mango Growing under Fieldor Plastic Roof Condition", Acta Horticulturae, ปีที่ 975, ฉบับที่ 975, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 415-420
2013 exธ๊รารัตน์ แช่มชัยพร, inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Selection of the Most Appropriate Coating Particle Film for Improving Photosynthesis in Mango", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2013, หน้า 323-332
2013 exอุทัยวรรณ คันโธ, inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, inนายยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, exWaraphan Jintanawich, inนางสาวสมนึก พรมแดง, exJintana Junjerm, "QUANTIFICATION OF 5-AMINOLEVULINIC ACID IN SWINE MANURE EXTRACT BY HPLC-FLUORESCENCE", Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, ปีที่ 36, ฉบับที่ 19, สิงหาคม 2013, หน้า 2731-2748
2013 inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, exPankean, P., exSuksamrarn, A., inดร.จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช, อาจารย์, "Effects of a brassinosteroid and an ecdysone analogue on pollen germination of rice under heat stress", Journal of Pesticide Science, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2013, หน้า 105-111
2013 exChamchaiyaporn, T., inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exHenpitak, C., "Effects of kaolin clay coating on mango leaf gas exchange, fruit yield and quality", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 479-491
2012 exอุทัยวรรณ คันโธ, inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, inนายยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Effects of Swine Manure Extract by Foliar Application and Soil Drenching on Soil Chemical Properties and Variable Soil Strengthof Cassava Planted Soils", Kasetsart Journal:Natural Science , ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 24-32
2012 exKanto, U., inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, inนายยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, "EFFECT OF SWINE MANURE EXTRACT ON LEAF NITROGEN CONCENTRATION, CHLOROPHYLL CONTENT, TOTAL POTASSIUM IN PLANT PARTS AND STARCH CONTENT IN FRESH TUBER YIELD OF CASSAVA", Journal of Plant Nutrition, ปีที่ 35, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2012, หน้า 688-703
2011 exUthaiwan Kanto, inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, exรศ.ยงยุทธ โอสถสภา, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Swine Manure Extract by Foliar Application and Soil Drenching on Dry Matter and Nutrient Uptake of Cassava", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2011, หน้า 995-1005
2002 inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of calcium, boron and sorbitol on pollination and fruit set in mango cv. Namdokmai", Acta Horticulturae, ปีที่ 575, เมษายน 2002, หน้า 829-834
2000 inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Anther dehiscence, pollen viability and pollen germination of three mango cultivars with different fruit set characters", Acta Horticulturae, เมษายน 2000, หน้า 553-558
Publish Year National Journal 2
2018 exณัฐชยา ลิมโกมลวิลาศ, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, inดร.อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, "ผลของบราสสิโนสเตียรอยด์แอนาลอก ต่อการงอกละอองเรณูและการตดิเมล็ดของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ในระยะตั้งท้อง ภายใต้ภาวะเครียดจากความร้อน", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 36, ฉบับที่ ฉบับพิเศษ, มีนาคม 2018
2013 inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, exศ.ดร.อภิชาต สุขสำราญ, exธีรพัฒน์ เทพแก้ว, "ผลของบราสสิโนสเตียรอยด์ต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง และลิพิดเพอรอกซิเดชันของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ภายใต้ภาวะเครียดจากความร้อน", วารสารพฤกษศาสตร์ไทย, ปีที่ 5, ฉบับที่ ฉบับพิเศษ, กรกฎาคม 2013, หน้า 183-190

Conference

การนำเสนอบทความของคณพล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาพฤกษศาสตร์

Publish Year International Conference 13
2018 exKanokporn Promnikorn, inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "MaxEnt modelling for predicting the potential distribution of Vitex glabrata R.Br. in Thailand", International Conference of Agriculture and Natural Resources, 26 - 28 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exNakorn Kumchaiseemak, exTongchai Hormwantha, exPiyachat Wungmool, inนายสุชาติ สุวรรณทัศน์, exSupaporn Kanjai, exThitima Lertkitthaworn, inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์, "Low-cost standalone multi-sensor thermometer for long time measurements", Siam Physics Congress 2017, 24 - 26 พฤษภาคม 2017, ระยอง ประเทศไทย
2015 exวีรศิลป์ สอนจรูญ, inดร.อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Water stress affects the changes of physiological trials and yield in chili pepper cv.TRVC 758", International Conference on Biosciences (ICoBio) 2015, 5 - 7 สิงหาคม 2015, Bogor สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2012 exJutiporn Thussagunpanit, inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, exApichart Suksamrarn, "Brassinosteroid Analogue Improves Photosynthetic Efficiency in Rice (Oryza sativa L.) under Heat Stress", Plant growth nutrition and interaction, 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2012, สาธารณรัฐออสเตรีย
2012 inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, exน.ส. สุภานันท์ เงินน้อย, "Effects of Magnesium and Manganese on SPAD Reading and Chlorophyll Contents in interveinal Chlorotic Leaves of Jackfruit", VII International Symposium on Mineral Nutrition of Fruit Crops, 19 - 25 พฤษภาคม 2012, จันทบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, exWalich Panichattra , exPakkathon Labboriboon, "Effect of Uniconazole on Flowering, Yield and Fruit Quality in Durian", The international symposium on tropical and subtropical fruits, 19 ธันวาคม 2011 - 22 มีนาคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect if Foliar Application of Sugars and Plant Growth Regulators on Flower Quality of Jasmine (Jasminum sambac Ait) in Cool Season", The ISSAAS International Congress 2008, 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Chemical Substances on Inducing Bud Brake and Improve Flower Quality of Jasmine (Jasminum sambac Ait) in Cool Season", The ISSAAS International Congress 2008, 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, "Seasonal Changes in Nonstructural Carbohydrates in Jasmine (Jasminums sambac Ait) Flowers and Roles of Photoperiods and Temperatures on Its Quality", The ISSAAS International Congress 2008, 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2009, อื่นๆ ประเทศไทย
2009 exอุทัยวรรณ คันโธ, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, "Effect of Pig Manure Extract as Foliar Application on Plant Growth, Chlorophyll Contents, Leaf Expansion and Yield of Cassava (Manihot esculenta crantz) cv.hauybong 60", The ISSAAS International Congress 2008, 27 กุมภาพันธ์ 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, exศิริลักษณ์ อ่อนน้อม, inดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, "leave photosynthesis and fruit quality of mango growing under field or plastic roof condition", 4th international symposium of tropical and subtropical fruits, 3 - 7 พฤศจิกายน 2008, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2008 inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, exวรชาติ ดุลยเสถียร, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, "INCREASING FRUIT SET IN ‘KHIEW SAWOEY’ MANGO BY POLLINATION WITH OTHERS STAMEN.", 4th International on tropical and subtropical fruits, 3 - 7 พฤศจิกายน 2008, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2008 inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, exพัศพงษ์ พรสงเคราะห์, exอัจฉรา พาวสุ, exวรากร รำมะวุธ, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "IMPROVEMENT FRUIT SET IN CITRUS CV. PONKAN USING POLLINATION", 4th International Tropical and Subtropical fruits, 3 - 7 พฤศจิกายน 2008, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 15
2021 exยรรยง จันนูน, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, inดร.จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช, อาจารย์, "การตรวจติดตามความเครียดจากการขาดน้ำของต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทองด้วยการสะท้อนแสงของใบ", การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม”, 17 - 18 มิถุนายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exคชาภรณ์ ศรีคล้าย, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, "ผลของบราสสิโนสเตียรอยด์แอนาลอกต่อคุณภาพการเก็บรักษาของผลสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, inดร.จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช, อาจารย์, inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, exสุภานันท์ เงินน้อย, inดร.อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของแสงต่อประสิทธิภาพการสังเคราะห์ด้วยแสงของขนุน 5 พันธุ์ปลูก", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 14 - 15 มิถุนายน 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exน.ส. นิตยา ทรัพย์มา, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, "ผลของการตัดแต่งกิ่ง ควั่นกิ่ง และฉีดพ่นโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตต่อการออกดอกติดผลลิ้นจี่พันธุ์ค่อม", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 29 - 30 พฤศจิกายน 2017, พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 exน.ส.ศิริกาญจน์ เพ็ชรศิริ, inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การขาดน้ำที่กระตุ้นด้วยสารพีอีจีมีผลต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาของพริกขี้หนูพันธุ์เทวี 60", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11, 14 - 16 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exสิริลักษณ์ นิ่มนวล, inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, "ผลของสภาวะเครียดจากความเค็มต่อการเติบโตและเสถียรภาพของเยื่อหุ้มเซลล์ในเมล่อน", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑, 14 - 16 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exวีรศิลป์ สอนจรูญ, inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินการตอบสนองต่อการขาดน้ำด้วยลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการของพริกสองสายพันธุ์", The 10th Botanical Conference of Thailand, 16 มิถุนายน 2016, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2014 inดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์, รองศาสตราจารย์, inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "ผลของการขาดน้ำต่อการเติบโตและการสะสมน้ำตาลในอ้อย", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8, 2 - 4 เมษายน 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2012 exนายคณิณ รุ่งวัฒนา, inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์, รองศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์แสงของใบคาลาเธียภายใต้การขาดนำระยะสั้น", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 6, 26 - 27 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, exน.ส. จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช, exนายวีรศิลป์ สอนจรูญ, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, exศ.ดร. อภิชาต สุขสำราญ, "ผลของบราสสิโนสเตียรอยด์ต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง และผลผลิตของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ภายใต้ภาวะเครียดจากความร้อน", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 21 - 23 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.จุฑามณี แสงสว่าง, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, exChamras Indara, inนายวัฒนา เสถียรสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาสัณฐานวิทยาของดอก chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L) Roxb.) ในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์, inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, "อัตราคายน้ำของผลมังคุดที่อยู่ภายในและภายนอกทรงพุ่ม", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 25 - 27 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, "ความหลากหลายของทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 25 - 27 มีนาคม 2009, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, inนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายวินัย ขาวอุด?, inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, "ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของสบู่ดำในฤดูฝนและฤดูหนาว", การประชุมวิชาการสบู่ดำแห่งชาติครั้งที่ 1, 29 - 30 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.วัลลภ อารีรบ, รองศาสตราจารย์, inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, inดร.ปุณฑริกา หะริณสุต, รองศาสตราจารย์, "ผลของแมกนีเซียมคลอไรด์ต่อกิจกรรมเอ็นไซม์ไรบูโรสบิสฟอสเฟตคาร์บอกซิเลสและ ปริมาณน้ำตาลในใบข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี ", ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400035]