แนวโน้มผลงานของพิมล

Journal

บทความของพิมล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง

Publish Year National Journal 1
2008 inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางพิมล วีรสิทธิ์, inนายสมพงษ์ บันลือพงศ์พันธุ์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "การประเมินผลของชุดตรวจสอบที่ทำในเชิงพาณิชย์ 2 ชนิด สำหรับการวินิจฉัยโรคบรูเซลโรซิสในสุนัข", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - พฤษภาคม 2008, หน้า 38-46
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=380015]