แนวโน้มผลงานของเลิศลักษณ์

Journal

บทความของเลิศลักษณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาพันธุศาสตร์

Publish Year International Journal 13
2018 exThongsaiklaing, T, inนางสาวมิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, "The transformer2 gene of the pumpkin fruit fly, Bactrocera tau (Walker), functions in sex determination, male fertility and testis development", INSECT MOLECULAR BIOLOGY, ปีที่ 27, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2018, หน้า 766-779
2018 exSeubparu, L., exNipitwathanaphon, M., exWisoram, W., exMerritt, D., inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, "Morphology of testes, spermatogenesis, sperm bundles, and spermatozoa of Kerria chinensis (Hemiptera: Kerriidae)", Canadian Entomologist, ปีที่ 150, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2018, หน้า 594-609
2018 exThongsaiklaing, T., exPassara, H., exNipitwathanaphon, M., inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, "Identification and characterization of doublesex from the pumpkin fruit fly, Bactrocera tau (Diptera: Tephritidae)", European Journal of Entomology, ปีที่ 115, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2018, หน้า 602-613
2017 exSuksuwan, W., exCai, X., inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, exBaumgartner, S., "Segmentation gene expression patterns in bactrocera dorsalis and related insects: Regulation and shape of blastoderm and larval cuticle", International Journal of Developmental Biology, ปีที่ 61, ฉบับที่ 6-7, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 439-450
2015 inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, exPiyajaraprasert, W., exWisoram, W., exMerritt, DJ., "Structure of the female reproductive system of the lac insect, Kerria chinensis (Sternorrhyncha, Coccoidea: Kerridae)", Acta Zoologica, ปีที่ 96, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2015, หน้า 312-318
2014 exThanaset Thongsaiklaing, exWimonsiri Sehawong, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, "Analysis of the alpha-amylase gene sequence and the enzyme activityof Indian rock oyster Saccostrea forskali", Fisheries Science, ปีที่ 80, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2014, หน้า 589-601
2014 exMayura Veerana, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, "ANALYSIS OF THE Vitellogenin GENE OF RICE MOTH, Corcyra cephalonica STAINTON", ARCHIVES OF INSECT BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY, ปีที่ 87, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2014, หน้า 126-147
2014 inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, exสพ.ญ.ดร.ดานัย แสงทอง, "Identification of Puffer Fish of the Genus Lagocephalus: L. lunaris, L. spadiceus and L. inermis, Using Multiplex PCR", Food Biotechnology, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2014, หน้า 216-231
2013 exWijit Wisoram, inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, "Meiotic chromosome analysis of the giant water bug, Lethocerusindicus", Journal of Insect Science, ปีที่ 13, ฉบับที่ 39, เมษายน 2013, หน้า 1-19
2012 exVerakiat Supmee, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Population Genetics of the Violet Vinegar Crab (Episesarma versicolor) Along the Andaman Sea Coast of Thailand", Zoological Studies, ปีที่ 51, ฉบับที่ 7, พฤษภาคม 2012, หน้า 1040-1050
2011 exนิภาพร เงินยวง, exIsao Kobayashi, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, exToshiki Tamura, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, "Cloning and expression analysis of the Bombyx mori alpha-amylase gene (Amy) from the indigenous Thai silkworm strain, Nanglai", Journal of Insect Science, ปีที่ 11, ฉบับที่ 38, มิถุนายน 2011
2011 exBunthari Chotimanothum, exThanaporn Pinpath, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, "Analysis of the immediate early-1 gene sequence of Thai Bombyx mori nucleopolyhedrovirus and its usefulness for identifying the subgroups of group II nuclepolyhedrovirus", ScienceAsia, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กันยายน 2011, หน้า 205-213
2006 inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, "ten-a overexpression caused abnormal pattern in the Drosophila compound eye", Insect Science, ปีที่ 13, ฉบับที่ 5, กันยายน 2006, หน้า 355-364

Conference

การนำเสนอบทความของเลิศลักษณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาพันธุศาสตร์

Publish Year International Conference 3
2010 inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวนิภาพร เงินยวง, exDr. Isao Kobayashi, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, exDr. Toshiki Tamura, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, "Cloning and expression analysis of alpha–amylase gene in the silkworm, Bombyx mori.", “International Silkworm Genome Symposium and Annotation Workshop” and International Symposium New Silk Road: Silkworm Genome to Sustainable Agriculture., 9 - 10 พฤศจิกายน 2010, Tsukuba ญี่ปุ่น
2009 exThanaporn Pinpart, inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, "Sequence Divergence of Mitochondrial DNA anomg Freshwater Prawn, Genus Macrobrachium in Thailand", International Symposium on Genetics in Aquaculture, 22 มิถุนายน - 26 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exนิภาพร เงินยวง, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, "Evolutionary analysis of Bombyx mori alpha-amylase from a local Thai strain silkworm", The 12th Evolutionary Biology Meeting at Marseilles, 24 - 26 กันยายน 2008, Marseilles สาธารณรัฐฝรั่งเศส
Publish Year National Conference 15
2014 exLucksanaveejit Seubparu, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exPannida Khunnamwong, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, "Agaricomycotina yeast and other endosymbionts in lac insect (Kerria chinensis)", The 52nd Kasetsart University Annual Conference, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนนทพล ประยูรเธียร, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, "การโคลนและการศึกษาลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีนไวเทลโลเจนินจากกุ้งฝอยน้าจืด (Macrobrachium lanchesteri)", The 52nd Kasetsart University Annual Conference, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนายวีรเกียรติ ทรัพย์มี, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสพ.ญ. ดร.ดานัย แสงทอง, inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Single Population of Thai Vinegar Crab (Episesarma mederi) Living in the Gulf of Thailand", the 38th Congress on Science and Technology of Thailand, 17 - 19 ตุลาคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exบัณฑรี โชติมโนธรรม, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, "การยับยั้งการเกิดโรคแกรสเซอรี่ในหนอนไหม(Bombyx mori) โดยใช้เทคนิค RNA interference", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exWuttiwat Reingchai, inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกุ้งฝอยน้ำจืด (Macrobrachium lanchesteri De Man)", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, "ความแตกต่างของลำดับนิวคลีโอไทด์ในไมโตคอนเดรียของกุ้งน้ำจืดสกุล Macrobrachium ชนิดต่างๆในประเทศไทย", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่16 , 25 - 27 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exอัญชลี ชูพร้อม, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, exกฤษณา พินิจ, inดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์, "การถ่ายยีนรูปแบบ RNAi ของยีนโปรตีนหุ้มอนุภาคไวรัสใบด่างเข้าสู่กล้วยไม้สกุลหวาย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exสายพิณ ขุมทรัพย์, inดร.พรรณนภา ศักดิ์สูง, รองศาสตราจารย์, inนางศุภลักษณ์ โรมรัตนพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาหน้าที่ของยีน ten-a ต่อการพัฒนาตาประกอบของแมลงหวี่ โดยใช้เทคนิค RNAinterference", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exนิภาพร เงินยวง, exIsao Kobayashi, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, exToshiki Tamura, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, "Structure Analysis of Bombyx mori alpha-amylase Gene from a Thai Silkworm Strain", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1, 22 - 23 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exเนตรนภา ฉิ่งกิตติ, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "ผลจากความเครียดของเกลือต่อการสะสมน้ำตาลในหม่อน, Morus rotunbiloba Koidz.", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1, 22 - 23 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, exเตือนตา เกตุแสง, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Expression of recombinant mulberry leaf lectin 1 in bacterial host", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1, 22 - 23 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exอำมร อินทร์สังข์, exจรงค์ศักดิ์ พุมนวน, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, exวนิดา สุวรรณสิทธิ์, "การเจริญเติบโตและผลผลิตเส้นไหมของไหมไทย (Bombyx mori L.) ที่เลี้ยงด้วยอาหารเทียม", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1, 22 - 23 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exเนตรนภา ฉิ่งกิตติ, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Expression of mulberry leaf lectin gene in response to stress", การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ครั้งที่ 9 และโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2”, 4 - 6 เมษายน 2008, ชลบุรี ประเทศไทย
2008 exเตือนตา เกตุแสง, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Expression of a recombinant mulberry leaf lectin in bacterial host and computational structure analysis", การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ครั้งที่ 9 และโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2”, 4 - 6 เมษายน 2008, ชลบุรี ประเทศไทย
2007 exนิภาพร เงินยวง, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, "ลำดับนิวคลีโอไทด์ตลอดสายของยีนอัลฟ่า-อะมัยเลสในไหมไทยพันธุ์พื้นเมือง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 31 มกราคม 2007
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=360008]