แนวโน้มผลงานของศาลักษณ์

Journal

บทความของศาลักษณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และในฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

Publish Year International Journal 13
2016 exKlinsupa, W, inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, exThongpradis, P, inดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์, inดร.เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Enhancement of yellow pigment production by intraspecific protoplast fusion of Monascus spp. yellow mutant (ade(-)) and white mutant (prototroph)", JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 217, มกราคม 2016, หน้า 62-71
2013 exBuathong, R., exSaetiew, K., inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, exParinthawong, N., exArunyanart, S., "Tissue culture and transformation of the antisense DFR gene into lotus (Nelumbo nucifera Gaertn.) through particle bombardment", Scientia Horticulturae, ปีที่ 161, ฉบับที่ -, กันยายน 2013, หน้า 216-222
2009 exLaddawan Saelim, inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, exMalinee Suksangpanomrung , exSupatcharee Netrphan, exJarunya Narangajavana, "Evaluation of a morphological marker selection and excision system to generate marker-free transgenic cassava plants", PLANT CELL REPORTS, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2009, หน้า 445-455
2008 inนางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์, exDarat Thiantong, inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, "Micropropagation of Bat Flower Plant, Tacca chantrieri Andre", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 7-12
2007 exKanchanaree Pongchawee, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, inนางสิรนุช ลามศรีจันทร์, ศาสตราจารย์, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, "Protoplast Isolation and Culture of Aquatic Plant Cryptocoryne wendtii De Wit", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2007, หน้า 300-310
2006 inดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์, "Incidence of Cymbidium Mosaic Virus and Odontoglossum Ringspot Virus on In Vitro Thai Native Orchid Seedling and Cultivated Orchid Mericlones.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2006, หน้า 49-57
2006 exYuphin Khentry, inดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์, "Protoplast Isolation and Culture of Dendrobium Sonia "Bom 17"", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2006, หน้า 361-369
2006 exKhentry, Y, inดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์, "Incidence of Cymbidium mosaic virus and Odontoglossum ringspot virus in Dendrobium spp. in Thailand", CROP PROTECTION, ปีที่ 25, ฉบับที่ 9, กันยายน 2006, หน้า 926-932
2006 exPongchawee, K.a., inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, inนางสิรนุช ลามศรีจันทร์, ศาสตราจารย์, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, "Factors affecting the protoplast isolation and culture of Anubias nana Engler", International Journal of Botany , ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2006, หน้า 193-200
2006 inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, exSaelim, L., exNetrphan, S., exSuksangpanomrung, M., exNarangajavana, J., "Optimization of in vitro cyclic somatic embryogenesis and regeneration of the Asian cultivars of cassava (Manihot esculenta Crantz) for genetic manipulation system", Global J. Biotech. & Biochem, ปีที่ 1, มกราคม 2006, หน้า 7-15
2004 inนางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์, inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, "In vitro conservation of rose coloured leadwort: Effect of mannitol on growth of plantlets.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 38, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2004, หน้า 97-102
2003 inนางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์, inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exSakai, A., "Routine cryopreservation of in vitro-grown axillary apices of cassava (Manihot esculenta Crantz) by vitrification : importance of a simple monodal culture.", Scientia Hort., ปีที่ 98, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2003, หน้า 485-492
1999 inนางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์, inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, exSakai, A., inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, "Cryopreservation of cassavai in vitro – grown shoot tips cooled to 196?C by vitrification.", CryoLetters, ปีที่ 20, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 1999, หน้า 84-89

Conference

การนำเสนอบทความของศาลักษณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และในฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

Publish Year International Conference 2
2005 inนางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์, inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, "Effect of High consentration of sucrose on growth of Rose-colored Leadwort plantlets for in vitro conservation.", Conference of the Australian Branch of the International Associational for Plant Tissue Culture & Biotechnology: Contributing to a Sustanable Future , 21 - 24 กันยายน 2005, Perth, Western Australia เครือรัฐออสเตรเลีย
1998 inนางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์, inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, exAkira Sakai, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, "Cryopreservation of in vitro-grown shoot tips cooled to 196oC by vitrification.", Cryopreservation of Tropical Germplasm, Japanese International Research Center for Agricultural Science, Tsukuba., 12 - 14 ตุลาคม 1998, ลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 7
2019 inนางสาวจันทร์วิภา รัตนอานันต์, inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, "การชักนำให้เกิดยอดและรากของมะพลับเจ้าคุณ (Diospyros winitii) ในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2562, 19 - 21 สิงหาคม 2019, อำเภอห้างฉัตร ลำปาง ประเทศไทย
2017 inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนางวีระศรี เมฆตรง, "การขยายพันธุ์พลับโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2017, เมือง พิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย
2015 inนางสาวจันทร์วิภา รัตนอานันต์, inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, inดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของ BAP, kinetin และ TDZ ต่อการเจริญเติบโตของใบสีทองในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนางสาวจันทร์วิภา รัตนอานันต์, inนายเดชา ดวงนามล, inนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, inดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "การสำรวจและรวบรวมพันธุ์ทำมัง (Litsea petiolata Hook.f.)ในเขตจังหวัดระนอง", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inนางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์, exดารัตน์ เทียนทอง, inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นเนระพูสีไทย (Tacca chantrieri Andre.): พืชสมุนไพร", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inนางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์, inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, "การเก็บรักษาพันธุ์เจตมูลเพลิงแดงในสภาพปลอดเชื้อ: ผลของ mannitol ต่อการเจริญของเนื้อเยื่อที่เก็บรักษา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2002 inนางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์, inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exSakai, A., "Cryopreservation in vitro-grown shoot tips of cassava. In Howeler, R. (ed).", Cassava Research and Development in Asia , 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2002, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=350040]