แนวโน้มผลงานของสมนึก

Journal

บทความของสมนึก เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

Publish Year International Journal 4
2018 inนางสาวศิริพรรณ สุขขัง, inนางสาวสมนึก พรมแดง, inนางอุทัยวรรณ ด้วงเงิน, "Fruit characters and physico-chemical properties of roselle (Hibiscus sabdariffa L.) in Thailand-A screening of 13 new genotypes", JOURNAL OF APPLIED RESEARCH ON MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS, ปีที่ 11, ธันวาคม 2018, หน้า 47-53
2015 exWisutiamonkul, A., inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exVan Doorn, W.G., "Carotenoids in durian fruit pulp during growth and postharvest ripening", Food Chemistry, ปีที่ 180, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2015, หน้า 301-305
2013 exอุทัยวรรณ คันโธ, inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, inนายยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, exWaraphan Jintanawich, inนางสาวสมนึก พรมแดง, exJintana Junjerm, "QUANTIFICATION OF 5-AMINOLEVULINIC ACID IN SWINE MANURE EXTRACT BY HPLC-FLUORESCENCE", Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, ปีที่ 36, ฉบับที่ 19, สิงหาคม 2013, หน้า 2731-2748
2008 exPointinger, Silvia, inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exPannell, Caroline M., exHofer, Otmar, exMereiter, Kurt, exGreger, Harald, "Silvaglins and related 2,3-secodammarane derivatives - unusual types of triterpenes from Aglaia silvestris", PHYTOCHEMISTRY, ปีที่ 69, ฉบับที่ 15, พฤศจิกายน 2008, หน้า 2696-2703
Publish Year National Journal 12
2020 inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, inนางอุทัยวรรณ ด้วงเงิน, inนางสาวศิริพรรณ สุขขัง, "ปริมาณออกซาเลตและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผักโขม 12 สายพันธุ์", วารสารแก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ), ปีที่ 48, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2020, หน้า 1065-1072
2020 exวสันต์ ปานนิ่ม, inนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวินัย อุดขาว, อาจารย์, inนางสาวศิริพรรณ สุขขัง, inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์, "การตอบสนองของปากใบและกระบวนการสังเคราะห์แสงภายใต้สภาวะขาดน้ำจากการชักนำด้วยสารพอลิเอทิลีนไกลคอลของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 (Oryza sativa L. ssp. indica cv. KDML105) ในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้น", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 51, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 91-107
2020 inนางสาวศิริพรรณ สุขขัง, inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.อตินุช แซ่จิว, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดจากใบตะไคร้บ้านและตะไคร้หอมต่อการงอกและการเจริญเติบโตของหญ้ารูซี่", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ (พิเศษ) 1, มกราคม 2020, หน้า 311-316
2019 inนางสาวสมนึก พรมแดง, inนางอุทัยวรรณ ด้วงเงิน, inนางสาวศิริพรรณ สุขขัง, "รูปแบบของแอนโทไซยานินและกรดอินทรีย์ในกระเจี๊ยบแดงพันธุ์ใหม่ 13 สายพันธุ์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กรกฎาคม 2019, หน้า 79-82
2019 inนางสาวศิริพรรณ สุขขัง, inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.อตินุช แซ่จิว, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, "สารสกัดหยาบจากเศษเหลือเปลือกมะขาม (Tamarindus indica L.) ตะไคร้บ้าน (Cymbopogon citratus Stapf.) และตะไคร้หอม (Cymbopogon nardus Rendle.) ยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของต้อยติ่ง (Ruellia tuberosa Linn.)", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 29-36
2018 inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.รงรอง หอมหวล, inนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์, inนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส, "สารสำคัญทางโภชนาการของมันเลือด", วารสารวิชาการเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน สายวิทยาศษสตร์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2018, หน้า 19-27
2018 inนางสาวสมนึก พรมแดง, inนางอุทัยวรรณ ด้วงเงิน, inนางสาวศิริพรรณ สุขขัง, "ปริมาณสารเดลฟินิดิน ไซยานิดิน และคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระในกระเจี๊ยบแดงพันธุ์ใหม่ 6 สายพันธุ์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - มกราคม 2018, หน้า 115-118
2017 inดร.รงรอง หอมหวล, inนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์, inนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส, inนางสาวสมนึก พรมแดง, inนายวุฒิชัย ทองดอนแอ, inนายประเทือง ดอนสมไพร, exนางสาวรัตนา เอการัมย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, "การขยายพันธุ์มันพื้นบ้านสกุล Dioscorea เพื่อเป็นแหล่งอาหารทดแทน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, เมษายน 2017, หน้า 1-13
2016 inดร.วรางคณา จิตตชุ่ม, อาจารย์, inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.น้ำฝน ทองทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สหณัฐ เพชรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตรวจคัดกรองสารกลุ่ม Phytoecdysteroids ใน Microsoroid ferns บางชนิดที่พบในประเทศไทย", SDU Res. J. , ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 81-96
2013 inดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, "การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดไขมันและเอนไซม์ไลเปสของผลมะพร้าวอ่อน ในระหว่างการเก็บรักษา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 61-64
2010 inดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสมนึก พรมแดง, exนางสาวจินตนา จั่นเจิม, "ปริมาณอัลฟาโทโคฟีรอลและน้ำมันในทานตะวัน (Helianthus annuus L.) สายพันธุ์แท้ พันธุ์ผสมเปิด และพันธุ์ลูกผสมการค้า", วารสารวิชาการเกษตร (Thai Agricultural Research Journal), ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 317-325
2007 inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของพืชสกุล Aglaia (วงศ์สะเดา) ที่พบในสถานีวิจัยวนเกษตรตราด", วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กพส. , ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2007, หน้า 10-14

Conference

การนำเสนอบทความของสมนึก เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

Publish Year International Conference 4
2018 inนางสาวศิริพรรณ สุขขัง, inนางสาวสมนึก พรมแดง, exนายวินัย อุดขาว, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Drought increased polyphenol composition and antioxidant activity in aerial parts of indigenous vegetable—Ludwigia ascendens (L.) H. Hara", International Bioscience Conference and the 7th Joint International PSU-UNS Bioscience Conference 2018 (IBSC 2018), 17 - 18 กันยายน 2018, กระบี่ ประเทศไทย
2013 inนางสาวสุภาณี ฟ้ารุ่งสาง, inนายสมโภชน์ ทับเจริญ, exSitthiphong Soradech, inนางสาวสมนึก พรมแดง, "A Champion Herbal Product: Application of Pueraria Mirifica in nutrition and cosmetics for anti aging", 4th International Conference on Nutrition and Physical Activity (NAPA) in Aging, Obesity and Cancer with the theme of “Biomodulation of Health-Beauty with Nutrition and Exercise”, 14 - 17 สิงหาคม 2013, ราชอาณาจักรสเปน
2012 inนายสมโภชน์ ทับเจริญ, inนางสาวสมนึก พรมแดง, exสิทธิพงศ์ สรเดช, "Formulation of hair serum containing cold press extract from virgin coconut oil (VCO)", Natural Products Research and Development Center (NPRDC), Science and Technology Research Institute (STRI), 28 - 30 พฤศจิกายน 2012, เชียงใหม่
2012 inนายสมโภชน์ ทับเจริญ, inนางสาวสมนึก พรมแดง, exSitthiphong Soradech, "Application of microwave to reduce microbial contamination in Pueraria mirifica SARDI 190 in Thailand", The 4th International Conference or Natural Products for Health and Beauty: "Future Trends in Healty Products : Safety and Effectiveness for all" / “Future Trends in Health Products : Safety and Effectiveness for All” Natural Products Research and Development Center (NPRDC), Science and Technology Research Institute (STRI), 28 - 30 พฤศจิกายน 2012, เชียงใหม่ อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 15
2021 inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปริมาณสารออกฤทธิ์ไดเทอปีนแลคโตน 4 ชนิด ในใบและลำต้นของฟ้าทะลายโจรที่เก็บเกี่ยวในช่วงอายุการเจริญเติบโตแตกต่างกัน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2021, นครปฐม ประเทศไทย
2020 inนางสาวศิริพรรณ สุขขัง, inนางสาวสมนึก พรมแดง, inนายวินัย อุดขาว, อาจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากแพงพวยน้ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2019 exประภาสิริ องค์รักษ์, inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ สารแอนโทไซยานิน และ ฟีนอลิกรวม ในพืชสกุล Vigna 15 พันธุ์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57, 30 มกราคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exพลอยพิศ เพ็ญพิมพ์, inนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวินัย อุดขาว, inนางสาวศิริพรรณ สุขขัง, inนางสาวสมนึก พรมแดง, "การตอบสนองของปากใบและการสังเคราะห์แสงภายใต้สภาวะเครียดจากเกลือที่ชักนำด้วยโซเดียมคลอไรด์ของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในระยะการสืบพันธุ์", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 14 - 15 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exวสันต์ ปานนิ่ม, inนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวินัย อุดขาว, inนางสาวศิริพรรณ สุขขัง, inนางสาวสมนึก พรมแดง, "การตอบสนองของปากใบและกระบวนการสังเคราะห์แสงภายใต้สภาวะเครียดจากการขาดน้ำจากการชักนำด้วยพอลิเอทิลีนไกลคอลของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในระยะการสืบพันธุ์", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 14 - 15 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนางสาวสมนึก พรมแดง, inนางอุทัยวรรณ ด้วงเงิน, inนางสาวศิริพรรณ สุขขัง, "รูปแบบของแอนโทไซยานินและกรดอินทรีย์ในกระเจี๊ยบแดงพันธุ์ใหม่ 13 สายพันธ์ุ", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 11 - 12 กรกฎาคม 2019, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2019 inนางสาวศิริพรรณ สุขขัง, inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.อตินุช แซ่จิว, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ผลทางอัลลีโลพาธีจากเปลือกมะขาม เศษเหลือตะไคร้บ้าน และตะไคร้หอมเพื่อยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืช", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (The 13th Botanical Conference of Thailand), 14 - 15 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนางสาวสมนึก พรมแดง, inนางอุทัยวรรณ ด้วงเงิน, inนางสาวศิริพรรณ สุขขัง, "ปริมาณสารเดลฟินิดิน ไซยานิดิน และคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระในกระเจี๊ยบแดงพันธุ์ใหม่ 6 สายพันธุ์", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 12 - 13 กรกฎาคม 2018, อ.ท่าใหม่ จันทบุรี ประเทศไทย
2017 inนางสาวศิริพรรณ สุขขัง, inนางสาวสมนึก พรมแดง, exนางสายน้ำอ้อย สว่างเมฆ, "ผักพื้นบ้านรสเปรี้ยวในการเป็นแหล่งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.รงรอง หอมหวล, inนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์, exนางสาวรัตนา เอการัมย์, inนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส, "สารสำคัญทางโภชนาการของมันเลือด", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14, 7 - 8 ธันวาคม 2017, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2013 inนายสมโภชน์ ทับเจริญ, inนางสาวสุภาณี ฟ้ารุ่งสาง, inนายเกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์, inนางสาวสมนึก พรมแดง, "การผลิตและใช้ประโยชน์ถั่วเวลเวท (Mucuna pruriens (L.) DC.var. utilis สำหรับปศุสัตว์ของประเทศไทย1. การศึกษาลักษณะโภชนะและสาร L-Dopa ของถั่วเวลเวทปลูกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", การประชุมวิชาการแห่งชาติครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงเเสน นครปฐม ประเทศไทย
2013 inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, inดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, "การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดไขมันและเอนไซม์ไลเปสของผลมะพร้าวอ่อน ในระหว่างการเก็บรักษา", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 22 - 23 สิงหาคม 2013, เพชรบุรี อื่นๆ ประเทศไทย
2012 inนายสมโภชน์ ทับเจริญ, inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, "Effects of sterilizing process on color, microbial and total isoflavanoid compounds from Pueraria mirifica SARDI 190 in Thailand", "Green and Sustainable Food Technology for All" The 14th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2012, 14 - 15 มิถุนายน 2012, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนายสมโภชน์ ทับเจริญ, exSitthiphong Soradech, inนางสาวสมนึก พรมแดง, "Moisturizing gel formulation containing Pueraria mirifica extract as an anti-wrinkle agent", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ครั้งที่ 29 ประจำปี 2555, 6 - 7 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "พฤกษเคมีของพืชสกุล Aglaia (วงศ์สะเดา) ที่พบในสถานีวิจัยวนเกษตรตราด จังหวัดตราด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=340021]