Person Image

  Education

  • ค.บ.(การมัธยมศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • M.Ed.(Guidance), Lamar U., Texas, U.S.A.
  • Ed.D.(Curriculum), U. of Northern Colorado, U.S.A., 2520

  แนวโน้มผลงานของอาภา

  Journal

  บทความของอาภา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

  Publish Year National Journal 1
  2009 exภาวิณี ไขกระโทก, inดร.อาภา จันทรสกุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของการปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวพุทธศาสตร์เพื่อลดความโกรธและพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 89-100

  Conference

  การนำเสนอบทความของอาภา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

  Publish Year National Conference 3
  2007 inดร.อาภา จันทรสกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์, "การสร้างแบบวัดวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45 , 1 กุมภาพันธ์ 2007, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2007 inดร.อาภา จันทรสกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์, "การสร้างชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45 , 1 กุมภาพันธ์ 2007, มหาวิทยาลียเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2006 inดร.อาภา จันทรสกุล, รองศาสตราจารย์, inนางนภาพร ปรีชามารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์, "การสร้างแบบวัดวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 , 30 มกราคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=280023]