Person Image

  Education

  • วท.ม.เทคโนโลยีทางอาหาร, จุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2535

  แนวโน้มผลงานของกรุณา

  Journal

  บทความของกรุณา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

  Publish Year International Journal 4
  2014 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, "Optimization of extrusion conditions for ready-to-eat breakfast cereal enhanced with defatted rice bran", International Food Research Journal, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2014, หน้า 713-722
  2012 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, "Resistant starch content, in vitro starch digestibility and physico-chemical properties of flour and starch from Thai bananas", Maejo International Journal of Science and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 259-271
  2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Properties of Pullulanase Debranched Cassava Starch and Type-III Resistant Starch", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 131-141
  2009 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, exBoonma Niyomwit, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, "Resistant Starch Contents and the in Vitro Starch Digestibility of Thai Starchy Foods", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2009, หน้า 178-186
  Publish Year National Journal 2
  2007 inนางมาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ), inนางเพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, "การเปลียนแปลงชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ระหว่างการหมักยอในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มน้ำลูกยอ", วารสารสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2007, หน้า 95-104
  2006 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, "Antioxidant activity of Northem and Northeastern Thai Foods Contained Indigenous Vegetables", KU Journal, ปีที่ 40, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม - ธันวาคม 2006, หน้า 0-0

  Conference

  การนำเสนอบทความของกรุณา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

  Publish Year International Conference 4
  2011 inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, "Optimization of Ultrasound assisted extraction of anthocyanins from Wine grape skin: Shiraz variety", 12th ASEAN Food Conference, 16 - 18 มิถุนายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 exMaradee Phongpipatpong, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, "Effect of Different Pretreatments and Air Temperatures on Drying and Quality Characteristics of Sauropus androgynus Merr.", The 6th CIGR Section VI International Symposium, 18 - 20 เมษายน 2011, Nantes สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  2010 inนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, "Production of Fermented Soybean Containing a High Level of GABA", 22nd International ICFMH Symposium Food Micro 2010, 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2010, Copenhagen ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
  2010 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, "Gamma-aminobutyric Acid (GABA) in Germinated Economic Crops", International Conference on Agriculture and Agro-Industry: ICAAI2010 “FOOD, HEALTH AND TRADE”, 19 - 20 พฤศจิกายน 2010
  Publish Year National Conference 6
  2016 inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, inนางวีระศรี เมฆตรง, "การสกัดกรดอินทรีย์จากบ๊วยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร", การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติครั้งที่ 2-FENETT'2016, 19 เมษายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, "ผลของตัวแปรการสกัดสารฟลาวานอลจากส่วนเหลือทิ้งของการผลิตไวน์โดยใช้คลื่นอุลตร้าโซนิคช่วยการสกัด", การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติครั้งที่ 2, 19 เมษายน 2016, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย
  2013 inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, "คุณค่าทางโภชนาการของแกงไทยภาคเหนือที่นิยมบริโภค", การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 7 - 9 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2013 inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, "ปริมาณโพลีแซคคาไรด์ และ ใยอาหาร ในเห็ดป่า 6 ชนิดจากภาคอีสานของประเทศไทย", การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการในบริบทของอาเซียน) , 7 - 9 ตุลาคม 2013, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2012 inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, exผศ.ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์, "ผลิตภัณฑ์เต้าหู้จากถั่วเหลืองเพาะงอก", การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 10 - 12 กันยายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2003 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inดร.สร้อยทอง สายหยุดทอง, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, exนายธีระ ทองเผือก, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, "การศึกษาอายุการเก็บและทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูงเปรียบเทียบกับท้องตลาด", การประชุมวิชาการครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "60 ปี วิชาการ พื้นฐานสังคมไทย", 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2003, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=270035]