Person Image

  Education

  • วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2519
  • วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2524
  • M.S. (Natural Resource Economics), University Pertanian Malaysia, มาเลเซีย, 2530
  • Ph.D.(Resource Mgt. Environmental Science), The Australian National University, ออสเตรเลีย, 2543

  แนวโน้มผลงานของปิติ

  Journal

  บทความของปิติ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

  Publish Year National Journal 3
  2019 exนาวา ทวิชาโรดม, inนายปิยะ ดวงพัตรา, ศาสตราจารย์, inดร.ปิติ กันตังกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิผลทางการเกษตรและความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจของปุ๋ยเคมีเคลือบด้วยวัสดุนาโนที่ควบคุมการปลดปล่อยในอ้อย", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2019, หน้า 259-270
  2015 exดุษฎี หงษ์มณี, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติ กันตังกุล, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนจากการทำประมงเคย: กรณีศึกษาชุมชนประมงอ่าวไทยตอนใน", วารสารการประมง, ปีที่ 68, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2015, หน้า 412-420
  2006 exศุภกร สารารัตน์, inดร.ปิติ กันตังกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์โครงสร้างและการกระจายรายได้และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อรายได้ของสมาชิกมูลนิธิโครงการหลวง ในจังหวัดเชียงใหม่", วารสารเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2006, หน้า 34-44

  Conference

  การนำเสนอบทความของปิติ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

  Publish Year International Conference 1
  2014 exTussana Pol-on, inดร.ปิติ กันตังกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Assessment of Economics Crops Damaged in Flooded Area: An Implemented on Chalerm Phra Kiat District, Pak Phanang Sub-Watershed, Thailand", Proceedings of the 10th Asia GIS International Conference (AsiaGIS2014) , 17 มิถุนายน 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 5
  2018 exนาวา ทวิชาโรดม, exศ.ปิยะ ดวงพัตรา, inดร.ปิติ กันตังกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพทางการเกษตรและความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจของปุ๋ยเคมีนาโนที่ควบคุมการปลดปล่อยในข้าว", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 31 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่นครั้งที่ 4, 27 เมษายน 2018, เมืองพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
  2016 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิติ กันตังกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, exนายวิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง, "การรวบรวมการปลูกไม้โตเร็วสำหรับจัดทำแผนที่นำทางงานวิจัยการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน", งานสัมมนาวิจัยพลังงานสู่การนำไปใช้จริงอย่างยั่งยืน ปีที่ 2, 26 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, exดร.จักรพล สุนทรวราภาส , inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, exดร.กุลฤดี แสงสีทอง, inนายอำนาจ ธีระวนิช, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติ กันตังกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชลลดา บุราชรินทร์, inนางกัณทิมา โอชารส, "การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำตาล", สัมมนาเชิงวิชาการ “งานวิจัยอ้อยและน้ำตาล”, 22 กรกฎาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
  2007 exศิราวรรณ คลังข้อง, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติ กันตังกุล, รองศาสตราจารย์, inนายประสงค์ สงวนธรรม, รองศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิตของราษฎรตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล หลังการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเข้าสู่ชุมชน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2006 inดร.ปิติ กันตังกุล, รองศาสตราจารย์, "การพึ่งพิงทรัพยากรไม้ไผ่ของครัวเรือนในเขตพื้นที่โครงการหลวง", ไผ่ในพื้นที่โครงการหลวง, 6 - 7 กันยายน 2006, เชียงใหม่
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=260042]