Person Image

  Education

  • กศ.บ.(พลศึกษา), วิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษา, ไทย, 2515
  • M.A.T.(Physical Education), University of Northern Philippines, ฟิลิปปินส์, 2528
  • Ph.D.(พลศึกษา), Oregon State University, สหรัฐอเมริกา, 2532

  แนวโน้มผลงานของบุญส่ง

  Journal

  บทความของบุญส่ง เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาพลศึกษา

  Publish Year International Journal 1
  2006 exจิระวัฒน์ ศิริจารุวงศ์, inนางสาวบุญส่ง โกสะ, รองศาสตราจารย์, "การสร้างเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 246-254
  Publish Year National Journal 3
  2014 exอภิญญา ทรงมณี, inดร.ณัฐยา แก้วมุกดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวบุญส่ง โกสะ, รองศาสตราจารย์, "การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาวอลเลย์บอลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 165-173
  2014 exนายมานพ สังข์แก้ว, inดร.ณัฐยา แก้วมุกดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวบุญส่ง โกสะ, รองศาสตราจารย์, "การสร้างแบบทดสอบทักษะและเกณฑ์การว่ายน้ำ สำหรับนิสิตวิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 175-183
  2013 exนายรัฏชานนท์ แสนทวีสุข, inดร.ณัฐยา แก้วมุกดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวบุญส่ง โกสะ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการฝึกด้วยพลัยโอเมตริกที่มีต่อความเร็วในการวิ่ง ระยะทางตรง 15 เมตร ในกีฬาฟุตบอล ของนักศึกษาชาย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=260028]