แนวโน้มผลงานของสายพิณ

Journal

บทความของสายพิณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และในฝ่ายค้นคว้าและวิจัย

Publish Year International Journal 1
2005 exInglett, GE, exPeterson, SC, exCarriere, CJ, inนางสาวสายพิณ มณีพันธ์, "Rheological, textural, and sensory properties of Asian noodles containing an oat cereal hydrocolloid", FOOD CHEMISTRY, ปีที่ 90, ฉบับที่ 1-2, มีนาคม 2005, หน้า 1-8
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240630]