Person Image

  Education

  • ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • M.A.(Econ.), University of Philippines , ฟิลิปปินส์
  • M.A.(Econ.), University of Pittsburgh, สหรัฐอเมริกา
  • Ph.D.(Development Studies), University of Pittsburgh , สหรัฐอเมริกา

  แนวโน้มผลงานของชูชีพ

  Journal

  บทความของชูชีพ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเศรษฐศาสตร์

  Publish Year International Journal 4
  2017 exMalithong, A., inดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Zero waste management to increase efficiency in palm oil production and processing for food security in Thailand", Walailak Journal of Science and Technology, ปีที่ 14, ฉบับที่ 7, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 589-596
  2014 exSitthinan Wiwatthanapornchai, inดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์, exSamakkee Boonyawat, "The Economic Value of Laem Phak Bia Mangrove Ecosystem Services in Phetchaburi Province, Thailand", Modern Applied Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2014, หน้า 36-44
  2013 exน.ส.ณัฐสุรางค์ ปุคคละนันทน์, inดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, "An Analysis of the Environmental Vulnerability Index of a Small Island: Lipe Island, Kho Sarai Sub-District, Mueang District,Satun Province, Thailand", Modern Applied Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, มกราคม 2013, หน้า 33-38
  2011 exศักดิ์ศรี รักไทย, inดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "การจัดสรรน้ำจากอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 243-251
  Publish Year National Journal 3
  2018 inดร.สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย, อาจารย์, inดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์, inดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, อาจารย์, exอภิฤดี คงคาทิพย์, "การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนผลิตสารหอมกฤษณา", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 81-92
  2015 exวัชรพล ธรรมสุวรรณ, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์, inนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่เหมาะสมต่อความยั่งยืนในการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรกรรมในการจัดการขยะในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี", วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2015
  2010 exสมเกียรติ ชัยพิบูลย์, inดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, "ผลกระทบของแรงงานต่างด้าวต่อ เศรษฐกิจ และสังคม เมือง การค้าชายแดนแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก", วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 53-69

  Conference

  การนำเสนอบทความของชูชีพ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเศรษฐศาสตร์

  Publish Year International Conference 2
  2018 ex นายพสิษฐ์ กองผล, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, อาจารย์, inดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์, inดร.สตรีไทย พุ่มไม้, อาจารย์, "Using Water Work Plant Sludge for Economic Worthiness", The 2nd International Conference on Environment, Livelihood, and Services (ICELS 2018) 19 – 22 November 2018 , 20 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2005 inดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์, "The 7th International Power Engineering Conference [IPEC2005] ณ ประเทศสิงคโปร์", Beijing International Conference on Applied Business Research : BICABR 2005 ณกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน, 1 ธันวาคม 2005, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
  Publish Year National Conference 3
  2017 exทวีพร กัณณีย์, inดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินของกระบวนการผลิตปลาส้มบริเวณกว๊านพะเยา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
  2010 inนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์, "แนวโน้มการลงทุนด้านปศุสัตว์ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภายใต้ภาวะการขาดแคลนอาหารของโลก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2008 exพิทักษ์ พุ่มไสว, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, inดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์, inนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการประยุกต์ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2, 19 กันยายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240516]

  แสดงความคิดเห็น

  (0)