Person Image

  Education

  • ค.ม.(พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • ค.บ.(พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

  แนวโน้มผลงานของเจริญ

  Journal

  บทความของเจริญ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาพลศึกษา

  Publish Year International Journal 1
  2017 inดร.บุญเลิศ อุทยานิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf. Dr. Joana Carvalho, exProf. Dr. Andre Seabra, exProf. Dr. Edwin Rosenberg, inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, inนายศักดิภัทร์ เฉลิมพุฒิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุริยัน สุวรรณกาล, อาจารย์, inดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพรเทพ ราชรุจิทอง, อาจารย์, exพันเอก (พิเศษ) นายแพทย์ วรินทร ทานาค, exอ.พงศธร แสงวิภาค, "Effects of a Physical Activity Intervention Program on Nutritional Status and Health-Related Physical Fitness in Thai Older Adults: Pilot Study", Asian Journal of Sports Medicine, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มีนาคม - พฤษภาคม 2017, หน้า 1-9
  Publish Year National Journal 24
  2020 exพงศชา บุตรนาค, inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.ณัฐิกา เพ็งลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์, "การศึกษาความต้องการที่จำเป็นเพื่อการพัฒนารูปแบบความฉลาดรู้ทางกายสำหรับเด็กปฐมวัย", วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 97-109
  2016 inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, "องค์ประกอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อ", สารวิทยาศาสตร์การกีฬา, ปีที่ 15, ฉบับที่ 169, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 11-16
  2016 inดร.ณัฐิกา เพ็งลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นาทรพี ผลใหญ่, อาจารย์, inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, "กรณีศึกษา: อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักตัวบ่งชี้สำคัญในการติดตามการฝึกซ้อมและการฟื้นตัวของนักกีฬา", สุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 45-53
  2016 inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, "การเรียนรู้ทักษะกลไกการเคลื่อนไหวของร่างกาย", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 6-29
  2016 inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, "แนวทางปฏิบัติในการสร้างพื้นฐานที่สำคัญให้กับนักกีฬา", สารวิทยาศาสตร์การกีฬา, ปีที่ 15, ฉบับที่ 170, เมษายน - มิถุนายน 2016, หน้า 12-17
  2016 inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, "แนวทางปฏิบัติในการสร้างพื้นฐานที่สำคัญให้กับนักกีฬา(ต่อ)", สารวิทยาศาสตร์การกีฬา, ปีที่ 15, ฉบับที่ 171, กรกฎาคม - กันยายน 2016, หน้า 14-16
  2016 inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, "หลักการพิจารณาความหนักที่เหมาะสมในการฝึก", วารสารคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 1-17
  2015 inดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์, inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, exนายวระแวนธ์ ร่มโพธิ์ภักดิ์, "ผลของโปรแกรมการกระโดดยางที่มีต่อความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุคนธาราม", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 198-212
  2015 inดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์, inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, exนายภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม, "สภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาภาคเหนือของประเทศไทย", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 95-113
  2015 inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, "ทักษะพื้นฐานการเคลื่อนไหวกับการพัฒนาสมอง", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 5-16
  2015 inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, "กิจกรรมการเคลื่อนไหวกับการพัฒนาการเรียนรู้", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 5-15
  2015 inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, "อบอุ่นร่างกาย", สารวิทยาศาสตร์การกีฬา, ปีที่ 15, ฉบับที่ 168, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 7-11
  2014 inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, "การประยุกต์หลักการพื้อนฐานในการฝึกซ้อม (FITT)", วารสารสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 5-13
  2014 inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, "การเดินออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 13-17
  2014 inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, exสาลี่ สุภาภรณ์, "ผลการออกกำลังกายด้วยยางยืด ตารางเก้าช่องและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่มีต่อสุขภาพ", วารสารคณะพลศึกษา, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 45-62
  2014 inดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์, exนางสาวชลิสา ชำนาญวารี, inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, "สภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคใต้ของประเทศไทย", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 77-96
  2014 inดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์, exนางสาวศิรินภา เภาโพนงาม, inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, "สภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 58-76
  2014 inดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์, exนางสาววาสิฏฐี เทียมเท่าเกิด, inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, "สภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันตกของประเทศไทย", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 97-116
  2012 inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียนออทิสติกให้ดีขึ้นโดยการฝึกตารางเก้าช่อง", วารสารคณะพลศึกษา, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 25-38
  2010 exเวชสิทธิ์ สุขสุมิตร, inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, exสุชาติ พุทธิเจริญรัตน์, "ผลของการฝึกด้วยแรงต้านโดยยางยืดในระดับความหนักที่ต่างกันต่อการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อ", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 63-76
  2009 exรชต ตะนาวศรี, inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, "ผลการฝึกเดินร่วมกับยางยืดที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความอดทนของระบบหัวใจไหลเวียนเลือดในเพศหญิงอายุ 56-67 ปี", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 115-126
  2009 exภาคภูมิ พิลึก, inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์, "ผลของการฝึกตาราง 9 ช่อง ขนาดแตกต่างกันที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 101-116
  2008 inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, "การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ:ความรู้ที่ยังต้องการความเข้าใจ", วารสารโภชนบำบัด, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2008, หน้า 88-102
  2007 inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, "การพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างไรให้คุณภาพสำหรับเด็ก", วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2007, หน้า 17-27

  Conference

  การนำเสนอบทความของเจริญ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาพลศึกษา

  Publish Year International Conference 3
  2016 inดร.บุญเลิศ อุทยานิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf. Dr. Joana Carvalho, exProf. Dr. Andre' Seabra, exProf. Dr. Edwin Rosenberg, inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, inนายศักดิภัทร์ เฉลิมพุฒิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุริยัน สุวรรณกาล, อาจารย์, inดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพรเทพ ราชรุจิทอง, อาจารย์, exนายแพทย์ วรินทร ทานาค, exพงศ์ธร แสงวิภาค, "ผลของโปรแกรมกิจกรรมทางกายที่มีต่อสถานะโภชนาการและสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุไทย", The 6th ISPAH International Congress on Physical Activity and Public Health, 16 - 19 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2014 inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.นาทรพี ผลใหญ่, อาจารย์, inนายสุริยัน สุวรรณกาล, อาจารย์, inดร.บุญเลิศ อุทยานิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชาญ มะวิญธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of the Elastic Band and Nine Square Exercise Program on Adults and Elderly Physical Fitness", Asian Conference Physical Education and Sport Science 2014, 9 กรกฎาคม 2014, สาธารณรัฐสิงคโปร์
  2007 inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, exSupaporn Salee, "Improving Autistic Students' Behavior through Matrix of Nine Rectangles Training; A New Innovation in Thailand.", Redesigning Pedagogy : Culture, Knowledge & Understanding Conference 2007, Singapore., 28 - 30 พฤษภาคม 2007, National Institute of Education, 1 Nanyang Walk สาธารณรัฐสิงคโปร์
  Publish Year National Conference 2
  2008 inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, "มิติใหม่สู่การเรียนรู้ : สุขภาพ พลศึกษา และนันทนาการ", การประชุมวิชาการแห่งชาติ เรื่อง มิติใหม่สู่อนาคต : สุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ, 1 ตุลาคม - 28 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2008 inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, "การพัฒนาสมองในการออกกำลังกาย", การประชุมวิชาการแห่งชาติ เรื่อง มิติใหม่สู่อนาคต : สุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ, 6 ธันวาคม 2008, พิษณุโลก ประเทศไทย

  Petty Patent

  การจดอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

  Publish Year International Petty Patent 1
  2010 inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, exนางสาวสุชาดา นิมากร, "อุปกรณ์สำหรับออกกำลังกาย", นายเจริญ กระบวนรัตน์ และ นางสาวสุชาดา นิมากร, 2010
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240482]