แนวโน้มผลงานของพรรณี

Journal

บทความของพรรณี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Publish Year International Journal 20
2020 exPipatpong Chundang, exKarun Thongprajukaew, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exBanthari Chotimanothum, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, "Improving the nutritive value of mulberry leaves, Morus spp. (Rosales: Moraceae) for silkworm larvae, Bombyx mori (Lepidoptera: Bombycidae) using gamma irradiation", JOURNAL OF RADIATION RESEARCH AND APPLIED SCIENCES, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, กันยายน 2020, หน้า 629-641
2017 exChandang, P., exThongprajukaew, K., exChotimanothum, B., inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, "The effects on in vitro digestibility from different developmental stages of silkworm larvae, Bombyx mori (Lepidoptera: Bombycidae) and position of mulberry leaves, Morus alba (Rosales: Moraceae)", Journal of Asia-Pacific Entomology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, กันยายน 2017, หน้า 1134-1139
2016 exBarbosa, Joao, exLima, Raquel T., exSousa, Diana, exGomes, Ana Sara, exPalmeira, Andreia, exSeca, Hugo, exChoosang, Kantima, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exBousbaa, Hassan, exPinto, Madalena M., exSousa, Emilia, exHelena Vasconcelos, M., exPedro, Madalena, "Screening a Small Library of Xanthones for Antitumor Activity and Identification of a Hit Compound which Induces Apoptosis", MOLECULES, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016
2014 exCosta, EV, exSousa, E, exChoosang, K, exSingh, S, exRocha, J, exLima, RT, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exAhmed, S, exVasconcelos, MH, exMontanari, CA, exPinto, MM, "Structure Based Design, Synthesis, and Evaluation of Potential Inhibitors of Steroid Sulfatase", CURRENT TOPICS IN MEDICINAL CHEMISTRY, ปีที่ 14, ฉบับที่ 8, เมษายน 2014, หน้า 1033-1044
2013 inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, อาจารย์, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, "Nature of Solar Radiation as Encouraged to Produce an Increment of Dissolved Oxygen and Hydrogen Peroxide in Oxidation Ponds forCommunity Wastewater Treatment at H.M.The King’s LERD Project Site in Phetchaburi Province, Thailand", Modern Applied Sciecne, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, พฤษภาคม 2013, หน้า 26-41
2013 inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exSarinya Wongsanit, exYuttana Tumnoi, "Determination of gross alpha and beta activities in seawater and plankton from the Upper Gulf of Thailand", Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, ปีที่ 295, ฉบับที่ 2, มกราคม 2013
2013 exPattamapitoon, T., inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exChunkao, K., "Nature of solar radiation as encouraged to produce an increment of dissolved oxygen and hydrogen peroxide in oxidation ponds for community wastewater treatment at h.m.the king's LERD project site in phetchaburi province, Thailand", Modern Applied Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, สิงหาคม 2013, หน้า 26-41
2013 exLima, RT, exSousa, D, exChoosang, K, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exPalmeira, A, exPaiva, AM, exSeca, H, exCerqueira, F, exPedro, M, exPinto, MM, exSousa, E, exVasconcelos, MH, "A POTENT THIOXANTHONE WHICH INDUCES AUTOPHAGY AND CELL DEATH IN A MELANOMA CELL LINE", ANNALS OF ONCOLOGY, ปีที่ 24, มีนาคม 2013, หน้า 26-26
2013 exNoithong, P., inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exNaemchanthara, K., "Color change of spodumene gemstone by electron beam irradiation", Advanced Materials Research, ปีที่ 770, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 370-373
2013 exSaengkul, C., inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exPachana, K., exSawangwong, P., "137Cs adsorption and desorption on marine sediments from the upper Gulf of Thailand", Advanced Materials Research, ปีที่ 770, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 339-342
2013 exCazal, CM, exChoosang, K, exSeverino, VGP, exFernandes, JB, exda Silva, MFGF, exVieira, PC, exNascimento, MSJ, exAlmeida, GM, exVasconcelos, MH, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exPinto, MMM, "Natural Compounds with Cell Growth Inhibitory Activity in Human Tumor Cell Lines", ANTI-CANCER AGENTS IN MEDICINAL CHEMISTRY, ปีที่ 13, ฉบับที่ 10, ธันวาคม 2013, หน้า 1582-1589
2013 inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exจุฑารัตน์ เสียงกุล, exพิชาญ สว่างวงศ์, "Effect of sediment characteristics on sorption of 137Cs at the sediment-water interface", IOSR Journal Of Environmental Science, Toxicology And Food Technology (IOSR-JESTFT), ปีที่ 4, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม - มิถุนายน 2013, หน้า 122-125
2012 exNeves, MP, exLima, RT, exChoosang, K, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exNascimento, MDJ, exVasconcelos, MH, exPinto, M, exSilva, AMS, exCidade, H, "Synthesis of a Natural Chalcone and Its Prenyl Analogs - Evaluation of Tumor Cell Growth-Inhibitory Activities, and Effects on Cell Cycle and Apoptosis", CHEMISTRY & BIODIVERSITY, ปีที่ 9, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2012, หน้า 1133-1143
2012 exCorreia-da-Silva, M, exSousa, E, exCidade, H, exChoosang, K, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exVasconcelos, MH, exPinto, MMM, "In vitro antioxidant and antitumor evaluation of new sulfated antithrombotic small molecules", THROMBOSIS RESEARCH, ปีที่ 129, เมษายน 2012, หน้า S179-S180
2010 inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "Adsorption kinetics of carbamate pesticide in rice field soil", Environment Asia, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2010, หน้า 20-28
2010 exCazal, C.M., exChoosang, K., exSeverino, V.G.P., exSoares, M.S., exSarria, A.L.F., exFernandes, J.B., exSilva, M.F.G.F., exVieira, P.C., inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exAlmeida, G.M., exVasconcelos, M.H., exNascimento, M.S.J., exPinto, M.M.M., "Evaluation of Effect of Triterpenes and Limonoids on Cell Growth, Cell Cycle and Apoptosis in Human Tumor Cell Lines", Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, ปีที่ 10, ฉบับที่ 10, เมษายน 2010, หน้า 769-776
2009 inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exKrongchan Ratanaphadit, "Chemioresistance of an Adriamycin-Selective Human Small-Cell Lung Carcinoma Cell Line", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2009, หน้า 165-171
2004 inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, "Temperature and pH characteristics of amylase and proteinase of adult freshwater pearl mussel, Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus Simpson 1900", Aquaculture, ปีที่ 234, ฉบับที่ 1-4, พฤษภาคม 2004, หน้า 575-587
2002 inดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, inนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Effects of Arbuscular Mycorrhiza and Phosphate Fertilizer on Phosphorus Uptake of Vetiver Using Nuclear Technique", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 36, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2002, หน้า 381-391
2000 inดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, "Selection of effective vescicular-arbuscular mycorrhizal fungi on growth and nutrient uptake of vetiver", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1-2, มกราคม - เมษายน 2000, หน้า 91-99

Conference

การนำเสนอบทความของพรรณี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Publish Year International Conference 9
2014 exWanida Boonyarak, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, inนายมานิตย์ จิตรภักดี, อาจารย์, "Measurement of Radon-222 in Groundwater Using Ultra Low Level Liquid Scintillation Counters", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium [I-KUSTARS 2014], 27 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exChutarat Saengkul, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exKatavut Pachana, exPichan Sawangwong1, "137Cs Adsorption and Desorption on Marine Sediments from the Upper Gulf of Thailand", International Conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA2013), 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2013, เพชรบุรี ประเทศไทย
2013 exPannipa Noithong, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exKittisakchai Naemchanthara , "Color Change of Spodumene Gemstone by Electron Beam Irradiation", International Conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA2013), 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2013, เพชรบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, inนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, exนางสาวพนอ รวยสูงเนิน, exนางสาวจำนงค์ ธัญญสิทธิ์, "ACCUMULATION OF HEAVY METALS (Zn, Pb, Cd, Mn, Fe, Cr, Mg, Cu) IN PADDY FIELD SOIL AND THEIR ADSORPTION/DESORPTION PROPERTIES", International Symposium on Lowland Technology 2010, 16 - 18 กันยายน 2010, Saga, Fukuoka Prefecture ญี่ปุ่น
2010 inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exน.ส. ศริญญา วงศ์สนิท, exนาย ยุทธนา ตุ้มน้อย, exนาง สุชิน อุดมสมพร, "Determination of Gross Alpha and Beta Activities in Seawater from The Upper Gulf of Thailand using Coprecipitation technique", IRPA Regional Congress(AOCRP-3)The third Asian and Oceanic Congress on Radiation Protection, 24 - 28 พฤษภาคม 2010, Tokyo ญี่ปุ่น
2009 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exศรายุทธ ขัดคำ, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, "Effect of gamma radiation on phorbol ester content and trypsin inhibitor activity in Jatropha curcas seed grown in Thailand", The 29th International Conference on Sciecne and Technology 2009, 9 - 10 กรกฎาคม 2009, สาธารณรัฐเช็ก
2009 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exถนอมเกียรติ จันทร์จิรจิตร, inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, "Identification of irradiated garlic powders by luminescence techniques ", The 20th International Conference on Science and Technology 2009, 9 - 10 กรกฎาคม 2009, สาธารณรัฐเช็ก
2008 inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, "Present and Status of Radiation Education in Thailand", 4th International Symposium on Radiation Education , 18 - 19 ธันวาคม 2008, ไต้หวัน
1998 inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exพิชาญ สว่างวงศ์, exวันวิสา พงษ์เพียร, "Elemental Composition of Marine Sponge from Coastal of Thailand", 6th European Conference on Marine Natural Products,19-23 July 2009,Porto,Portugal, 19 กรกฎาคม 1998 - 23 กรกฎาคม 2009, Porto สาธารณรัฐโปรตุเกส
Publish Year National Conference 20
2013 exปิยวรรณ ศรีกงพาน, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, "การเทียบมาตรฐานสำหรับการวัดรังสีแอลฟาและบีตาจากนิวไคลด์ลูกในสารรังสีมาตรฐานเรเดียม-226 ด้วยเครื่องนับการเปล่งแสงวับแบบของเหลวระดับต่ำมาก", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51, 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2013, กทม อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exธาราชินี อนันตคุณูปกร, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, "สภาวะที่เหมาะสมสาหรับการตรวจวัดปริมาณรังสีรวมแอลฟาและบีตาในน้าทะเลด้วยเครื่องนับการเปล่งแสงวับแบบของเหลวระดับต่า", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51, 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2012 exณัชกานต์ เผ่าเพ็ง, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exยุทธนา ตุ้มน้อย, "การตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีซีเซียม-137 ในเนื้อหอยนางรม บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง โดยวิธีแกมมาสเปคโตรเมทรี", The 4th Science Research Conferrence 12-13 March 2012 Faculty of Science Naresuan University, 12 - 13 มีนาคม 2012, พิษณุโลก ประเทศไทย
2011 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, inดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพิพัฒน์พงษ์ จันทร์แดง, "การปรับปรุงประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในกากเมล็ดสบู่ดำด้วยวิธีการฉายรังสีแกมมา", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ครั้งที่ 12, 6 - 7 กรกฎาคม 2011
2009 inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exน.ส. ศริญญา วงศ์สนิท, exนาย ยุทธนา ตุ้มน้อย, exนาง สุชิน อุดมสมพร, "The Optimum Conditions for the Determination of Gross-Alpha Radioactivity in Seawater by Coprecipitation Technique", 7th Eco-Energy and Material Science and Engineering , 17 - 22 พฤศจิกายน 2009, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exสุชิน อุดมสมพร, exคนึงนิจ สกุลศรีผ่อง , "การวิเคราะห์ปริมาณ Ra-226, Cs-137 และ K-40 ในดินตะกอนบริเวณแหลม ตะลุมพุกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 11, 6 - 7 กรกฎาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exวิชุดา ประดิษฐ์, exธงชัย สุดประเสริฐ, "การควบคุมคุณภาพการผลิตต้นกำเนิดรังสีมาตรฐาน", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 11, 6 - 7 กรกฎาคม 2009, จันทบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวอมรรัตน์ จังธนสมบัติ, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, "ความถี่การเกิดไมโครนิวเคลียสในผู้ปฏิบัติงานรังสี", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ครั้งที่ 11, 2 - 3 กรกฎาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์, "ความสามารถต้านฤทธิ์ยาของเซลล์มะเร็งปอดของมนุษย์แบบเซลล์เล็กที่ได้จากการเลี้ยงคัดเลือกด้วยยาอะเดรียอามัยซิน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, "การตรวจวัดผลของรังสีแกมมาที่มีต่อโครโมโซมด้วยวิธี cytokinesis-blocked micronucleus", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exถนอมเกียรติ จันทร์จิรจิตร, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, "การตรวจสอบเครื่องปรุงรสฉายรังสีด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนต์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exสาธิต โกวิทวที, exวันวิสา พงษ์เพียร, "การวิเคราะห์ปริมาณธาตุองค์ประกอบของหอยมุกน้ำจืด Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus Simpson, 1900 โดยเทคนิควิเคราะห์การเรืองรังสีเอกซ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "ผลของรังสีแกมมาต่อกิจกรรมของสารยับยั้งทริปซินในเมล็ดสบู่ดำ", การประชุมวิชาการสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 29 - 30 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, "การประเมินค่าฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ของดินผสมกากตะกอน โดยใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, inนายฤทธี มีสัตย์, อาจารย์, "การวิเคราะห์ปริมาณ Mn Fe และ Sr ในเปลือกหอยมุกน้ำจืด Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus Simpson 1900 ด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์แบบกระจายพลังงาน", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, อื่นๆ ประเทศไทย
2006 exกิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์, inนายเอกชัย หุ่นนิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, inนายสุชาติ สุวรรณทัศน์, "การศึกษาองค์ประกอบของดินหลังการอบที่อุณหภูมิ 200-500 องศาเซลเซียส", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inดร.วัลลภ อารีรบ, รองศาสตราจารย์, "ผลของไคโตซานที่ตัดพอลิเมอร์ด้วยรังสีต่อ การงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวฟ่าง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางกัลยาณี บรรจงจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ชนิดปลาและนิเวศวิทยาบริเวณลุ่มน้ำสงคราม", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, "การใช้วิธี DNA Comet Assay สำหรับตรวจสอบเมล็ดถั่วเขียว ที่ผ่านการฉายรังสีแกมมา", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 (วทท. 32), 10 - 12 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.คทารัตน์ ชูศรีเอี่ยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำ(Jatropha curcas L.) ให้ไม่ไวต่อช่วงแสงโดยการเหนี่ยวนำด้วยรังสีแกมมา", Kasetsart University Annual meeting and Exhibition Conference 2006, 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240363]