แนวโน้มผลงานของนพดล

Journal

บทความของนพดล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาพฤกษศาสตร์

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, inนายนพดล เรียบเลิศหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิทยา สุริยาภณานนท์, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Chen Longqing, exDr. Li Zuo, "Pollen viability, germination, and seed setting ofNelumbo nucifera", ScienceAsia, ปีที่ 40, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2014, หน้า 384-392

Conference

การนำเสนอบทความของนพดล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาพฤกษศาสตร์

Publish Year National Conference 1
2015 exAkhom Khatfan, inนายนพดล เรียบเลิศหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVithaya Sathornviriyapong, inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Full-length identification of rbcL and sequence variation in the rbcL-accD region in Chloroplastof Nelumbonaceae", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240331]