Person Image

  Education

  • วท.บ.วนศาสตร์(สาขาการจัดการทรัพยากร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2520
  • วท.ม.วนศาสตร์(สาขาการจัดการลุ่มน้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2522
  • Ph.D. (Forest Resources Management) ด้าน Watershed Management, UPLB. Philippines, ฟิลิปปินส์, 2533

  แนวโน้มผลงานของวิชา

  Journal

  บทความของวิชา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาอนุรักษ์วิทยา

  Publish Year International Journal 1
  2008 exDarakorn Jiamvijak, inดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์, exKasemsun Chinnavaso, exChudchawan Sutthisrisilapa, "Local Strategy Formulation for Forest Resource Management in Nam San Watershed, Loei Province", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2008, หน้า 182-190
  Publish Year National Journal 8
  2014 inดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์, inดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาล:กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 119-129
  2014 inดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำของประชาชนในพื้นที่ต้นน้ำ ลุ่มแม่น้ำเมืองตราด:กรณีศึกษา ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 8, ฉบับที่ 15, กรกฎาคม - สิงหาคม 2014
  2014 inดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์, inดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ต้นน้ำแม่ถาง-แม่คำปอง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 8, ฉบับที่ 15, กรกฎาคม - สิงหาคม 2014, หน้า ---
  2013 inดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายกองสี วันนะสิน, inดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของน้ำฝนและพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินต่อศักยภาพการให้น้ำท่าของลุ่มน้ำงึมตอนบน สปป. ลาว", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 58-69
  2013 inดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำตอน ตอนบน อำเภอหินเหิบ จังหวัดเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 115-126
  2012 exโสภณา สามูศรี, inดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์, exกิติชัย รัตนะ, "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันไฟป่าในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้ และระบบนิเวศป่าพรุในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 75-84
  2008 exUnruan Leknoi, exSirichet Sungkhaman, inดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์, exOpas Punya, "Investigation on Social Capital Charecteristics for Community-Based Watershed and Environmental Management:A Case Study of Romphothong Community Thatakieb District Chachoengsao Province", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2008, หน้า 92-106
  2007 exภัคสิริ ตลาภา, inดร.อรุณศิริ กำลัง, รองศาสตราจารย์, exบุญรักษ์ พัฒนกนก, inนางจันทร์จรัส วีรสาร, inดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการคาดคะเนปริมาณการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้แบบจำลอง Morgan -Morgan and Finney", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ พิเศษ, ธันวาคม 2007, หน้า 127-135

  Conference

  การนำเสนอบทความของวิชา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาอนุรักษ์วิทยา

  Publish Year National Conference 2
  2011 inดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์, "การประเมินน้ำท่าโดยใช้แบบจำลอง SWAT ในพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554, 26 - 30 สิงหาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2007 exภัคสิริ ตลาภา, inดร.อรุณศิริ กำลัง, รองศาสตราจารย์, exบุญรักษ์ พัฒนกนก, inนางจันทร์จรัส วีรสาร, inดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการคาดคะเนปริมาณการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้แบบจำลอง Morgan - Morgan and Finney", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4 , 6 - 7 ธันวาคม 2007, นครปฐม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240281]