แนวโน้มผลงานของสุวิทย์

Journal

บทความของสุวิทย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

Publish Year National Journal 1
2005 exTeerawatananon, A., inนางสาวสุมน มาสุธน, รองศาสตราจารย์, exK. Chayamarit, inนายสุวิทย์ แสงทองพราว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "New Apparently Records of Thai Macaranga (Euphorbiaceae) ", The Thailand Natural History Museum J., ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม 2005, หน้า 91-96
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240247]