แนวโน้มผลงานของประจิตร

Journal

บทความของประจิตร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะประมง บางเขน และในภาควิชาชีววิทยาประมง

Publish Year International Journal 2
2009 inดร.ธนิษฐา ทรรพนันทน์, รองศาสตราจารย์, exJutagatee, T, inนายประจิตร วงศ์รัตน์, อาจารย์, exLekcholayut, T, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, inนายสมหมาย เจนกิจการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRodloi, A, exMoreau, J, inนางลัดดา วงศ์รัตน์, ศาสตราจารย์, "Trophic relationships and ecosystem characteristics in a newly-impounded man-made lake in Thailand", FISHERIES MANAGEMENT AND ECOLOGY, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, เมษายน 2009, หน้า 77-87
2007 inดร.ธนิษฐา ทรรพนันทน์, รองศาสตราจารย์, exMoreau, J, exJutagate, T, inนายประจิตร วงศ์รัตน์, อาจารย์, inนายธีระ เล็กชลยุทธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, exJanekitkarn, S, exRodloi, A, exDulyapruk, V, inนางลัดดา วงศ์รัตน์, ศาสตราจารย์, "Towards possible fishery management strategies in a newly impounded man-made lake in Thailand", ECOLOGICAL MODELLING, ปีที่ 204, ฉบับที่ 1-2, พฤษภาคม 2007, หน้า 143-155

Conference

การนำเสนอบทความของประจิตร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะประมง บางเขน และในภาควิชาชีววิทยาประมง

Publish Year National Conference 1
2005 exนฤชิต เสาวคนธ์, inนายประจิตร วงศ์รัตน์, อาจารย์, inดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายชนิดของปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี", กรประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้งที่ 43, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005, เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240210]