แนวโน้มผลงานของอังคณา

Conference

การนำเสนอบทความของอังคณา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในภาควิชาสัตวบาล

Publish Year National Conference 8
2008 exจารุณี อิ่มเอิบ, inนางสาวอังคณา หาญบรรจง, รองศาสตราจารย์, exองอาจ อินทร์สังข์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "องค์ประกอบทางเคมี และค่าการสลายตัวในกระเพาะรูเมนของวัตถุแห้งและอินทรีย์วัตถุของทางปาล์มน้ำมัน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exเอกณรินทร์ รองราม, inนางสาวอังคณา หาญบรรจง, รองศาสตราจารย์, inดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดแทนปลายข้าวด้วยกากมันสำปะหลัง และกากตะกอนเบียร์ในสูตรอาหารสุกรรุ่น-ขุน", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exเอกณรินทร์ รองราม, inนางสาวอังคณา หาญบรรจง, รองศาสตราจารย์, inนางดวงสมร สินเจิมสิริ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษากระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพปลาป่นและประหยัดพลังงาน", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนางสาวอังคณา หาญบรรจง, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exสมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ, "การสลายได้ของวัตถุแห้งในหญ้าสดและไซเลจชนิดต่าง ๆ ในกระเพาะรูเมนของโคนม", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exสมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ, inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอังคณา หาญบรรจง, รองศาสตราจารย์, "การผลิตหัวเชื้อชนิดผงสำหรับการหมักพืชอาหารสัตว์", Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางดวงสมร สินเจิมสิริ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอังคณา หาญบรรจง, รองศาสตราจารย์, exรักปัญญ์ ถนอมวงศ์วัฒนะ, "การปรับปรุงคุณภาพของเส้นใยปาล์มโดยวิธีเคมีและชีวภาพ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางสาวอังคณา หาญบรรจง, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exสมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ, "คุณภาพของหญ้าหมักและการยอมรับต่อภาชนะหมักชนิดต่างๆของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม", Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Animal, Veterinary Medicine, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางสาวอังคณา หาญบรรจง, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "ผลของหญ้าสดและหญ้าหมักชนิดต่างๆต่อการให้ผลผลิตน้ำนมของโคนม", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240179]