แนวโน้มผลงานของวัฒนา

Conference

การนำเสนอบทความของวัฒนา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาพืชสวน

Publish Year National Conference 1
2009 inดร.จุฑามณี แสงสว่าง, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, exChamras Indara, inนายวัฒนา เสถียรสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาสัณฐานวิทยาของดอก chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L) Roxb.) ในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240145]