แนวโน้มผลงานของปรานอม

Conference

การนำเสนอบทความของปรานอม เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในภาควิชาพืชสวน

Publish Year National Conference 1
2006 exคมขวัญ หนูฤทธิ์, inนางสาวปรานอม พฤฒพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, inดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การเพาะเลี้ยงพันธุ์ต้นตอองุ่นในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240141]