แนวโน้มผลงานของจิตราพรรณ

Journal

บทความของจิตราพรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาพืชสวน

Publish Year International Journal 2
2007 exSuwanaketchanatit, C, inนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์, "High efficiency of stable genetic transformation in Dendrobium via microprojectile bombardment", BIOLOGIA PLANTARUM , ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2007, หน้า 720-727
2006 exChidchanok Suwannaketchanatit, exPornsuk Chaisuk, inนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์, "Evaluation of Constitutive Promoters for Gene Expression in Dendrobium Protocorms and Flowers", Kasetsart J. (Nat. Sci.) , ปีที่ 40, ฉบับที่ 6, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 934-943

Conference

การนำเสนอบทความของจิตราพรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาพืชสวน

Publish Year National Conference 5
2016 inดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, อาจารย์, inนางสาวพนิดา วงษ์แหวน, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์, "Propagation techniques for Dendrobium crumenatum Sw", The 12th Asia Pacific Orchid Conference 2016” (APOC12), , 19 - 22 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์, exปราโมทย์ ไตรบุญ, "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพกล้วยไม้ไทย", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 กุมภาพันธ์ - 4 เมษายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exเทิดศักดิ์ โทณลักษณ์, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, inนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอของกล้วยบางชนิด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์, "การถ่ายยีนสร้างโปรตีนหุ้มอนุภาคไวรัสดอกด่างเข้ากล้วยไม้สกุลหวาย", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "สูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ช้างกระ (Rhynchostylis gigantea (Lindl.)Ridl.) ในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240135]