แนวโน้มผลงานของชัยฤกษ์

Journal

บทความของชัยฤกษ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในภาควิชาปฐพีวิทยา

Publish Year International Journal 3
2007 exSurachet Aramrak, inดร.จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข, รองศาสตราจารย์, inนายชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, "Assessment of Multielement Extractants for Prediction of Available Potassium in Thai Soils", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2007, หน้า 461-466
2006 inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, inดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, inนายชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHassen Abdulahi, "Uptake and Response of Maize (Zea mays L.) Varieties to Nitrogen and Phosphorus Fertilizers in Semi-arid Areas of Eastern Ethiopia", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2006, หน้า 604-615
2005 inนายชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effects of Planting Systems and Nitrogen and Phosphorus Combined Fertilizer on Yield and Yield Components of Maize (Zea mays L.) in Eastern Ethiopia.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 560-568
Publish Year National Journal 3
2007 inนายชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, "ผลการใส่เหล็ก สังกะสี และเปลือกสับปะรดต่อผลผลิตของข้าวโพดที่ปลูกในดินเนื้อปูน", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 2550, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 91-98
2006 inนายชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรรควุฒิ ทัศน์สองชั้น, รองศาสตราจารย์, "การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวเจ้าหอมพันธุ์ปทุมธานี 1 ที่ปลูกในชุดดินสระบุรีที่เคยมีการใส่ปุ๋ยเคมีสำหรับข้าวอย่างต่อเนื่อง", วารสารดินและปุ๋ย, ฉบับที่ 28, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 217-232
2006 inดร.จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข, รองศาสตราจารย์, inนายชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมชาย กรีฑาภิรมย์, exปิยนาถ นุชนิยม, "การศึกษาปริมาณธาตุอาหารในผลส้มโอ เพื่อประเมินการสูญเสียธาตุอาหารจากดินโดยติดไปกับผลผลิตส้มโอ", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 37, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2006

Conference

การนำเสนอบทความของชัยฤกษ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในภาควิชาปฐพีวิทยา

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายสกล ฉายศรี, inนายธีระ สมหวัง, exดร.พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์, "ผลของการจัดการหญ้าแฝกและพืชปุ๋ยสดที่มีต่อสมบัติของดินคล้ายชุดดินมาบบอนที่มีเนื้อร่วนหยาบ", 1st Asian Conference on Plant-Microbe Symbiosis and Nitrogen Fixation, 20 - 24 กันยายน 2010, Miyazaki ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 2
2008 exพชร อริยะสกุล, inนายชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของปุ๋ยเหล็กคีเลตในการแก้ปัญหาการขาดธาตุเหล็กของถั่วลิสงที่ปลูกในชุดดินตาคลี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exศิริขวัญ ภู่นา, inนายชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสจากปุ๋ยโมโนแคลเซียมฟอสเฟตและไดแคลเซียมฟอสเฟตในชุดดินองครักษ์ โคราช ลี้ ปากช่อง ชัยบาดาล และหินซ้อนโดยสกัดดินด้วยวิธีเบรย์-2และการปลูกข้าวโพด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240064]