แนวโน้มผลงานของชิตาภา

Journal

บทความของชิตาภา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในภาควิชากีฏวิทยา

Publish Year International Journal 5
2007 exPothikasikorn, J, exOvergaard, H, inนางชิตาภา เกตวัลห์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรพล วิเศษสรรค์, รองศาสตราจารย์, exBangs, MJ, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Behavioral responses of malaria vectors, Anopheles minimus complex, to three classes of agrochemicals in Thailand", JOURNAL OF MEDICAL ENTOMOLOGY, ปีที่ 44, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2007, หน้า 1032-1039
2006 inนางชิตาภา เกตวัลห์, รองศาสตราจารย์, exG?rard Duvallet, "Morphological Studies of Stomoxys spp. (Diptera: Muscidae) in Central Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 872-881
2006 exSathantriphop, S, inนางชิตาภา เกตวัลห์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, exVisetson, S, exBangs, MJ, inดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Susceptibility and avoidance behavior by Culex quinquefasciatus Say to three classes of residual insecticides", JOURNAL OF VECTOR ECOLOGY, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2006, หน้า 266-274
2006 exTsuruishi, T, inนางชิตาภา เกตวัลห์, รองศาสตราจารย์, exSuwan, K, exSirikajornjaru, W, "Importance of water flow on larval growth and pupation of Himalopsyche acharai, (Malicky and Chantaramongkol, 1989) (Trichoptera : Rhyacophilidae)", HYDROBIOLOGIA, ปีที่ 563, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2006, หน้า 537-540
2006 exMasmeatathip, R, exGilles, J, inนางชิตาภา เกตวัลห์, รองศาสตราจารย์, exDuvallet, G, "First survey of seasonal abundance and daily activity of Stomoxys spp. (Diptera : Muscidae) in Kamphaengsaen Campus, Nakornpathom province, Thailand", PARASITE-JOURNAL DE LA SOCIETE FRANCAISE DE PARASITOLOGIE, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กันยายน 2006, หน้า 245-250
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240012]